Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Ujęcie w księgach świadczeń wielkanocnych dla pracowników
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ujęcie w księgach świadczeń wielkanocnych dla pracowników

Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Karolina Paszkowska

Niektórzy pracodawcy chcąc umilić okres Świąt Wielkanocnych swoim obecnym i byłym pracownikom, przekazują im różnego rodzaju świadczenia. Pracownicy są obdarowywani m.in. paczkami, bonami, talonami lub świadczeniami pieniężnymi. Sposób ujęcia w księgach tego typu świadczeń uzależniony jest od tego, z jakich środków są finansowane oraz czy podlegają one opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Świadczenia dla pracowników z okazji Wielkanocy mogą być finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych firmy. W sytuacji gdy w jednostce prowadzony jest ZFŚS, to pracodawca podejmuje decyzję, z jakiego źródła zostaną sfinansowane świadczenia dla pracowników. Przy czym środki ZFŚS mogą być przeznaczone tylko na cele socjalne. Działalnością socjalną, w rozumieniu przepisów ustawy o ZFŚS (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.), jest m.in. udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej. Przyznanie świadczenia w ramach działalności socjalnej uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych w ramach Funduszu określa pracodawca w regulaminie ZFŚS.

Opodatkowanie świadczeń

Otrzymane przez pracownika lub członka jego rodziny świadczenie z okazji Wielkanocy stanowi pracowniczy przychód ze stosunku pracy. Przy czym przychód ten - w całości lub w części - może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł. Do świadczeń rzeczowych nie zalicza się bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Stanowi o tym art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Jednak ze zwolnienia w ramach tego limitu może korzystać wartość przekazanych pracownikom kart przedpłaconych - uznawanych za pieniądz elektroniczny.

Zatem w przypadku, gdy paczki lub karty przedpłacone zostaną sfinansowane z ZFŚS, świadczenie to korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym, jeśli wartość wszystkich świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych z ZFŚS od początku roku nie przekroczyła kwoty 1.000 zł. Jeżeli przekroczą kwotę tego limitu, to od nadwyżki pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Natomiast w przypadku, gdy paczki lub karty przedpłacone zostaną sfinansowane ze środków obrotowych firmy, to przychód uzyskany z tego tytułu przez podatnika będzie podlegał opodatkowaniu. Bez znaczenia pozostaje wówczas kwota świadczenia. Wartość bonów i talonów oraz innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi, które pracodawca podarował pracownikowi lub członkom jego rodziny, podlega opodatkowaniu bez względu na źródło ich finansowania i kwotę.

Składki ZUS

Przychód pracownika ze stosunku pracy, który zasadniczo podlega oskładkowaniu, może, w określonych sytuacjach, być zwolniony ze składek ZUS. Ze zwolnienia takiego korzystają m.in. świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS, które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, więc również na ubezpieczenie zdrowotne. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949) oraz art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.).

Tak więc zwolnione ze składek ZUS są określone świadczenia finansowane z ZFŚS, np. paczki, bony, talony, karty przedpłacone, jeżeli ich przyznanie pracownikowi uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Bez znaczenia pozostaje wówczas wartość uzyskanego świadczenia. Natomiast jeśli powyższe świadczenia pracodawca sfinansuje ze środków obrotowych, to ich wartość podlega oskładkowaniu.

Świadczenia przekazane byłym pracownikom

Pracodawca może zdecydować o przekazaniu świadczeń z okazji Świąt Wielkanocnych również byłym pracownikom, którzy są emerytami lub rencistami. Wówczas otrzymane świadczenia są dla nich przychodem z innych źródeł, który może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof, wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.000 zł. Zwolnienie to ma zastosowanie do świadczeń finansowanych zarówno z ZFŚS, jak i ze środków obrotowych pracodawcy. Jednak gdy otrzymane od byłego pracodawcy świadczenia w roku podatkowym przekroczą ten limit, tj. 3.000 zł, to nadwyżka ponad tę kwotę będzie podlegała opodatkowaniu. Od tej nadwyżki pracodawca będzie musiał pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. Mowa o tym w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof. Gdy przychód z tytułu otrzymania przez emeryta lub rencistę od byłego pracodawcy świadczenia niepieniężnego podlega opodatkowaniu, to były pracownik jest zobowiązany do wpłacenia byłemu pracodawcy kwoty należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem świadczenia.

Świadczenia dla byłych pracowników (emerytów/rencistów), przyznane po ustaniu stosunku pracy, nie podlegają oskładkowaniu.

Ujęcie w księgach

Kwotę świadczenia pieniężnego, które z okazji świąt pracodawca przyznał pracownikom lub byłym pracownikom ze środków ZFŚS, w księgach rachunkowych można ująć zapisem:

- Wn konto 85 "Fundusze specjalne" (w analityce: ZFŚS),

- Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

Świadczenie z ZFŚS wypłacane razem z wynagrodzeniem za pracę można zaewidencjonować w sposób zaprezentowany w przykładzie. Gdy wypłata świadczenia następuje z kasy lub rachunku bieżącego jednostki, to należy dokonać jego refundacji z rachunku ZFŚS.

Jeżeli przyznane świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane ze środków obrotowych, to ewidencja księgowa może przebiegać następująco:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia) lub konto w zespole 5,

- Ma konto 23-4 lub 24.

Gdy pracodawca zdecydował, że z okazji Wielkanocy przekaże pracownikom np. bony, talony lub paczki, to fakturę lub notę księgową dokumentującą ich zakup można ująć w księgach zapisem:

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".

Przekazanie tych świadczeń pracownikom, gdy sfinansowano je ze środków obrotowych pracodawcy, może przebiegać następująco:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia) lub konto zespołu 5,

- Ma konto 30.

W przypadku sfinansowania zakupu upominków ze środków ZFŚS ich przekazanie można ująć zapisem: Wn konto 85, Ma konto 30.

Przykład

Założenia

 1. Z okazji Świąt Wielkanocnych jednostka wypłaciła pracownikom świadczenia pieniężne ze środków ZFŚS.
   
 2. Pracownikowi przyznano świadczenie wielkanocne w kwocie 800 zł - zgodnie z regulaminem uwzględniono jego sytuację materialną, rodzinną i życiową. Pracownik otrzymał już w tym roku świadczenia z ZFŚS na kwotę 600 zł. Zatem świadczenie wielkanocne w kwocie 400 zł, tj. (600 zł + 800 zł) - 1.000 zł, podlega opodatkowaniu pdof.
   
 3. Do wynagrodzenia zasadniczego za marzec 2019 r., które wynosi 3.600 zł, doliczono kwotę świadczenia z ZFŚS. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów i złożył on pracodawcy oświadczenie PIT-2. Rozliczenie składkowo-podatkowe na przykładzie jednego pracownika zaprezentowano w tabeli:
Wyszczególnienie Kwota
1. Wynagrodzenie za pracę: 3.600,00 zł
2. Wartość otrzymanego przez pracownika świadczenia z ZFŚS: 800,00 zł
3. Świadczenie z ZFŚS w części podlegającej opodatkowaniu: 400,00 zł
4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 3.600,00 zł
5. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:
3.600 zł × 9,76% + 3.600 zł × 1,5 % + 3.600 zł × 2,45%
493,56 zł
6. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne: 3.106,44 zł
7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 279,58 zł
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (7,75%): 240,75 zł
9. Koszty uzyskania przychodów: 111,25 zł
10. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy (w zaokrągleniu):
3.600 zł + 400 zł - 111,25 zł - 493,56 zł = 3.395,19 zł
3.395,00 zł
11. Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy: 46,33 zł
12. Zaliczka na podatek: (3.395 zł × 18%) - 46,33 zł 564,77 zł
13. Zaliczka na podatek dochodowy do pobrania (w zaokrągleniu):
564,77 zł - 240,75 zł = 324,02 zł
324,00 zł
14. Kwota do wypłaty: 3.600 zł + 800 zł - 493,56 zł - 279,58 zł - 324 zł 3.302,86 zł
 1. Składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę oraz FP, FS i FGŚP wyniosły łącznie 737,28 zł (przy założeniu, że stopa procentowa składki wypadkowej to 1,67%), w tym składka emerytalna 351,36 zł.
   
 2. Wynagrodzenie wraz ze świadczeniem z ZFŚS przekazano na rachunek pracownika z rachunku bieżącego - dokonano refundacji świadczenia z rachunku ZFŚS.
   
 3. Jednostka ewidencjonuje koszty tylko na kontach zespołu 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przyznanie pracownikowi świadczenia z ZFŚS: 800,00 zł 85 23-0
2. LP - lista płac za marzec 2019 r.:      
   a) wynagrodzenie zasadnicze 3.600,00 zł 40 23-0
   b) zaliczka potrącona na podatek dochodowy 324,00 zł 23-0 22
   c) składki ZUS obciążające pracownika 773,14 zł 23-0 22
3. PK - zarachowanie składek ZUS obciążających pracodawcę:      
   a) składka emerytalna 351,36 zł 40 22
   b) pozostałe składki 385,92 zł 40 22
4. WB - wypłata wynagrodzenia wraz ze świadczeniem z ZFŚS: 3.302,86 zł 23-0 13-0
5. WB - refundacja świadczenia dla pracownika: 800,00 zł 13-0 13-5

Księgowania

Ujęcie w księgach świadczeń wielkanocnych dla pracowników

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.