Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Rabaty udzielane nabywcom po zakończeniu roku obrotowego
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rabaty udzielane nabywcom po zakończeniu roku obrotowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024

Spółka z o.o. udziela rabatów do faktur sprzedażowych po zakończeniu kwartału. Za IV kwartał 2023 r. rabaty będą udzielone na koniec marca 2024 r., już po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2023 r. Czy w księgach rachunkowych 2023 r. powinna być ujęta rezerwa zmniejszająca przychody? Jakich zapisów należy w związku z tym dokonać? Czy jest jakaś kwota istotności, poniżej której nie ma obowiązku księgowania ww. operacji?

Generalnie kwoty przyznanych za IV kwartał 2023 r. rabatów wskazane jest ująć w księgach rachunkowych 2023 r., nawet jeśli zostaną udzielone w kolejnym roku obrotowym po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2023 r. Nie tworzy się typowych rezerw na udzielone rabaty. Wiarygodnie oszacowaną kwotę rabatów ujmuje się jako zmniejszenie przychodów ze sprzedaży, w korespondencji z kontem rozrachunkowym.
1. Ustalenie progu istotności w świetle prawa bilansowego

Stosowanie uproszczeń w rachunkowości oraz określenie progów istotności wywodzi się z zasady istotności, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, określając zasady (politykę) rachunkowości należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności. Jednocześnie zasadę istotności stosuje się z uwzględnieniem art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, który wprowadza możliwość stosowania uproszczeń, pod warunkiem, że nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Zwracamy uwagę, że ani ustawa o rachunkowości ani Krajowe Standardy Rachunkowości nie określają progów istotności oraz nie wskazują, kiedy można uznać, że zastosowane uproszczenie ma ujemny wpływ na rzetelność ksiąg rachunkowych oraz na sporządzone na ich podstawie sprawozdanie finansowe. Każda jednostka powinna we własnym zakresie ustalić progi istotności i opisać je w zasadach (polityce) rachunkowości. Wyboru w zakresie parametrów decydujących o ustaleniu poziomu istotności w jednostce powinien dokonać kierownik jednostki. W praktyce próg istotności określa się kwotowo lub procentowo. Wyznaczenie kwotowego progu istotności wiąże się z określeniem kwoty, poniżej której dane zdarzenie ewidencjonowane jest w księgach rachunkowych w sposób uproszczony. Natomiast przy ustalaniu procentowego progu istotności uwzględnia się poszczególne kategorie bilansu i rachunku zysków i strat, takie jak np. suma bilansowa, suma aktywów netto, czy przychody ze sprzedaży. W literaturze przedmiotu przy ustalaniu progu istotności przyjmuje się przykładowo następujące wartości: 0,5%-1% sumy bilansowej lub 5%-10% wyniku działalności gospodarczej brutto, lub 1%-2% kapitałów własnych, lub 0,5%-1% przychodów ze sprzedaży. Trzeba pamiętać, by wyłączyć z wybranego kryterium zdarzenia jednorazowe, nietypowe dla jednostki, a mogące znacząco wpłynąć na określoną istotność.


2. Moment ujęcia rabatu według ustawy o rachunkowości
Dla Prenumeratorów GOFIN

Jak wynika z art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości za przychód w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, przyjmuje się wyrażone w rzeczywistych cenach sprzedaży kwoty należne z tytułu sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług. Trzeba również pamiętać, że w świetle art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Ponadto, ujmując przychody w księgach rachunkowych oraz prezentując w rocznym sprawozdaniu finansowym, jednostka powinna kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości takimi jak zasada wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną, zasada memoriału, współmierności przychodów i kosztów czy zasada ostrożnej wyceny.

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia, dla potrzeb rachunkowości - wszelkie korekty przychodów ze sprzedaży za dany rok obrotowy jakie nastąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym powstał dany przychód. Korekty przychodu ze sprzedaży z tytułu udzielonych rabatów podlegają ewidencji w księgach rachunkowych według zasad ogólnych, czyli na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży. Natomiast w sytuacji gdy korekta przychodów następuje po sporządzeniu sprawozdania finansowego za ten rok, wskazane jest uwzględnić treść przepisów art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, według których:

a) jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione - to jednostka powinna odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej (por. art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości),

b) jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe po jego zatwierdzeniu - to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała (por. art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

W sytuacji opisanej w pytaniu korekty zmniejszającej przychody ze sprzedaży w 2023 r. z tytułu udzielonego rabatu można dokonać w księgach rachunkowych 2023 r. na podstawie faktury korygującej wystawionej w marcu 2024 r. Innym możliwym do zastosowania rozwiązaniem ewidencyjnym jest wprowadzenie do ksiąg rachunkowych 2023 r. korekty przychodu w korespondencji z kontem rozrachunkowym na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania". W takim przypadku, w kolejnym roku obrotowym, tj. 2024 r., jednostka na podstawie faktury korygującej dokona zmniejszenia VAT należnego w korespondencji z kontem rozrachunkowym.

Ewidencja księgowa korekty przychodów w roku, w którym dokonano sprzedaży objętej rabatem

A. Ujęcie korekty na podstawie faktury korygującej

1. Faktura korygująca sprzedaż - zapisy w księgach 2023 r.:

a) zmniejszenie przychodu ze sprzedaży: Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów" lub 73-0 "Sprzedaż towarów",

b) zmniejszenie VAT należnego: Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego" (w analityce: VAT należny do rozliczenia w późniejszym terminie),

c) zmniejszenie kwoty należności od odbiorcy: Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

B. Ujęcie korekty na podstawie dowodu PK

1. PK - wartość netto zmniejszenia przychodu - zapisy w księgach 2023 r.:

- Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów" lub 73-0 "Sprzedaż towarów",
- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

2. Faktura korygująca sprzedaż- zmniejszenie VAT należnego w księgach 2024 r.:

- Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",
- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

Jeśli jednostka będzie korygować wartość przychodu z tytułu udzielonego rabatu już po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to fakturę korygującą ujmie w księgach rachunkowych otwartego roku obrotowego (tu: 2024 r.). Sposób ujęcia w księgach rachunkowych faktury korygującej zależeć będzie od istotności wynikającej z niej kwoty. Zastosowanie znajdzie w tym przypadku art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości, według którego istotne korekty dotyczące lat ubiegłych odnosi się na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.

Ewidencja księgowa korekty przychodów po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, którego korekta dotyczy

1. FK - korekta przychodu, jeżeli kwota rabatu jest nieistotna - zapisy w księgach 2024 r.:

a) wartość w cenach sprzedaży netto: Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",

b) zmniejszenie VAT należnego: Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) zmniejszenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto: Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

2. FK - korekta przychodu, jeżeli kwota rabatu jest istotna - zapisy w księgach 2024 r.:

a) wartość w cenach sprzedaży netto: Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Zysk/strata z lat ubiegłych),

b) zmniejszenie VAT należnego: Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) zmniejszenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto: Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".


3. Rabaty potransakcyjne według KSR
Rabaty potransakcyjne według stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

Zagadnienia dotyczące udzielonych rabatów w podobny sposób wyjaśnia stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Z punktu widzenia momentu ujęcia w księgach rachunkowych i wpływu rabatów na wartość rozrachunków z kontrahentami, dzielą się one na rabaty transakcyjne, potransakcyjne i prerabaty. Rabat udzielany odbiorcy po spełnieniu przez niego określonych warunków (np. zakupu w danym okresie ustalonej minimalnej liczby dóbr lub usług) lub zaistnieniu określonych okoliczności (np. uszkodzenia dóbr w transporcie, uznania złożonej przez odbiorcę reklamacji) to rabat potransakcyjny. Przyznanie tego rodzaju rabatu sprzedawca dokumentuje dowodem korygującym i zmniejsza początkową wartość należności lub zobowiązania w swoich księgach rachunkowych. Przyznanie rabatu potransakcyjnego może również powodować powstanie u sprzedawcy zobowiązania wobec nabywcy, jeśli pierwotna należność została już spłacona. Jak wyjaśnia stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami ostateczne rozliczenie rabatu potransakcyjnego z tytułu dokonanych w danym roku obrotowym transakcji zakupu-sprzedaży, objętych rabatem, może nastąpić po dniu bilansowym. Wówczas ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia rabatu będzie zależeć od tego, czy nastąpiło ono przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, po sporządzeniu sprawozdania finansowego, lecz przed jego zatwierdzeniem, czy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Sposób postępowania i ostatecznego rozliczenia w księgach rachunkowych rabatu potransakcyjnego w każdym z wymienionych przypadków przedstawiamy w poniższej tabeli.

Moment rozliczenia rabatu potransakcyjnego Sposób rozliczenia rabatu potransakcyjnego
Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego Jednostka skoryguje wartość należności lub zobowiązania w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, w którym przeprowadziła transakcje zakupu-sprzedaży objęte rabatem.
Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem Jednostka skoryguje wartość należności lub zobowiązania w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, w którym przeprowadziła transakcje zakupu-sprzedaży objęte rabatem i zmieni sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy, jeżeli uzna, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości, że kwota rabatu ma istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
W przypadku gdy jednostka uzna kwotę rabatu za nieistotną z punktu widzenia sprawozdania finansowego, skoryguje wartość należności lub zobowiązania w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym nastąpiło ostateczne rozliczenie rabatu.
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Jednostka, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości skoryguje wartość należności lub zobowiązania w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym nastąpiło ostateczne rozliczenie rabatu.

W oparciu o wyjaśnienia zawarte w stanowisku w sprawie rozrachunków z kontrahentami, przedstawiamy przykład liczbowy ujęcia oszacowanej wartości rabatu w księgach rachunkowych, opracowany na podstawie przykładu nr 4 (wariant II), zamieszczonego w załączniku do ww. stanowiska.

Przykład

Według zawartej umowy spółka "Alfa" sprzedaje regularnie wytworzone przez siebie produkty dla odbiorcy "Beta". Zgodnie z katalogiem cena sprzedaży netto produktu wynosi: 100 zł/szt. Umowa handlowa pomiędzy spółką "Alfa" a kontrahentem "Beta" przewiduje, że jeśli w danym kwartale zakupy dokonane przez "Beta" przekroczą łącznie 100 szt. produktów, to uzyska on rabat w wysokości 5% ceny katalogowej i wyniesie ona: 95 zł/szt. Z kolei po przekroczeniu 200 szt. produktów w danym kwartale odbiorca otrzyma rabat w wysokości 15% ceny katalogowej i wyniesie ona: 85 zł. Na początku każdego kwartału odbiorca "Beta" wstępnie określa wielkość zaplanowanych zakupów w danym kwartale. To pozwala spółce "Alfa" ustalić wysokość rabatu. Ostateczne rozliczenie rabatu za IV kwartał 2023 r. nastąpi 31 marca 2024 r. W dniu 2 października 2023 r. kontrahent "Beta" zadeklarował, że zakupy produktów od spółki "Alfa" w IV kwartale 2023 r. wyniosą około 300 szt. Spółka "Alfa" na podstawie sprzedaży dokonanej w poprzednich kwartałach dla odbiorcy "Beta" szacuje, że wywiązanie się "Beta" z zadeklarowanej ilości jest wysoce prawdopodobne. Spółka zastosowała metodę najbardziej prawdopodobnej wartości i ujęła przychody z tytułu sprzedaży produktów, przyjmując cenę jednostkową: 85 zł/szt. W październiku i listopadzie odbiorca "Beta" nie dokonał zakupów od spółki "Alfa", za to w grudniu zamówił 250 szt. produktów.

W księgach rachunkowych grudnia 2023 r. spółka "Alfa" dokonała następujących zapisów:

1. FS - sprzedaż 250 szt. wyrobów gotowych odbiorcy "Beta":

a) wartość netto sprzedaży: 250 szt. × 100 zł/szt. = 25.000 zł

- Ma konto 70-0 "Sprzedaż produktów",

b) VAT należny: 25.000 zł × 23% = 5.750 zł

- Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) wartość brutto sprzedaży: 25.000 zł + 5.750 zł = 30.750 zł

- Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

2. PK - korekta wartości przychodu ze sprzedaży oraz wartości rozrachunków o kwotę oszacowanego rabatu: 250 szt. × 100 zł/szt. × 15% = 3.750 zł

- Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów",
- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

Ostateczne rozliczenie rabatu za IV kwartał 2023 r. nastąpiło 31 marca 2024 r. po sporządzeniu przez spółkę "Alfa" rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. Ze względu na to, że odbiorca spełnił warunki do przyznania mu rabatu, spółka "Alfa" wystawiła w dniu 31 marca 2024 r. fakturę korygującą in minus, dokumentującą ten rabat, na kwotę netto: 3.750 zł plus 23% VAT, tj. 3.750 zł × 23% = 862,50 zł. W związku z tym, że spółka skorygowała w grudniu 2023 r. wartość rozrachunków i kwotę przychodu o przypadający rabat, to do skorygowania w księgach 2024 r. pozostał jedynie VAT, który ujęła następującym zapisem:

1. FS - korekta in minus z tytułu przyznanego rabatu (korekta VAT należnego): 862,50 zł

- Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",
- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

Rabaty w księgach jednostki, która przyjęła do stosowania KSR nr 15

Kwestię zmniejszania przychodów o rabaty i opusty reguluje także Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów". Według standardu rabaty i opusty określone w wysokości kwotowej lub procentowej po przekroczeniu ustalonego wolumenu sprzedaży wyznaczonego ilościowo lub wartościowo, stanowią rodzaj wynagrodzenia zmiennego opisanego i wyjaśnionego w pkt. 4.3.3-4.3.5 tego standardu, a do ich ujmowania stosuje się zasady opisane w podrozdziale IV.3. Wysokość tego rodzaju rabatów i opustów ustalana jest najczęściej po zakończeniu okresu, gdy znana jest już łączna wielkość obrotów z danym nabywcą. Standard podkreśla jednak, że zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, rabaty i opusty ujmowane są w okresie, w którym zostały ujęte przychody, których te rabaty i opusty dotyczą. Jeżeli dokumenty korygujące nie zostały jeszcze przez jednostkę sporządzone, konieczne jest obliczenie lub wiarygodne oszacowanie kwot rabatów i opustów należnych nabywcom i ich ujęcie w okresie sprawozdawczym, którego dotyczą. Oszacowania można dokonać w oparciu o informacje o dokonanej w roku sprzedaży, dane szacunkowe, dane prognozowane lub inne wiarygodne dane (por. pkt 6.3.3 KSR nr 15). Stosownie do pkt 4.3.4 KSR nr 15 jednostka ustala na moment ujęcia przychodu wartość wynagrodzenia zmiennego biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo realizacji postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia zmiennego. Wartość tę jednostka może ustalić, stosując np.:

a) metodę najbardziej prawdopodobnej wartości, którą stosuje w przypadku ograniczonej liczby możliwych wartości; polega ona na przyjęciu wartości, która z największym prawdopodobieństwem zostanie uzyskana (metoda opisana szerzej w punkcie 4.5 KSR nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe"),

b) metodę średniej oczekiwanej wartości, którą stosuje w przypadku, gdy możliwe wartości zawarte są w pewnym przedziale; polega ona na oszacowaniu średniej wartości ważonej prawdopodobieństwem wystąpienia każdego ze zdarzeń (metoda opisana szerzej w punkcie 4.4 KSR nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe").

W świetle wyjaśnień zawartych w pkt 2.10 KSR nr 15 jednostka, która przyjęła ten standard do stosowania, może - kierując się zasadą istotności - podjąć decyzję o stosowaniu uproszczeń w stosunku do jego postanowień. W szczególności jednostka jest uprawniona do stosowania uproszczeń w sytuacji, gdy pełne zastosowanie KSR nr 15 wiązałoby się z nadmiernym wysiłkiem organizacyjnym, niewspółmiernym do uzyskanych rezultatów. Jeżeli przyjęte przez jednostkę uproszczenia nie powodują wykazania w sprawozdaniach finansowych wartości istotnie różnych od wartości, które zostałyby ustalone zgodnie z brzmieniem standardu, to zastosowanie takich uproszczeń jest dopuszczalne. Zatem w przypadku gdy oszacowanie wartości rabatów byłoby nadmiernie kosztowne dla jednostki, to można rozważyć zastosowanie uproszczenia polegającego na przyjęciu podatkowego momentu ujmowania korekt przychodów, pod warunkiem jednak że nie spowoduje to wykazania w sprawozdaniu finansowym wartości istotnie różnych od tych, które zostałyby ustalone zgodnie z postanowieniami KSR nr 15.

Zatem w jednostce, która w ramach polityki rachunkowości, przyjęła do stosowania KSR nr 15 oraz nie podjęła decyzji o stosowaniu uproszczeń w stosunku do postanowień tego standardu, kwoty przyznanych za IV kwartał 2023 r. rabatów należy ująć w księgach rachunkowych 2023 r. bez względu na termin wystawienia faktur korygujących. W takiej sytuacji korektę wartości przychodu ze sprzedaży oraz wartości rozrachunków w oszacowanej kwocie rabatu można zaewidencjonować w księgach rachunkowych dowodem "PK - Polecenie księgowania" w postaci zapisu po stronie Wn konta 70-0 "Sprzedaż produktów" lub 73-0 "Sprzedaż towarów", w korespondencji ze stroną Ma konta 20 "Rozrachunki z odbiorcami".


4. Różnice pomiędzy momentem rozliczenia rabatu dla celów bilansowych i podatkowych

Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zasady dokonywania korekt przychodów zostały uregulowane w art. 12 ust. 3j-3m updop. W myśl tego przepisu, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Jeżeli we wspomnianym okresie rozliczeniowym podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody. Zatem faktury korygujące, które zostaną wystawione przez jednostkę w marcu 2024 r., dotyczące przyznanych rabatów cenowych za 2023 r., powinny zostać uwzględnione w rachunku podatkowym w przychodach miesiąca wystawienia tych faktur (tu: w marcu 2024 r.). Jest to podejście odmiennie od zawartego w prawie bilansowym i prowadzi do powstania przejściowej różnicy między przychodami bilansowymi i podatkowymi za 2023 r.

W myśl art. 37 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. Przy czym na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości, od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego mogą odstąpić jednostki (za wyjątkiem wymienionych w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ww. ustawy), które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Z treści pytania nie wynika, czy jednostka jest zobowiązana do tworzenia odroczonego podatku dochodowego. Jeśli jest objęta takim obowiązkiem, to w wyniku korekty zmniejszającej przychody ze sprzedaży, ujętej dla celów bilansowych w księgach rachunkowych 2023 r., a dla celów podatkowych rozliczonej w przychodach 2024 r., ujmie w księgach rachunkowych 2023 r. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zapisem po stronie Wn konta 65-0 "Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego", w korespondencji ze stroną Ma konta 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych". W opisanym przypadku powstanie bowiem ujemna różnica przejściowa, która w przyszłości zmniejszy zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.