Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Koszty pracy zdalnej w księgach rachunkowych pracodawcy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Koszty pracy zdalnej w księgach rachunkowych pracodawcy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023

Wprowadziliśmy możliwość pracy zdalnej. Wiąże się to z ponoszeniem określonych kosztów, np. związanych z zapewnieniem pracownikom instalacji, serwisu i konserwacji narzędzi pracy, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryciem kosztów ponoszonych przez pracowników, tj. kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych. Jak ująć takie koszty w księgach rachunkowych? Na jakie konto odnieść ekwiwalent przysługujący pracownikowi za wykorzystanie własnych materiałów i narzędzi pracy?

1. Obowiązki pracodawcy dotyczące pracy zdalnej, wynikające z przepisów prawa pracy

Nowe prawoOd 7 kwietnia 2023 r. obowiązują przepisy Kodeksu pracy (K.p.) dotyczące pracy zdalnej, przez którą - zgodnie z art. 6718 K.p. - rozumie się pracę wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Definicja ta zawiera w sobie dwa sposoby świadczenia pracy na odległość. Pierwszy dotyczy pracy zdalnej w pełnym wymiarze, czyli wyłącznie w miejscu wskazanym przez pracownika, a drugi tzw. pracy hybrydowej, czyli połączenia pracy zdalnej i tradycyjnej, np. w tygodniu 3 dni w miejscu wskazanym przez pracownika i 2 dni w siedzibie pracodawcy. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia (por. art. 6719 § 1 K.p.).

Wprowadzenie pracy zdalnej według nowych regulacji wiąże się z ponoszeniem przez pracodawcę określonych kosztów. Na mocy art. 6724 § 1 K.p. pracodawca jest bowiem obowiązany:

1) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej,

2) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,

3) pokryć inne koszty niż koszty określone w pkt 2 bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 § 1 i 2 K.p., regulaminie, o którym mowa w art. 6720 § 3 i 4 K.p., poleceniu, o którym mowa w art. 6719 § 3 K.p., albo porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 § 5 K.p. zdanie drugie,

4) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy.

Na podstawie art. 6724 § 2 K.p. strony mogą ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, spełniających wymagania określone w Kodeksie pracy. W takim przypadku pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą (por. art. 6724 § 3 K.p.). Obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w art. 6724 § 1 pkt 2 i 3 K.p., albo wypłaty ekwiwalentu, o którym mowa w art. 6724 § 3 K.p., może być zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej (por. art. 6724 § 4 K.p.). Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu albo ryczałtu bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość materiału wykorzystanego na potrzeby pracodawcy i ceny rynkowe tego materiału, a także normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych (por. art. 6724 § 5 K.p.). Co istotne zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika i wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (por. art. 6725 K.p.).


2. Koszty związane z zapewnieniem pracownikom materiałów i narzędzi prac

Jeżeli pracodawca zapewnia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, to wydatki związane z ich zakupem może zaliczyć bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej, np. na konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii" lub na odpowiednie konto w zespole 5. W przypadku nakładów na środki trwałe (np. komputery), rozlicza się je poprzez odpisy amortyzacyjne drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji (por. art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości) lub w sposób uproszczony, przewidziany dla środków o niskiej jednostkowej wartości początkowej (por. art. 32 ust. 6 ww. ustawy).

Przykład

I. Założenia

 1. Pracodawca w kwietniu 2023 r. nabył na cele pracy zdalnej 4 zestawy komputerowe. Wartość netto każdego zestawu wynosiła: 6.000 zł.
 2. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, zestawy komputerowe, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł, są ujmowane w środkach trwałych i jednorazowo umarzane w miesiącu oddania ich do używania, a koszty działalności operacyjnej rozliczane są wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - zakup zestawów komputerowych:      
   a) wartość brutto: 4 zestawy × 7.380 zł =  29.520 zł 30 24-9
   b) VAT podlegający odliczeniu: 24.000 zł × 23% =  5.520 zł 22-1 30
2. OT - przyjęcie zestawów komputerowych do ewidencji środków trwałych: 4 zestawy × 6.000 zł = 24.000 zł 01 30
3. PK - jednorazowy odpis amortyzacyjny 4 zestawów komputerowych 24.000 zł 40-0 07-1

III. Księgowania:

Koszty związane z zapewnieniem pracownikom materiałów i narzędzi pracy

W sytuacji gdy pracodawca zapewnia pracownikowi instalację, serwis oraz konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, wykorzystywanych do wykonywania pracy zdalnej, poniesione wydatki może odnieść bezpośrednio w ciężar kosztów działalności operacyjnej lub na odpowiednie konto w zespole 5, w sposób przedstawiony na przykładzie.

Przykład

I. Założenia:

 1. Pracodawca zapewnił pracownikowi do pracy zdalnej zestaw komputerowy. Koszty instalacji i konfiguracji tego zestawu w domu pracownika wykonała, na zlecenie pracodawcy, firma zewnętrzna. Wykonawca wystawił na pracodawcę fakturę na kwotę brutto: 123 zł (w tym VAT: 23 zł).
 2. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, koszty działalności operacyjnej rozliczane są wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - instalacja i konfiguracja komputera:      
   a) wartość brutto 123 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 23 zł 22-1 30
   c) wartość netto 100 zł 40-2 30

III. Księgowania:

Koszty związane z zapewnieniem pracownikom materiałów i narzędzi pracy

Jeżeli pracownik koszty instalacji i konfiguracji pokrywa z własnych środków, to ma prawo domagać się ich zwrotu od pracodawcy. Podstawą zwrotu może być faktura wystawiona na pracownika. W księgach rachunkowych pracodawcy można ująć takie zdarzenie gospodarcze w sposób przedstawiony na przykładzie.

Przykład

I. Założenia:

 1. Pracodawca zapewnił pracownikowi wykonującemu pracę zdalną zestaw komputerowy, przy czym koszty instalacji i konfiguracji tego zestawu w domu pracownik pokrył z własnych środków. Faktura za usługę instalacji i konfiguracji sprzętu, w kwocie: 123 zł (w tym VAT: 23 zł), została wystawiona na pracownika.
 2. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, koszty działalności operacyjnej rozliczane są wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - ujęcie kosztów instalacji i konfiguracji sprzętu w domu pracownika (na podstawie faktury wystawionej na pracownika) 123 zł 40-2 23-4
2. WB - zwrot pracownikowi poniesionych kosztów 123 zł 23-4 13-0

III. Księgowania:

Koszty związane z zapewnieniem pracownikom materiałów i narzędzi pracy


3. Ekwiwalent lub ryczałt przysługujący pracownikowi za wykorzystywanie własnych materiałów i narzędzi pracy

Koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej mogą być także rozliczane w oparciu o porozumienie dotyczące zasad wykorzystywania przez pracownika własnych materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych. W takim przypadku pracownikowi przysługuje:

 • ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą lub
 • ryczałt, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.

Wartość ryczałtu lub ekwiwalentu za używanie własnych materiałów i narzędzi ujmuje się w kosztach działalności operacyjnej na koncie 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe" lub na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia", w korespondencji z kontem 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" lub, jeśli ekwiwalent wypłacany jest razem z wynagrodzeniem, na koncie 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń".

Przykład

I. Założenia:

 1. Pracodawca ustalił z pracownikiem wykonującym pracę zdalną, że z tytułu wykorzystywania własnych materiałów i narzędzi pracy (w tym zestawu komputerowego), niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pracownikowi należy się ekwiwalent w wysokości: 200 zł miesięcznie, który jest wypłacany wraz z wynagrodzeniem.
 2. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, koszty działalności operacyjnej rozliczane są wyłącznie na kontach zespołu 4, a ewidencja ekwiwalentów pieniężnych prowadzona jest na koncie 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe" (w analityce: Ekwiwalent za używanie własnych materiałów i urządzeń). Dla uproszczenia ujęto wyłącznie kwotę ekwiwalentu

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LP - wartość miesięcznego ekwiwalentu z tytułu używania przez pracownika wykonującego pracę zdalną własnych materiałów i narzędzi 200 zł 40-9 23-0
2. WB - wypłata przysługującego pracownikowi ekwiwalentu 200 zł 23-0 13-0

III. Księgowania:

Ekwiwalent lub ryczałt przysługujący pracownikowi za wykorzystywanie własnych materiałów i narzędzi pracy

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.