Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich rodzin z ZFŚS
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich rodzin z ZFŚS

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
1. Formy wypoczynku, które mogą zostać dofinansowane ze środków ZFŚS

Podstawowe zasady na jakich tworzy się zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz wydatkuje jego zasoby zawiera ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923), zwana dalej ustawą o ZFŚS. Pracodawca tworzący ZFŚS jest zobowiązany przeznaczać środki tego funduszu m.in. na finansowanie działalności socjalnej. W ramach działalności socjalnej pracodawca świadczy usługi m.in. na rzecz różnych form wypoczynku pracowników i członków ich rodzin.

Ze środków ZFŚS może zostać dofinansowany zarówno wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie (np. w formie wczasów lub obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży), jak i wypoczynek zorganizowany przez pracowników we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą). Warunki przyznania tego rodzaju dofinansowania, jego wysokość i sposób składania wniosków powinny się znaleźć w treści regulaminu ZFŚS. Co ważne, jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS, wysokość dofinansowania powinna być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.


2. Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania do wypoczynku

U pracownika otrzymującego dofinansowanie do wypoczynku własnego lub członków jego rodziny powstaje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Dofinansowanie to może jednak korzystać ze zwolnienia w całości lub części. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Limit tego zwolnienia dla świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS, na podstawie art. 52l pkt 3 updof, został podwyższony do 2.000 zł w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, czyli do końca 2023 r.

Oznacza to, że wartość dofinansowania do letniego wypoczynku pracowników i członków ich rodzin sfinansowana w całości ze środków ZFŚS jest zwolniona z opodatkowania, jeżeli wraz z innymi świadczeniami (rzeczowymi i pieniężnymi) otrzymanymi w 2022 r. przez pracownika ze środków ZFŚS łącznie nie przekracza kwoty 2.000 zł.

Inne zwolnienie ustawodawca przewidział dla dopłat do wypoczynku małoletnich dzieci pracownika, sfinansowanych ze środków ZFŚS. W świetle art. 21 ust. 1 pkt 78 updof, niezależnie od ich wysokości wolne są od podatku dochodowego dopłaty sfinansowane ze środków ZFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu. Należy podkreślić, iż nie każda dopłata do wypoczynku dzieci może korzystać z omawianego zwolnienia, a tylko ta, która jest związana z wypoczynkiem zorganizowanym.

Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS, bez względu na ich wysokość, nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W myśl § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949 ze zm.), podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS. Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS nie stanowią również podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, co wynika z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).


3. Ogólne zasady ewidencji księgowej dofinansowania do wypoczynku ze środków ZFŚS

Do ewidencji księgowej tworzenia oraz zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS służy konto 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". Jest to konto bilansowe, pasywne i może wykazywać wyłącznie salda Ma, które oznacza stan ZFŚS. Po stronie Ma tego konta księguje się utworzenie funduszu z odpisów na ZFŚS, z zysku do podziału i innych źródeł, a po stronie Wn ujmuje się wykorzystanie funduszu na pokrycie jego wydatków. Przyznaną pracownikowi kwotę dofinansowania do wypoczynku ze środków ZFŚS ujmuje się w księgach rachunkowych po stronie Wn konta 85-0, jako wykorzystanie środków tego funduszu, w korespondencji z kontem pozostałych rozrachunków z pracownikami.

Ewidencja księgowa dofinansowania do wypoczynku ze środków ZFŚS

1. Przyznane pracownikowi dofinansowanie ze środków ZFŚS:

- Wn konto 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych",
- Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

2. Potrącenie zaliczki na podatek dochodowy od otrzymanego świadczenia (jeśli wystąpi obowiązek jego naliczenia):

- Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
- Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z US - podatek dochodowy od osób fizycznych).

3. Wypłata dofinansowania (w kwocie pomniejszonej o ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy) z rachunku bankowego ZFŚS:

- Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
- Ma konto 13-5 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków ZFŚS".

4. Wypłata dofinansowania (w kwocie pomniejszonej o ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy):

a) wypłata środków z bieżącego rachunku:

- Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący",

b) refundacja wypłaconej kwoty z rachunku ZFŚS na rachunek bieżący:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
- Ma konto 13-5 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków ZFŚS".

Uwaga: Jeśli kwotę dofinansowania pracodawca wypłaci pracownikowi razem z wynagrodzeniem za dany miesiąc, to może ją zaewidencjonować w korespondencji z kontem 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń".


4. Ewidencja dofinansowania do wczasów pod gruszą

Dopłaty do wypoczynku indywidualnie zorganizowanego przez pracownika, tzw. wczasy pod gruszą, są świadczeniem mieszczącym się w definicji działalności socjalnej, zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS, mogą być więc sfinansowane ze środków tego funduszu. Wartość dofinansowania do wczasów pod gruszą sfinansowana w całości ze środków ZFŚS jest zwolniona z opodatkowania, jeżeli wraz z innymi świadczeniami (rzeczowymi i pieniężnymi) otrzymanymi w 2022 r. przez pracownika ze środków tego funduszu (lub funduszy związków zawodowych), łącznie nie przekracza kwoty 2.000 zł. W razie przekroczenia tej kwoty nadwyżka podlega opodatkowaniu. Dofinansowanie do wczasów pod gruszą sfinansowane ze środków ZFŚS jest zwolnione w całości z oskładkowania.

Ewidencję księgową przyznania i wypłaty pracownikowi dofinansowania do wczasów pod gruszą, z uwzględnieniem przepisów podatkowych i składkowych, przedstawia poniższy przykład liczbowy.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. jako pracodawca jest zobowiązana do tworzenia ZFŚS. Zgodnie z regulaminem tego funduszu, pracownik oraz członkowie jego rodziny mogą skorzystać raz w roku z dofinansowania do letniego wypoczynku w formie wczasów pod gruszą. Kwota dofinansowania zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Stosownie do zapisów regulaminu, warunkiem wypłaty dofinansowania jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 10 dni kalendarzowych.
 2. Pracownik w sierpniu 2022 r. wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 14 dni kalendarzowych i złożył wniosek o dofinansowanie z ZFŚS do letniego wypoczynku swojego i członków rodziny. Pracownikowi przyznano dofinansowanie w kwocie: 1.600 zł.
 3. Dofinansowanie do wypoczynku przyznane pracownikowi ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego i nie podlega oskładkowaniu.
 4. Pracodawca wypłaci kwotę dofinansowania wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2022 r.
 5. Pracownik otrzymuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 4.000 zł i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów. Pracodawca jest uprawniony do stosowania wobec tego pracownika kwoty zmniejszającej podatek.
 6. Spółka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4.
 7. Rozliczenie podatkowo-składkowe za sierpień 2022 r., z uwzględnieniem dofinansowania do wypoczynku, prezentuje się następująco:
Wiersz Wyszczególnienie Wynagrodzenie za sierpień 2022 r.
1. Wynagrodzenie za pracę 4.000,00 zł
2. Dofinansowanie ze środków ZFŚS do wypoczynku w części podlegającej opodatkowaniu 0,00 zł
3. Dofinansowanie ze środków ZFŚS do wypoczynku zwolnione od podatku 1.600,00 zł
4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1) 4.000,00 zł
5. Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1 × 9,76%) + (wiersz 1 × 1,50%) + (wiersz 1 × 2,45%) 548,40 zł
6. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 1 - wiersz 5) 3.451,60 zł
7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 6 × 9%) 310,64 zł
8. Koszty uzyskania przychodów 250,00 zł
9. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 1 - wiersz 8 - wiersz 5) 3.202,00 zł
10. Zaliczka na podatek obliczona według zasad obowiązujących od 1 lipca 2022 r., po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 9 × 12%) - 300 zł 84,00 zł
11. Zaliczka na podatek pobrana i przekazana do US 84,00 zł
12. Do wypłaty (wiersz 1 + wiersz 3 - wiersz 5 - wiersz 7 - wiersz 10) 4.656,96 zł
13. Obciążenia pracodawcy z tytułu składek ZUS 819,20 zł

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LP - lista płac za sierpień 2022 r.:      
   a) wynagrodzenie zasadnicze 4.000,00 zł 40-4 23-0
   b) przyznane dofinansowanie do wczasów pod gruszą z ZFŚS 1.600,00 zł 85-0 23-0
   c) składki ZUS obciążające pracownika: 548,40 zł + 310,64 zł =  859,04 zł 23-0 22-3
   d) potrącona zaliczka na podatek dochodowy 84,00 zł 23-0 22-3
2. PK - obciążenia pracodawcy z tytułu składek ZUS 819,20 zł 40-5 22-3
3. WB - przelew wynagrodzenia wraz z dofinansowaniem 4.656,96 zł 23-0 13-0
4. WB - refundacja kwoty dofinansowania 1.600,00 zł 13-0 13-5/0

III. Księgowania:

Ewidencja dofinansowania do wczasów pod gruszą


5. Ewidencja dofinansowania do kolonii i obozów dzieci pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 sfinansowane ze środków ZFŚS jest w całości zwolnione z opodatkowania pod warunkiem, że wypoczynek ten ma formę zorganizowaną. Dofinansowanie to również jest zwolnione ze składek ZUS.

Ewidencję księgową przyznania i wypłaty pracownikowi dofinansowania do obozu letniego dziecka przedstawia poniższy przykład liczbowy.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. jako pracodawca jest zobowiązana do tworzenia ZFŚS. Według postanowień zawartych w regulaminie ZFŚS wypłaca pracownikom dofinansowanie do wypoczynku ich małoletnich dzieci, przy uwzględnieniu kryterium socjalnego. Warunkiem jest przedstawienie dowodu poniesienia wydatku i złożenie wniosku o dofinansowanie.
 2. Pracodawca w sierpniu 2022 r. przyznał pracownikowi dofinansowanie z ZFŚS, w wysokości: 700 zł, do wypoczynku jego niepełnoletniego dziecka, na podstawie przedstawionego wniosku oraz faktury za obóz letni zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Kwota dofinansowania jest zwolniona z opodatkowania i oskładkowania.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przyznane pracownikowi dofinansowanie do obozu letniego dziecka z ZFŚS 700 zł 85-0 23-4
2. WB - wypłata dofinansowania na rachunek pracownika 700 zł 23-4 13-0
3. WB - refundacja dofinansowania z rachunku bankowego ZFŚS 700 zł 13-0 13-5/0

III. Księgowania:

Ewidencja dofinansowania do kolonii i obozów dzieci pracowników

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.