Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. odpowiednim organom
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. odpowiednim organom

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
1. Termin oraz forma sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 r.

W myśl ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Przypominamy, iż każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej (por. art. 45 ust. 1f ww. ustawy). Możliwe jest stosowanie dwóch form e-sprawozdań, tj. ustrukturyzowanej i nieustrukturyzowanej.

Forma sprawozdania finansowego
ustrukturyzowana nieustrukturyzowana
Jest to sprawozdanie finansowe sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (format XML zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD). Takie sprawozdanie sporządzają:
- jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (za wyjątkiem jednostek stosujących MSR),
- podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego,
- podatnicy CIT obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS.
Jest to sprawozdanie finansowe sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, tzn. w postaci pliku tekstowego, graficznego lub mieszanego zapisanego w dowolnym formacie np. XAdES, PAdES, CAdES, XMLsig, .xml, .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .csv, .jpg, .tif. Może to być także skan dokumentu papierowego (np. w formie pliku PDF) opatrzony podpisem elektronicznym. Takie sprawozdanie sporządzają:
- spółki cywilne,
- jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR.

Na mocy art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Z kolei z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym sporządzają i podpisują zatem sprawozdanie finansowe nie później niż do końca marca następnego roku, a zatwierdzają je nie później niż do końca czerwca następnego roku.

Terminy
Ważne terminy dla księgowych
podajemy w serwisie
 www.terminy.gofin.pl

W związku z epidemią COVID-19, w bieżącym roku, analogicznie jak w roku poprzednim, przedłużono terminy dotyczące sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zmiany terminów obowiązków sprawozdawczych za 2020 r. wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 572), dalej zwanego rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 r. Termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego został przedłużony o 3 miesiące, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną - o miesiąc. Oznacza to, że w przypadku jednostek sektora prywatnego i organizacji non profit sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. można było dokonać do 30 czerwca 2021 r., natomiast zatwierdzić to sprawozdanie można do 30 września 2021 r. Z kolei w przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. można było dokonać do 30 kwietnia 2021 r., a zatwierdzenia - do 31 lipca 2021 r.

Rozporządzenie z dnia 26 marca 2021 r. podaje także zasady dotyczące terminów sprawozdawczości finansowej, przewidziane dla spółdzielni mieszkaniowych, jednostek innych niż spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Nowe terminy w zakresie sprawozdawczości finansowej oblicza się przy uwzględnieniu daty, na którą przypadał dzień bilansowy.

Przypominamy, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki zatwierdza jej organ zatwierdzający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu, przez organ zatwierdzający rozumie się organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w zależności od formy prawnej jednostki są:

 • w spółce z o.o., jawnej, partnerskiej, komandytowej i cywilnej - wspólnicy,
 • w firmie osoby fizycznej - właściciel,
 • w spółce komandytowo-akcyjnej - zwyczajne walne zgromadzenie,
 • w spółce akcyjnej - zwyczajne walne zgromadzenie.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wymaga formy pisemnej dla zapewnienia jego ważności. W zależności od formy prawnej jednostki może mieć ono postać oświadczenia woli, uchwały organu zatwierdzającego bądź decyzji organu założycielskiego. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oznacza, że organ zatwierdzający uznał, że przedstawia ono jasno i rzetelnie sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Należy pamiętać, że jeżeli sprawozdanie finansowe jednostki podlega badaniu na mocy art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, to nie można go zatwierdzić, jeżeli badanie to nie zostało przeprowadzone.

Z terminem zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiązany jest m.in. termin jego przekazania do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) lub przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szefa KAS). Przesunięcie ostatecznego terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego powoduje jednoczesne przesunięcie ostatecznych terminów na jego przekazanie odpowiednim organom.


2. Przekazanie do KRS rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS składają swoje sprawozdania finansowe wyłącznie w KRS na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS wymienia art. 36 ustawy o KRS.

Z art. 69 ustawy o rachunkowości wynika, że kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym (w KRS) roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, które są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania z działalności, także to sprawozdanie - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli zatem w jednostce rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a zatwierdzenie sprawozdania finansowego nastąpi 30 września 2021 r., to jednostka ma obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe w KRS do 15 października 2021 r. Co ważne, jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w ustawowym terminie, to należy złożyć je w KRS dwukrotnie, tj. w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymaganymi dokumentami.

Tak jak w latach poprzednich jednostki wpisane do KRS i prowadzące księgi rachunkowe składają dokumenty finansowe w trybie zgłoszenia poprzez system Ministerstwa Sprawiedliwości - system RDF (repozytorium dokumentów finansowych), co wynika z art. 19e ust. 1 ustawy o KRS. Należy zaznaczyć, że od 1 lipca 2021 r. nastąpiła elektronizacja postępowania przed KRS odnoszącego się do podmiotów z rejestru przedsiębiorców. Od tego dnia bowiem przedsiębiorcy muszą składać wszystkie wnioski do KRS drogą elektroniczną przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem prs.ms.gov.pl. Zasady przekazywania dokumentów finansowych do KRS generalnie nie uległy jednak zmianie. Wyjątek dotyczy tych podmiotów, które przekazują do RDF dokumenty sporządzone przez notariusza (np. uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego) - przekazywanie tych dokumentów do RDF zostało bowiem zautomatyzowane. Oznacza to, że przekazywanie dokumentów notarialnych do KRS następuje teraz pomiędzy notarialnym repozytorium (tj. Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych - skrót: CREWAN), a systemem KRS. Repozytorium to funkcjonuje już od 9 kwietnia 2018 r. i notariusze umieszczają w nim e-wpisy dotyczące przedsiębiorców z KRS. Od 1 lipca 2021 r. notarialny system został połączony z systemem KRS. Takie połączenie systemów powoduje, że wnioskodawca we wniosku składanym do KRS podaje tylko numer dokumentu z CREWAN, a po zarejestrowaniu wniosku elektroniczny wpis, którego numer w notarialnym repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z tego repozytorium i dołączany do wniosku (por. art. 19d ustawy o KRS w brzmieniu od 1 lipca 2021 r.).

Co ważne, uchwały wspólników mogą być nadal sporządzane w formie pisemnej (czyli nie muszą być sporządzane w formie elektronicznej) i do KRS jednostki mogą składać ich kopie (skany). Wynika to z art. 19e ust. 3 ustawy o KRS. Przepis ten z dniem 1 lipca 2021 r. nie uległ zmianie. Ważne jest także to, że nadal dane przedsiębiorców wpisane do KRS przekazywane są do urzędowych rejestrów (nadal funkcjonuje tzw. jedno okienko w KRS).

Z art. 19e ust. 2 ustawy o KRS wynika, że zgłoszenie dokumentów finansowych w KRS opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dokonuje tego co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.

Składanie sprawozdań do KRS
Podmioty zobowiązane Dokument i forma jego przekazania Termin przekazania
1) spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z o.o., spółki akcyjne,
2) spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze, instytucje gospodarki budżetowej,
3) towarzystwa reasekuracji wzajemnej, główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
4) oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP,
5) inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i są wpisane do rejestru przedsiębiorców,
6) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
1) roczne sprawozdanie finansowe i roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej:
  - niesporządzone zgodnie z MSR - forma ustrukturyzowana,
  - sporządzone zgodnie z MSR - forma nieustrukturyzowana,
2) sprawozdanie z badania, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowemu badaniu - forma nieustrukturyzowana,
3) odpis uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty - skan dokumentu,
4) sprawozdanie z działalności - dotyczy jednostek określonych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości - forma nieustrukturyzowana,
5) sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej - dotyczy jednostek określonych w art. 63f ust. 1 lub art. 63g ust. 1 ww. ustawy - forma nieustrukturyzowana
w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego - w odniesieniu do sprawozdania za 2020 r. termin upływa 15 października 2021 r.

3. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami do ogłoszenia w MSiG

Na mocy art. 70 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki, której sprawozdanie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, niewpisanej do KRS, jest obowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. W przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i w których zatwierdzenie sprawozdania finansowego nastąpi 30 września 2021 r., obowiązek ogłoszenia sprawozdania finansowego w MSiG należy zatem wypełnić do 15 października 2021 r.

Do MSiG należy złożyć dokumenty w formie elektronicznej w punktach przyjmowania ogłoszeń lub po zalogowaniu na Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej: http://pdi.ms.gov.pl. Sprawozdanie należy dołączyć w postaci pliku edytowalnego w jednym z dozwolonych formatów: rtf, doc, docx. Sprawozdania finansowe są składane w punkcie przyjmowania ogłoszeń do MSiG w wyznaczonych sądach albo indywidualnie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (http://pdi.ms.gov.pl) przez osobę, której po zarejestrowaniu się jako użytkownik został przydzielony unikalny adres internetowy (konto użytkownika) powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem i posiadającą ważny kwalifikowany certyfikat użytkownika (zarejestrowany użytkownik). Warunkiem złożenia sprawozdania tą drogą jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Składanie sprawozdań do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG)
Podmioty zobowiązane Rodzaj dokumentu Termin przekazania
1) osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego, które podlega obowiązkowi badania,
2) spółki cywilne zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego, które podlega obowiązkowi badania
1) sprawozdanie finansowe, w tym: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym rachunek przepływów pieniężnych,
2) sprawozdanie z badania,
3) odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty
w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego - w odniesieniu do sprawozdania za 2020 r. termin upływa 15 października 2021 r.

4. Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatników PIT i CIT

Na mocy art. 45 ust. 5 updof, podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi KAS sprawozdanie finansowe przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości. Terminem złożenia zeznania wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla tych podmiotów jest 30 kwietnia. Mocą rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 r. termin przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS (określony w art. 45 ust. 5 updof) przedłużono do dnia 31 lipca 2021 r. Co istotne, w związku z tym, że 31 lipca 2021 r. wypadał w dzień wolny (sobota), termin złożenia sprawozdania finansowego do Szefa KAS ostatecznie upływa 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek). Tak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w piśmie przesłanym naszemu Wydawnictwu 24 maja 2021 r.

Z kolei podatnicy CIT obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, w myśl art. 27 ust. 2 updop, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe przekazuje się do Szefa KAS w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości, sprawozdanie z badania - w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej (np. plik PDF), natomiast odpis uchwały, o którym mowa wyżej - w formie skanu. Przypomnijmy, że obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania (por. art. 27 ust. 2 updop). Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. dla jednostek, których rok obrotowy skończył się 31 grudnia 2020 r., przedłużono do 30 września 2021 r., zatem termin na złożenie sprawozdanie do Szefa KAS również uległ przesunięciu.

Przekazywanie sprawozdań do Szefa KAS
Podmioty zobowiązane Dokument i forma jego przekazania Termin przekazania
osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego  sprawozdanie finansowe - forma ustrukturyzowana w odniesieniu do sprawozdania finansowego za 2020 r. termin upływa 2 sierpnia 2021 r. 
podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego (np. stowarzyszenia i fundacje)
1) sprawozdanie finansowe - forma ustrukturyzowana,
2) sprawozdanie z badania - forma nieustrukturyzowana,
3) odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie (tylko spółki) - skan dokumentu
w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania - jeśli np. sprawozdanie za 2020 r. zostanie zatwierdzone 24 września 2021 r., to należy je złożyć do KAS do 4 października 2021 r.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.