Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Umorzenie subwencji otrzymanej w ramach tarczy finansowej PFR 1.0
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Umorzenie subwencji otrzymanej w ramach tarczy finansowej PFR 1.0

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021

W maju 2020 r. w ramach tarczy finansowej PFR 1.0 otrzymaliśmy środki w formie subwencji, które przeznaczyliśmy na pokrycie bieżących kosztów działalności w 2020 r. Otrzymaną subwencję ujęliśmy w księgach jako zobowiązanie z tytułu pożyczki. W czerwcu 2021 r. otrzymaliśmy decyzję o jej umorzeniu w 75%. Pozostałe 25% będziemy spłacać przez dwa lata. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. sporządziliśmy zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Czy kwotę częściowo umorzonej subwencji powinniśmy uwzględnić w sporządzonym sprawozdaniu za 2020 r. po stronie przychodów?

Kwotę umorzonej subwencji odnosi się na pozostałe przychody operacyjne w roku, w którym jednostka otrzymała decyzję o umorzeniu (tu: w 2021 r.). Nie uwzględnia się jej więc w sprawozdaniu za 2020 r. po stronie przychodów. Z uwagi jednak na to, że informacja o kwocie umorzenia subwencji (75%) oraz kwocie bezwarunkowego zwrotu (25%) może istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki wskazane jest ujawnienie tego faktu w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2020 r.
1. Ujęcie w księgach i bilansie środków otrzymanych w formie subwencji finansowej z PFR

Na wstępie przypominamy, że w tym roku w związku z COVID-19 termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. został wydłużony o 3 miesiące (dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną o miesiąc). Dlatego też, sprawozdanie finansowe za 2020 r. jednostka mogła sporządzić najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. W ramach tarczy antykryzysowej i związanych z nią programów realizowanych m.in. przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) jednostki mogły skorzystać z preferencyjnego finansowania, w tym w postaci subwencji finansowej z możliwością jej umorzenia.

MFW kwestii ujęcia otrzymanej subwencji w księgach rachunkowych oraz jej prezentacji w sprawozdaniu finansowym wypowiedziało się Ministerstwo Finansów oraz Komitet Standardów Rachunkowości w wydanych w grudniu 2020 r. rekomendacjach, pt. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19", których treść jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19. W ww. rekomendacjach wskazano, że subwencja otrzymana z PFR spełnia definicję zobowiązań określoną w art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości. W sytuacji opisanej w pytaniu jednostka prawidłowo więc zakwalifikowała w księgach otrzymane środki subwencji finansowej jako zobowiązanie z tytułu pożyczki.

Ewidencja księgowa otrzymanej subwencji finansowej z PFR

1. WB - wpływ środków z tytułu subwencji finansowej z PFR:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z tytułu otrzymanej subwencji finansowej),

W bilansie zobowiązanie z tytułu subwencji finansowej prezentuje się w pasywach, jako zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek w podziale na zobowiązanie długoterminowe, gdy termin wymagalności wynosi powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz zobowiązanie krótkoterminowe w części w jakiej termin wymagalności wynosi do 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należy zaznaczyć, że otrzymanie przez jednostkę subwencji finansowej ma charakter incydentalny o potencjalnie istotnej wartości. W związku z tym, w rekomendacjach Ministerstwa Finansów oraz Komitetu Standardów Rachunkowości zaleca się, aby w myśl art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości, rozszerzyć zakres informacyjny bilansu i zaprezentować zobowiązania z tytułu subwencji jako kolejną pozycję uszczegóławiającą w ramach wskazanej kategorii zobowiązań, czyli w ramach długoterminowych zobowiązań wobec pozostałych jednostek, oraz krótkoterminowych zobowiązań wobec pozostałych jednostek.


2. Ogólne zasady ewidencji umorzonej subwencji, wykorzystanej na pokrycie kosztów bieżącej działalności

Otrzymana przez jednostkę subwencja finansowa z PFR podlega bezwarunkowo zwrotowi w wysokości 25%, a pozostała część (do 75%) może być umorzona po spełnieniu przez jednostkę określonych warunków. W przypadku umorzenia części (np. 75%) otrzymanej kwoty subwencji finansowej w księgach następuje zmniejszenie tej części zobowiązania w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi (por. art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości). Zapisu dotyczącego umorzenia subwencji dokonuje się na podstawie dowodu księgowego "PK - Polecenie księgowania", w dacie otrzymania dokumentu informującego o umorzeniu.

Ewidencja księgowa umorzenia subwencji finansowej z PFR wykorzystanej
na sfinansowanie kosztów bieżących

1. PK - umorzenie części (np. 75%) subwencji finansowej otrzymanej z PFR:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z tytułu otrzymanej subwencji finansowej),
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".


3. Prezentacja w sprawozdaniu informacji o umorzeniu subwencji, które nastąpi w następnym roku obrotowym

W odniesieniu do sytuacji przedstawionej w pytaniu, gdy jednostka otrzymała decyzję o umorzeniu subwencji w 2021 r., odpisanie zobowiązania na dobro pozostałych przychodów operacyjnych powinno nastąpić dopiero w księgach rachunkowych 2021 r. Z treści pytania wynika bowiem, że rok obrotowy jednostki zakończył się 31 grudnia 2020 r., a decyzję o umorzeniu subwencji za 2020 r. jednostka otrzymała w czerwcu 2021 r., czyli w kolejnym roku obrotowym.

Według rekomendacji Ministerstwa Finansów oraz Komitetu Standardów Rachunkowości, ze względu na potencjalnie istotny wpływ informacji o kwocie umorzenia subwencji (75%) oraz kwocie bezwarunkowego zwrotu (25%) na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki zaleca się ujawnienie tej informacji w sprawozdaniu finansowym jednostki w jego informacji dodatkowej. W przypadku jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości informację taką można - naszym zdaniem - zawrzeć w ustępie 6 pkt 2 lub w ustępie 10 dodatkowych informacji i objaśnień. Postępowanie takie uzasadnia także treść art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, to powinna odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

Jednostka może również - naszym zdaniem - rozważyć zaprezentowanie subwencji, w części, w której umorzenie zostało uprawdopodobnione na moment sporządzenia sprawozdania finansowego, w pasywach bilansu - jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. W księgach rachunkowych 2020 r. część zobowiązania z tytułu otrzymanej subwencji (w części umorzonej) zostanie wówczas odniesiona na zwiększenie rozliczeń międzyokresowych przychodów, zapisem po stronie Wn konta 24 "Pozostałe rozrachunki", w korespondencji ze stroną Ma konta 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". W momencie faktycznego umorzenia subwencji, w księgach 2021 r. nastąpi rozliczenie konta 84, poprzez odniesienie na dobro pozostałych przychodów operacyjnych, tj. na stronę Ma konta 76-0.

Zwracamy bowiem uwagę, że na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości, do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne, czyli rzeczywiście otrzymane lub pewne. W sytuacji przedstawionej w pytaniu, umorzenie subwencji potwierdza otrzymana w czerwcu 2021 r. decyzja. Dlatego też powstanie przychodu z tytułu umorzenia subwencji w 2021 r. jest pewne.

Ewidencja księgowa części subwencji finansowej otrzymanej z PFR, której umorzenie
nastąpi w następnym roku obrotowym

A. Zapisy w księgach 2020 r.:

1. PK - część subwencji podlegającej umorzeniu w 2021 r. na podstawie otrzymanej decyzji:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z tytułu otrzymanej subwencji finansowej),
- Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

B. Zapisy w księgach 2021 r.:

1. PK - zaliczenie umorzonej części subwencji do przychodów:

- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.