Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Zaliczki na poczet dostaw i usług w księgach rachunkowych nabywcy
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zaliczki na poczet dostaw i usług w księgach rachunkowych nabywcy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
1. Zaliczki w świetle prawa bilansowego i podatkowego

Przepisy ustawy o rachunkowości nie zawierają definicji zaliczki oraz nie odnoszą się wprost do jej ujęcia w księgach nabywcy. Regulują natomiast kwestię ujęcia otrzymanej zaliczki przez sprzedawcę, wskazując w art. 41 ust. 1 pkt 1, iż równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Otrzymana zaliczka nie stanowi więc przychodu bilansowego. Przychód z tytułu sprzedaży powstanie dopiero w dniu realizacji dostawy towarów lub wykonania usługi.

Analogicznie w księgach nabywcy wpłacona zaliczka nie podlega zaliczeniu do kosztów. Zgodnie bowiem z zasadą memoriału wyrażoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zaliczka wpłacona na poczet ceny towaru lub usługi ze swej natury nie ma charakteru definitywnego ze względu na możliwość jej zwrotu przed terminem dostawy towarów lub wykonania usługi. W związku z tym do czasu wykonania świadczenia przez kontrahenta wydatek z tytułu zaliczki pozostaje na rozrachunkach jako należność od kontrahenta.

Więcej informacji na temat zasad ujmowania i wyceny rozrachunków z kontrahentami, w tym z tytułu zaliczek na poczet towarów i usług, zawiera stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami. W stanowisku tym zdefiniowano pojęcie przedpłaty, wskazując jednocześnie, że przedpłata może przyjąć formę zaliczki. Zaliczkę zaś traktuje się jako częściową zapłatę ceny świadczenia wynikającego z umowy pomiędzy kontrahentami, zanim zostanie ono zrealizowane. W momencie realizacji umowy zaliczka zostaje zaliczona na poczet ceny dobra i usługi. Natomiast w przypadku rozwiązania umowy podlega zwrotowi kontrahentowi, który ją wpłacił. W pkt 6.1 stanowiska wskazano jak ująć przedpłatę (zaliczkę) zarówno w księgach sprzedawcy, jak i odbiorcy. Przekazanie zaliczki odbiorca ujmuje w swoich księgach rachunkowych jako należność od sprzedawcy, równą kwocie środków pieniężnych faktycznie przekazanych sprzedawcy i obejmującą część wartości (ceny) świadczenia, które ma być wykonane przez sprzedawcę oraz kwotę obciążeń publicznoprawnych związanych ze świadczeniem bądź jedynie część wartości (ceny) przyszłego świadczenia.

Dla celów podatku dochodowego, co do zasady, otrzymana zaliczka u sprzedawcy - analogicznie jak na gruncie przepisów bilansowych - nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 updop oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 updof (wyjątek stanowią wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, o których mowa w art. 12 ust. 3g updop oraz art. 14 ust. 1j updof). Również u nabywcy sama wpłata zaliczki na poczet zakupu towaru czy usługi nie daje prawa do ujęcia tej wpłaty w kosztach uzyskania przychodów. Kosztem podatkowym będzie dopiero wartość nabytego towaru lub nabytej usługi (będzie ona stanowiła koszty podatkowe na ogólnych zasadach kwalifikowania wydatku do kosztu podatkowego). Zwracamy bowiem uwagę, iż podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz nie zostały z tych kosztów wyłączone na podstawie art. 16 ust. 1 updop oraz art. 23 ust. 1 updof. Ponadto przyjmuje się, że kosztem podatkowym mogą być koszty, które mają charakter definitywny (bezzwrotny). Takiego charakteru nie ma zasadniczo zaliczka, gdyż z reguły podlega ona zwrotowi.

Warto dodać, że ustawodawca umożliwił podatnikom ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów wpłat na poczet przyszłych dostaw, ale dotyczy to nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, do wysokości kwoty 100.000 zł (por. art. 15 ust. 1zd updop oraz art. 22 ust. 1s updof). Takiej możliwości nie przewidują jednak przepisy ustawy o rachunkowości.


2. Ujęcie w księgach wpłaconej zaliczki oraz otrzymanej faktury zaliczkowej

W przypadku dokonania przez jednostkę wpłaty zaliczki na rachunek dostawcy na poczet przyszłych dostaw lub usług, należy w pierwszej kolejności zaksięgować zapłatę zaliczki udokumentowaną wyciągiem bankowym.

Co do zasady, w świetle przepisów o VAT, wpłacona zaliczka powinna być przez otrzymującego, udokumentowana fakturą. Na podstawie bowiem art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnik otrzymujący całość lub część zapłaty zobowiązany jest wystawić fakturę. Termin wystawienia faktury wyznacza art. 106i ust. 2 i ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT. Według tego przepisu, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy i nie wcześniej niż 30. dnia przed jej otrzymaniem. Należy jednak pamiętać, że w stosunku do niektórych czynności ustawodawca uznał, że podatnik nie ma obowiązku udokumentowania fakturą otrzymanej zaliczki. Dotyczy to zaliczki na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT.

Jeżeli jednostka otrzyma fakturę potwierdzającą dokonanie wpłaty zaliczki, to ujmuje ją w księgach rachunkowych na koncie 30 "Rozliczenie zakupu". Ewidencja wpłaty zaliczki i otrzymanej faktury zaliczkowej w jednostce stosującej konto 30 może przebiegać w sposób przedstawiony poniżej.

Ewidencja księgowa wpłaconej zaliczki oraz otrzymanej faktury zaliczkowej
w jednostce stosującej konto 30

1. WB - wpłata zaliczki na rachunek bankowy sprzedawcy:

- Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

2. Faktura dokumentująca wpłaconą zaliczkę otrzymana od dostawcy:

a) kwota brutto faktury odpowiadająca kwocie wpłaconej zaliczki:

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:

- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Uwaga: W jednostkach, w których VAT naliczony wykazany na fakturze zaliczkowej nie podlega odliczeniu lub jednostka korzysta ze zwolnienia z VAT, otrzymana faktura zaliczkowa może zostać wprowadzona do ksiąg w wartości brutto, zapisem po stronie Wn konta 30, w korespondencji ze stroną Ma konta 21.

Zwracamy uwagę, że ewidencja księgowa wpłaconej zaliczki, a następnie otrzymanej faktury zaliczkowej nie musi obowiązkowo przebiegać z udziałem konta 30 "Rozliczenie zakupu". Jeśli do ewidencji faktur zaliczkowych jednostka nie stosuje konta 30, to księgowaniu na podstawie tej faktury podlegać będzie jedynie VAT naliczony podlegający odliczeniu.

Ewidencja księgowa wpłaconej zaliczki na dostawę towarów lub usług
oraz otrzymanej faktury zaliczkowej w jednostce niestosującej konta 30

1. WB - wpłata zaliczki na rachunek bankowy sprzedawcy:

- Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

2. Faktura dokumentująca wpłaconą zaliczkę otrzymana od dostawcy - ewidencja VAT naliczonego podlegającego odliczeniu:

- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".

Decyzja w sprawie stosowania bądź niestosowania konta 30 należy do jednostki i jej kierownika, a przyjęte przez jednostkę rozwiązania należy opisać w zasadach (polityce) rachunkowości.

W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości kwotę wpłaconej zaliczki wynikającą z salda Wn konta 21 lub konta 30 prezentuje się w zapasach, w pozycji B.I.5. "Zaliczki na dostawy i usługi".


3. Skutki bilansowe wystawienia faktury końcowej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi

Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, to - jak wynika z art. 106f ust. 3 i 4 ustawy o VAT - sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi zobowiązany jest wystawić fakturę końcową. Faktura ta stanowi ostateczne rozliczenie danej transakcji i jest wystawiana z zastosowaniem ogólnych zasad określonych przepisami o VAT. Przy czym, w fakturze tej sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura końcowa powinna zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Ewidencji księgowej z faktury końcowej podlega wartość brutto faktury pomniejszona o wpłacone zaliczki, podlegający odliczeniu VAT naliczony pomniejszony o kwotę podatku wykazanego w fakturach zaliczkowych oraz wartość netto faktury pomniejszona o wartości netto ujęte w fakturze (fakturach) zaliczkowych.

W momencie otrzymania faktury końcowej w księgach rachunkowych dokonuje się także rozliczenia otrzymanej dostawy towaru lub wykonanej usługi poprzez przeksięgowanie kwot odniesionych na stronę Wn konta 30 "Rozliczenie zakupu" (lub konta 21 "Rozrachunki z dostawcami", gdy jednostka nie stosuje konta 30) w ciężar odpowiednich kont zespołu 3, 4, 5 lub 7.

Ewidencja księgowa rozliczenia dostaw towarów, materiałów lub usług,
w odniesieniu do których uiszczono zaliczkę

1. PK - rozliczenie wykonanej usługi:

- Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub konto zespołu 5,
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami".

2. PZ - przyjęcie towarów lub materiałów do magazynu:

- Wn konto 31 "Materiały i opakowania" lub 33 "Towary",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami".

3. PK - odpisanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu, gdy jednostka stosuje art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości:

- Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii" lub konto zespołu 5 albo konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami".

Ewidencję księgową wpłaty zaliczki oraz jej rozliczenie na podstawie faktury końcowej w jednostce handlowej przedstawia poniższy przykład liczbowy.

Przykład

I. Założenia:

 1. W czerwcu 2021 r. jednostka wpłaciła na rachunek bankowy sprzedawcy zaliczkę na dostawę towarów w wysokości: 24.600 zł oraz otrzymała fakturę zaliczkową na kwotę brutto: 24.600 zł (w tym VAT: 4.600 zł oraz wartość netto: 20.000 zł).
 2. W tym samym miesiącu jednostka otrzymała zamówione towary oraz fakturę końcową. Wartości wyszczególnione w fakturze końcowej zostały pomniejszone o wartość wpłaconej zaliczki następująco:

a) wartość brutto faktury: 48.585 zł - 24.600 zł = 23.985 zł,

b) VAT naliczony: 9.085 zł - 4.600 zł = 4.485 zł,

c) wartość netto faktury: 39.500 zł - 20.000 zł = 19.500 zł.

 1. Pozostałą do zapłaty część faktury, tj.: 23.985 zł, jednostka uregulowała przelewem.
 2. Zgodnie z polityką rachunkowości, jednostka ewidencjonuje towary w cenach nabycia, a do ewidencji zaliczek na dostawy towarów stosuje konto 30 "Rozliczenie zakupu". Jednostka jest czynnym podatnikiem VAT.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - wpłata zaliczki na poczet dostawy towarów 24.600 zł 21 13-0
2. FZ - faktura zaliczkowa dokumentująca wpłaconą zaliczkę:      
   a) wartość brutto faktury w kwocie uiszczonej zaliczki 24.600 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 4.600 zł 22-1 30
3. FZ - faktura końcowa otrzymana wraz z dostawą towaru:      
   a) wartość brutto faktury pomniejszona o wpłaconą zaliczkę 23.985 zł 30 21
   b) VAT naliczony pomniejszony o VAT wykazany na fakturze zaliczkowej 4.485 zł 22-1 30
4. PZ - przyjęcie towarów do magazynu według ceny nabycia: 20.000 zł + 19.500 zł =  39.500 zł 33 30
5. WB - zapłata za fakturę końcową 23.985 zł 21 13-0

III. Księgowania:

Skutki bilansowe wystawienia faktury końcowej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi


4. Brak faktury końcowej w związku z wpłatą zaliczki obejmującej całą kwotę należności

KISJeśli zaliczka uiszczona przez jednostkę obejmuje całą kwotę należną kontrahentowi z tytułu dostawy towaru lub wykonania usługi, to nie ma obowiązku wystawiania faktury końcowej. W przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur. Wynika tak z treści przepisów art. 106f ust. 3 i 4 ustawy o VAT. Takie postępowanie potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 października 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.476.2020.3.PRM, wyjaśniając: "(...) z ww. przytoczonych przepisów wynika, że obowiązek wystawiania tzw. faktur końcowych istnieje w przypadkach, gdy faktura lub faktury zaliczkowe nie obejmują całej zapłaty. W przypadku zaś, gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur, a więc dane wymagane dla tzw. faktur końcowych, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy. A zatem w takich przypadkach ostatnia z faktur zaliczkowych pełni funkcję faktury końcowej (...).

Ponadto, Dyrektor KIS zaznaczył, iż nie jest błędem wystawienie w tej sytuacji faktury końcowej: (...) Jednocześnie należy zaznaczyć, że obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie zabraniają wystawiania faktur końcowych, które będą dodatkowym dowodem potwierdzającym wyświadczenie usługi i z których wynikać będzie, że należność w całości została uregulowana (...)".

Jeżeli jednostka nie otrzyma faktury końcowej z uwagi na to, że wpłacona przez nią zaliczka obejmowała całą kwotę należności, to ewidencji w księgach rachunkowych będzie podlegać jedynie faktura zaliczkowa. Natomiast w momencie otrzymania dostawy lub wykonania usługi nastąpi przeksięgowanie kwot odniesionych na stronę Wn konta 30 lub 21 w ciężar odpowiednich kont zespołu 3, 4, 5 lub 7. Przy czym przyjęcie dostawy materiałów lub towarów do magazynu zazwyczaj dokumentuje się dowodem "PZ - Przyjęcie z zewnątrz", z kolei obciążenia kosztów zespołu 4 lub 5, lub 7 wartością wykonanej usługi lub wartością materiałów i towarów odpisywanych bezpośrednio po zakupie w ciężar kosztów można dokonać na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania".

Ewidencję księgową dostawy materiałów, którą poprzedzono zaliczką, przedstawia poniższy przykład liczbowy.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. w maju 2021 r. wpłaciła na rachunek bankowy sprzedawcy kwotę: 92.250 zł, jako zaliczkę na dostawę materiałów, obejmującą całą wartość zamówienia.
 2. W tym samym miesiącu spółka otrzymała fakturę zaliczkową dokumentującą wpłaconą zaliczkę na kwotę brutto: 92.250 zł (w tym VAT: 17.250 zł oraz wartość netto: 75.000 zł).
 3. W czerwcu 2021 r. spółka otrzymała dostawę zamówionych materiałów, które przekazała do zużycia w procesie produkcji.
 4. Zgodnie z polityką rachunkowości, spółka zalicza materiały w momencie zakupu, bezpośrednio w ciężar kosztów działalności operacyjnej, a ewidencję kosztów prowadzi na kontach zespołu 4 i 5.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach maja 2021 r.
1. WB - wpłata zaliczki na dostawę materiałów według zamówienia 92.250 zł 21 13-0
2. FZ - faktura dokumentująca wpłaconą zaliczkę:      
   a) wartość brutto faktury w wysokości wpłaconej zaliczki 92.250 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 17.250 zł 22-1 30
B. Zapisy w księgach czerwca 2021 r.
3. PK - rozliczenie otrzymanej dostawy poprzez odpisanie w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu 75.000 zł 40-1 30
   zapis równoległy w ciężar kosztów zespołu 5 75.000 zł 50 49

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach maja 2021 r.

Brak faktury końcowej w związku z wpłatą zaliczki obejmującej całą kwotę należności

B. Zapisy w księgach czerwca 2021 r.

Brak faktury końcowej w związku z wpłatą zaliczki obejmującej całą kwotę należności


5. Rozliczenie zaliczki wpłaconej w tym samym okresie, w którym zrealizowano dostawę

Jeżeli otrzymanie zaliczki i dostawa towarów (usług) mają miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym, to organy podatkowe dopuszczają w takim przypadku możliwość rezygnacji z wystawienia faktury zaliczkowej i pozwalają od razu na wystawienie faktury końcowej dokumentującej całą transakcję. W tej sytuacji termin na wystawienie faktury zaliczkowej pokrywa się z terminem wystawienia faktury końcowej, przy czym wystawiona faktura końcowa powinna dodatkowo zawierać elementy właściwe dla faktury zaliczkowej.

KISPotwierdzenie tego stanowiska można znaleźć w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 marca 2018 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.111.2018.1.ISZ, w której czytamy: "(...) w przypadku, gdy otrzymana zaliczka na poczet dostawy towarów oraz realizacja dostawy mają miejsce w tym samym miesiącu (okresie rozliczeniowym), wówczas obowiązek podatkowy (i obowiązek udokumentowania zdarzenia o którym mowa w art. 106i i art. 106f ustawy), zarówno dla zaliczki jak i dostawy towarów, powstają w tym samym miesiącu (okresie rozliczeniowym).

Wobec powyższego Spółka może zrezygnować z wystawienia faktury zaliczkowej i ograniczyć się do wystawiania faktury zawierającej elementy, o których mowa w art. 106e-106f ustawy, w której uwzględni całość dokonanej dostawy (łącznie z kwotą otrzymanej zaliczki lub zaliczek) (...)".

W powyższej interpretacji Dyrektor KIS podkreślił również, że podatnik może całą dostawę udokumentować jedną fakturą opiewającą na całą kwotę należności, ale dopuszczalne jest również wystawienie w takich przypadkach dwóch faktur (zaliczkowej i końcowej).

Ujęcie w księgach rachunkowych operacji zakupu towarów lub usług poprzedzonych wpłatą zaliczki, gdy w tym samym okresie rozliczeniowym jednostka wpłaciła zaliczkę i otrzymała fakturę końcową, przedstawia poniższy przykład liczbowy.

Przykład

I. Założenia:

 1. Na początku maja 2021 r. spółka wpłaciła zaliczkę na poczet wykonania usługi w wysokości: 20.295 zł, co stanowiło 50% wartości usługi.
 2. Sprzedawca nie wystawił faktury zaliczkowej. Usługa została bowiem wykonana 31 maja 2021 r. i udokumentowana fakturą wystawioną z uwzględnieniem elementów, które powinna zawierać faktura zaliczkowa, wskazanych w art. 106f ust. 1 ustawy o VAT, na kwotę brutto: 40.590 zł (w tym VAT: 7.590 zł oraz wartość netto: 33.000 zł).
 3. Spółka uregulowała przelewem pozostałą część zobowiązania.
 4. Zgodnie z polityką rachunkowości, ewidencję kosztów spółka prowadzi w układzie rodzajowym (zespół 4), a dostawy towarów, materiałów i usług rozlicza za pośrednictwem konta 30 "Rozliczenie zakupu".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - wpłata zaliczki na poczet wykonania usługi 20.295 zł 21 13-0
2. FZ - faktura dokumentująca wykonanie usługi:      
   a) wartość brutto faktury 40.590 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 7.590 zł 22-1 30
   c) zaliczenie wartości netto usługi w ciężar kosztów działalności 33.000 zł 40-2 30
3. WB - uregulowanie pozostałej części zobowiązania 20.295 zł 21 13-0

III. Księgowania:

Rozliczenie zaliczki wpłaconej w tym samym okresie, w którym zrealizowano dostawę

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.