Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Wpływ nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych na ewidencję ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wpływ nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych na ewidencję księgową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
1. Uzyskanie przez spółki komandytowe statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Nowe prawoOd 1 stycznia 2021 r. - ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123), dalej zwaną ustawą zmieniającą - zmieniono zasady opodatkowania spółek komandytowych.

Spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2021 r. stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (podatnikami CIT). Przy czym, na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy zmieniającej, mogą one postanowić, że nowe zasady opodatkowania będą stosować od 1 maja 2021 r. Wówczas z tą datą uzyskają one status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Uzyskanie statusu podatnika CIT oznacza, że spółki komandytowe są opodatkowane analogicznie, jak spółki kapitałowe i spółki komandytowo-akcyjne, tj. według stawki 19% lub 9%. Przy czym z niższej, preferencyjnej stawki mogą skorzystać tylko te spółki komandytowe, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczą 2.000.000 euro.

Z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT spółka ta jest obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych, przy czym przepis art. 8 ust. 6 updop stosuje się odpowiednio (por. art. 12 ust. 3 ustawy zmieniającej). Warto zaznaczyć, że jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej (która postanowiła, że nowe przepisy będzie stosować od 1 maja 2021 r.) przypada w okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., spółka ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 r. (por. art. 12 ust. 4 ustawy zmieniającej).

Więcej przeczytasz w Wyjaśnienie Min. Fin. w kwestii obowiązków sprawozdawczych spółek komandytowych prezentujemy na str. 7-8 niniejszego numeru ZMR

Co ważne, na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy zmieniającej, spółki komandytowe kontynuują dokonaną przed dniem, w którym stały się podatnikiem CIT, wycenę wartości podatkowej składników majątkowych, w szczególności w zakresie dotyczącym:

 • wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • przyjętej metody amortyzacji,
 • stawek oraz okresu amortyzacji, a także wysokości odpisów amortyzacyjnych uprzednio dokonanych od tych środków trwałych oraz
 • wartości niematerialnych i prawnych.

Ponadto spółki te, stosując przepisy ustaw o podatku dochodowym w nowym brzmieniu, uwzględniają generalnie zdarzenia zaistniałe przed dniem, w którym stały się podatnikami CIT, mające wpływ na wysokość ich zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych.


2. Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z udziału w zyskach spółki komandytowej
Ogólne zasady opodatkowania

W 2021 r. przychody uzyskiwane z udziału w zyskach spółki komandytowej - zarówno przez osoby prawne, jak i fizyczne - podlegają opodatkowaniu analogicznie jak przychody z udziału w zyskach osób prawnych, co wiąże się z obowiązkiem poboru przez spółkę i odprowadzenia do urzędu skarbowego zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (por. art. 41 ust. 4art. 30a ust. 1 pkt 4 updof oraz art. 26 ust. 1art. 22 ust. 1 updop). Należy jednak zauważyć, iż rzeczywiste obciążenia podatkowe wspólników mogą być niższe, a w niektórych przypadkach podatek może nie wystąpić. Ulgi są zróżnicowane w zależności od funkcji pełnionej przez wspólnika w spółce.

Ograniczenia obciążeń podatkowych komandytariuszy

Dla ograniczenia obciążeń podatkowych komandytariuszy wprowadzone zostało zwolnienie od podatku (por. art. 21 ust. 1 pkt 51a updof oraz art. 22 ust. 4e updop). Dotyczy ono kwoty stanowiącej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, nie więcej jednak niż 60.000 zł w roku podatkowym. Jeżeli podatnik jest komandytariuszem w kilku spółkach, zwolnienie dotyczy przychodu z udziału w zyskach w każdej z nich. Jednocześnie ustawodawca ograniczył możliwość korzystania z tego zwolnienia. W świetle bowiem art. 21 ust. 40 updof oraz art. 22 ust. 4f updop, nie ma ono zastosowania, gdy komandytariusz:

1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub

2) jest członkiem zarządu:

a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

3) jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Ograniczenia obciążeń podatkowych komplementariuszy

Do komplementariuszy spółek komandytowych mają zastosowanie art. 30a ust. 6a-6e updof oraz art. 22 ust. 1a-1e updop. Z przepisów tych wynika, iż zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty obliczonego podatku. Oznacza to, że podatek komplementariusza będzie niższy o kwotę podatku zapłaconą przez spółkę proporcjonalnie do zysku komplementariusza.

Obciążenia podatkowe na przykładzie liczbowym

Przykład

Wspólnikami w spółce komandytowej są spółka z o.o. - jako komplementariusz i osoba fizyczna - jako komandytariusz. Udziały wspólników w zysku spółki są równe (50%). W roku podatkowym spółka komandytowa uzyskała dochód w wysokości: 1.000.000 zł. Spółka nie posiada statusu małego podatnika, zatem stawka podatku wynosi 19%. Cały zysk wypracowany przez spółkę został rozdysponowany pomiędzy wspólników. Opodatkowanie poszczególnych podatników przedstawia się następująco:

1) spółka komandytowa zapłaci podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości: 1.000.000 zł × 19% = 190.000 zł, zatem wspólnicy podzielą pomiędzy siebie zysk w kwocie: 1.000.000 zł - 190.000 zł = 810.000 zł i na każdego z nich przypadnie: 405.000 zł;

2) komplementariusz nie zapłaci podatku dochodowego od osób prawnych, co wynika z następujących obliczeń:

a) kwota podatku przed odliczeniem podatku należnego od dochodu spółki: (405.000 zł × 19%) = 76.950 zł,

b) kwota podatku należnego od dochodu spółki, którą komplementariusz może odliczyć: 190.000 zł × 50% = 95.000 zł jest wyższa od kwoty obliczonego podatku, zatem komplementariusz może odliczyć kwotę: 76.950 zł,

c) kwota podatku do zapłaty: 76.950 zł - 76.950 zł = 0 zł;

3) komandytariusz zapłaci podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości: 65.550 zł, co wynika z następujących obliczeń:

a) zwolnienie: (405.000 zł × 50%) = 202.500 zł - ograniczone do 60.000 zł,

b) przychód podlegający opodatkowaniu: 405.000 zł - 60.000 zł = 345.000 zł,

c) kwota podatku do zapłaty: 345.000 zł × 19% = 65.550 zł.


3. Ewidencja podatku dochodowego od osób prawnych w księgach rachunkowych spółki komandytowej

Spółka komandytowa jako podatnik CIT jest zobowiązana do stosowania przepisów art. 25 updop. Oznacza to, że musi ona, w trakcie roku podatkowego, wpłacać zaliczki na podatek do urzędu skarbowego. Płacone zaliczki odnosi się w księgach rachunkowych w ciężar konta 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych" w korespondencji z kontem 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych).

Ewidencja księgowa zaliczek na podatek wpłacanych w ciągu roku

1. PK - zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych (miesięczna lub kwartalna):
      - Wn konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych",
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu zaliczek
         na podatek dochodowy od osób prawnych).
2. WB - uregulowanie zobowiązania wobec urzędu skarbowego:
      - Wn konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu zaliczek
         na podatek dochodowy od osób prawnych),
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Podobne zasady ewidencji podatku dochodowego dotyczą ewentualnych jego zwiększeń lub zmniejszeń ustalonych na moment sporządzenia zeznania CIT-8. W praktyce oznacza to, że wynikające z zeznania podatkowego zwiększenia podatku należnego (w stosunku do sumy zaliczek ustalonych za 2021 r.) należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych 2021 r., zapisem po stronie Wn konta 87, w korespondencji ze stroną Ma konta 22-3. Natomiast zmniejszenie podatku (w sytuacji gdy podatek wynikający z zeznania będzie mniejszy niż suma dotychczas zaewidencjonowanych należnych zaliczek) podlega ujęciu w księgach rachunkowych 2021 r., zapisem po stronie Wn konta 22-3, w korespondencji ze stroną Ma konta 87.

Uwaga Wielkość podatku dochodowego zaewidencjonowana na koncie 87 powinna odpowiadać wartości podatku wynikającej z zeznania rocznego CIT-8.

Ujęciu w księgach rachunkowych podlega również pobrany przez spółkę i odprowadzony do urzędu skarbowego zryczałtowany 19% podatek dochodowy od dokonywanych wypłat wspólnikom (wypłaty są pomniejszane o ten podatek). Naliczony podatek można ująć na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki ze wspólnikami) w korespondencji z kontem 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne", zapisem po stronie Wn konta 24, w korespondencji ze stroną Ma konta 22-3. Natomiast uregulowanie zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku można ująć zapisem po stronie Wn konta 22-3, w korespondencji ze stroną Ma konta 13-0.


4. Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego przez spółkę komandytową

Jednostki, które są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (zatem i spółki komandytowe), ustalają odroczony podatek dochodowy.

Stosowanie przez jednostki nadrzędnych zasad rachunkowości (memoriału, współmierności oraz ostrożności) skutkuje często tym, że wartość bilansowa składników aktywów i pasywów różni się od ich wartości podatkowej. Część z tych różnic ma charakter trwały, a część - przejściowy. Różnice trwałe powstają w jednym okresie sprawozdawczym i nie zanikają w okresach następnych. Są to zatem różnice nieodwracalne i nie mają one wpływu na powstawanie odroczonego podatku dochodowego. Z kolei różnice przejściowe powstają w jednym i zanikają w innym okresie sprawozdawczym. Różnice przejściowe neutralizuje odroczony podatek dochodowy.

Zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego regulują przepisy art. 37 ustawy o rachunkowości, a uszczegóławia je Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" (KSR nr 2). Przy ustalaniu odroczonego podatku dochodowego najistotniejsze jest jego rozpatrywanie z punktu widzenia aktywów i pasywów, czyli podejście bilansowe. Polega ono na porównaniu wartości bilansowej odpowiedniego składnika aktywów i pasywów z jego wartością podatkową.

Przepisy prawne Krajowe Standardy Rachunkowości,
w tym KSR nr 2, dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Przepisy art. 37 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dotyczące zakresu liczenia podatku odroczonego, wymieniają również stratę podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości. Wartością podatkową aktywów, według art. 37 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jest kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych. Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartość podatkowa aktywów jest ich wartością księgową. Z kolei w świetle art. 37 ust. 3 ustawy o rachunkowości, wartością podatkową pasywów jest ich wartość księgowa pomniejszona o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego (podstawę opodatkowania po odliczeniach).

Różnice przejściowe między bilansowymi i podatkowymi wartościami aktywów i pasywów mogą mieć charakter dodatni lub ujemny. Jeżeli powstają dodatnie różnice przejściowe, to tworzy się rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty. Natomiast w przypadku gdy powstają ujemne różnice przejściowe, ustala się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się również w związku ze stratami podatkowymi, możliwymi do odliczenia w przyszłości.

Różnice przejściowe Charakterystyka Odroczony podatek dochodowy
Dodatnie różnice Są to różnice przejściowe, które spowodują powstanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Powstają one, gdy:
1) wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość podatkowa albo
2) wartość bilansowa składnika zobowiązań jest niższa niż jego wartość podatkowa.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Ujemne różnice Są to różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot zmniejszających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Powstają one, gdy:
1) wartość bilansowa składnika aktywów jest niższa niż jego wartość podatkowa albo
2) wartość bilansowa składnika zobowiązań jest wyższa niż jego wartość podatkowa.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Dodatnie i ujemne różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania.

Przykładowe zdarzenia wpływające na powstanie rezerw lub aktywów
z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatnie różnice przejściowe Ujemne różnice przejściowe
- memoriałowe zarachowanie dodatnich różnic kursowych z wyceny bilansowej, jeżeli różnice kursowe są ustalane na podstawie ustawy podatkowej,
- memoriałowe zarachowanie przychodów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek; należne odsetki dla celów podatkowych są brane pod uwagę z chwilą zapłaty,
- memoriałowe zarachowanie odsetek za zwłokę od należności z tytułu dostaw i usług; należne odsetki dla celów podatkowych są brane pod uwagę z chwilą zapłaty,
- przyspieszona amortyzacja podatkowa, gdy stawka amortyzacji podatkowej jest większa od bilansowej, np. jeśli jednostka jest uprawniona do dokonywania dla celów podatkowych jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych, a bilansowo amortyzuje je według ogólnych zasad
- memoriałowe zarachowanie ujemnych różnic kursowych z wyceny bilansowej, jeżeli różnice kursowe są ustalane na podstawie ustawy podatkowej,
- memoriałowe zarachowanie kosztów z tytułu odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek, które jeszcze nie zostały zapłacone,
- zarachowanie niewypłaconych na dzień bilansowy wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło,
- opóźniona amortyzacja podatkowa, gdy stawka amortyzacji podatkowej jest mniejsza od bilansowej,
- dokonanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości zapasów,
- dokonanie odpisów aktualizujących należności od odbiorców z tytułu dostaw i usług,
- utworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na naprawy gwarancyjne, reklamacje, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.

Wysokość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego (por. art. 37 ust. 6 ustawy o rachunkowości).

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego można ująć poprzez:

1) księgowanie na koniec okresu sprawozdawczego tylko zmiany pomiędzy stanem na koniec i początek okresu sprawozdawczego, tj. sald aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

2) wyksięgowanie dotychczasowych i zaksięgowanie nowo ustalonych na dzień bilansowy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego; operacja wyksięgowania dotychczasowych rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku może nastąpić na początek lub koniec okresu sprawozdawczego.

Ewidencja księgowa odroczonego podatku dochodowego

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
      - Wn konto 65-0 "Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego",
      - Ma konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych".
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
      - Wn konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych",
      - Ma konto 83-0 "Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego".

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny (por. art. 37 ust. 9 ustawy o rachunkowości).

Należy jednak zauważyć, iż nie wszystkie podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych muszą ustalać i prezentować odroczony podatek dochodowy. Przepisy art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości stanowią bowiem, że jednostki (z wyjątkiem jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ww. ustawy), które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

- mogą odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Co istotne, korzystanie z takiego uproszczenia wymaga zapisania w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.