Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Ujęcie w księgach oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym subwencji otrzymanej ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ujęcie w księgach oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym subwencji otrzymanej z PFR

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021

Spółka otrzymała w 2020 r. subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Subwencja została przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów oraz zakup środków trwałych umarzanych według zasad ogólnych oraz jednorazowo. W jaki sposób spółka powinna ująć otrzymaną subwencję w księgach rachunkowych i jak wykazać ją w sprawozdaniu finansowym?

Subwencję przyznaną przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach tarczy finansowej ujmuje się w księgach rachunkowych i bilansie analogicznie jak pożyczkę, tzn. do czasu umorzenia nie ma ona wpływu na wynik finansowy.

MFW kwestii ujęcia w księgach rachunkowych oraz sposobu prezentacji otrzymanej subwencji finansowej wypowiedziało się Ministerstwo Finansów, zamieszczając wyjaśnienie na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19. Według Ministerstwa Finansów otrzymana z PFR subwencja finansowa spełnia definicję zobowiązań określoną w art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości. Na dzień powstania, zobowiązanie to ujmuje się w księgach jako zobowiązanie wobec PFR z tytułu subwencji finansowej. Zatem w księgach rachunkowych otrzymaną subwencję finansową ujmuje się analogicznie jak pożyczkę, na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z tytułu otrzymanej subwencji finansowej).

Ewidencja księgowa wpływu na rachunek bankowy subwencji finansowej
otrzymanej z PFR

1. WB - wpływ subwencji finansowej:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki
         z tytułu otrzymanej subwencji finansowej).

Warto dodać, iż otrzymana subwencja finansowa podlega bezwarunkowo zwrotowi w wysokości 25%, a pozostała część (do 75%) może być umorzona po spełnieniu przez jednostkę określonych warunków. Kwota podlegająca zwrotowi, zgodnie z regulaminem będzie spłacana w nie więcej niż 24 równych miesięcznych ratach, począwszy od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca po dacie jej otrzymania.

W bilansie zobowiązanie z tytułu subwencji finansowej prezentuje się w pasywach, jako zobowiązanie z tytułu kredytów i pożyczek, w sposób przedstawiony w poniższej tabeli.

Załącznik do ustawy o rachunkowości Bilans - pasywa
Długoterminowe Krótkoterminowe
Załącznik nr 1
(dla jednostek innych
niż banki, zakłady
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  II. Zobowiązania długoterminowe
    3. Wobec pozostałych jednostek
      a) kredyty i pożyczki 
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  III. Zobowiązania krótkoterminowe
    3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
      a) kredyty i pożyczki
 
Załącznik nr 4
(dla jednostek mikro)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
   - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Załącznik nr 5
(dla jednostek małych)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  II. Zobowiązania długoterminowe,
    w tym:
      - z tytułu kredytów i pożyczek
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  III. Zobowiązania krótkoterminowe,
    w tym:
      a) z tytułu kredytów i pożyczek

Z uwagi na fakt, że otrzymanie przez jednostkę subwencji finansowej ma charakter incydentalny o potencjalnie istotnej wartości, resort finansów zaproponował - w myśl art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości - rozszerzenie zakresu informacyjnego bilansu i zaprezentowanie zobowiązania z tytułu subwencji, jako kolejnej uszczegóławiającej pozycji w ramach wskazanych kategorii zobowiązań. Ponieważ otrzymana subwencja finansowa podlega bezwarunkowo zwrotowi w wysokości 25%, a pozostała część (do 75%) może być umorzona po spełnieniu przez jednostkę określonych warunków, Ministerstwo Finansów zaleca - ze względu na potencjalnie istotny wpływ informacji o kwocie bezwarunkowego zwrotu otrzymanej subwencji oraz kwocie ewentualnego umorzenia na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki - ujawnienie tej informacji w sprawozdaniu finansowym jednostki w informacji dodatkowej.

Co ważne, Ministerstwo Finansów wskazuje, że w przypadku umorzenia części (do 75%) otrzymanej kwoty subwencji, w księgach rachunkowych nastąpi odpisanie tej części zobowiązania z tytułu otrzymanej subwencji na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości. Zatem dopiero w momencie umorzenia, część której umorzenie dotyczy zostanie spisana z konta 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z tytułu otrzymanej subwencji finansowej). Naszym zdaniem, jeżeli kwota subwencji dotyczy zakupu środka trwałego amortyzowanego według zasad ogólnych, to w przypadku jej umorzenia wskazane jest zastosowanie przepisów art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

Ewidencja księgowa umorzenia subwencji finansowej otrzymanej z PFR

1. PK - umorzenie części subwencji finansowej/pożyczki (do 75%):
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki
         z tytułu otrzymanej subwencji finansowej),
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".
2. PK - odniesienie umorzonej subwencji na konto rozliczeń międzyokresowych - jeśli subwencja została przeznaczona na zakup środka trwałego, który na moment jej umorzenia będzie nadal amortyzowany:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki
         z tytułu otrzymanej subwencji finansowej),
      - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".
3. PK - zarachowanie kwoty ujętej na koncie 84 do przychodów, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, którego zakup sfinansowano subwencją:
      - Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Analogiczne zasady ujmowania w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym subwencji otrzymanej z PFR zostały zawarte w rekomendacjach Komitetu Standardów Rachunkowości z grudnia 2020 r., pt. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19". Treść tych rekomendacji dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady, komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Prace Komitetu.

Więcej przeczytasz w Na temat rekomendacji Komitetu Standardów
Rachunkowości piszemy
w niniejszym numerze ZMR na str. 5

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. będąca średnim przedsiębiorcą złożyła wniosek o subwencję finansową z PFR w kwocie: 2.200.000 zł. W czerwcu 2020 r. kwota subwencji wpłynęła na rachunek bankowy spółki.
   
 2. Do dnia bilansowego spółka wykorzystała subwencję w kwocie: 2.000.000 zł, w tym na:

a) pokrycie bieżących kosztów zakupu materiałów i usług w kwocie: 1.948.000 zł (materiały: 1.500.000 zł, odnoszone bezpośrednio w koszty zgodnie z polityką rachunkowości, oraz usługi: 448.000 zł),

b) zakup środka trwałego o wartości: 2.000 zł zamortyzowanego jednorazowo,

c) zakup środka trwałego o wartości: 50.000 zł, amortyzowanego stawką 18% od lipca 2020 r.

 1. Na dzień bilansowy spółka nie ma informacji, w jakim procencie subwencja będzie bezzwrotna. Decyzja o ewentualnym umorzeniu (od 25% do 75%) będzie znana dopiero w 2021 r., zatem spółka wykazała całą kwotę subwencji jako zobowiązanie w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe. Podział subwencji, zakładając że będzie ona spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od lipca 2021 r., przedstawiał się następująco:

a) część krótkoterminowa: (2.200.000 zł : 24 m-ce) × 6 m-cy = 550.000 zł,

b) część długoterminowa: (2.200.000 zł : 24 m-ce) × 18 m-cy = 1.650.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - wpływ subwencji na rachunek bankowy 2.200.000 zł 13-0 24
2. FZ - zakup materiałów i usług (ogółem zakupy):      
   a) wartość netto materiałów 1.500.000 zł 40-1 30
   b) wartość netto usług 448.000 zł 40-2 30
   c) VAT podlegający odliczeniu 448.040 zł 22-1 30
   d) wartość brutto zakupu 2.396.040 zł 30 21
3. FZ - zakup środków trwałych:      
   a) OT - przyjęcie środków trwałych do używania:      
      - środek trwały amortyzowany jednorazowo 2.000 zł 01 30
      - środek trwały amortyzowany stawką 18% 50.000 zł 01 30
   b) VAT podlegający odliczeniu 11.960 zł 22-1 30
    c) wartość brutto zakupu 63.960 zł 30 24
4. PK - amortyzacja:      
   a) jednorazowa 2.000 zł 40-0 07-1
   b) według zasad ogólnych (za okres od lipca do grudnia 2020 r.)
       : 50.000 zł × 18% = 9.000 zł; (9.000 zł : 12 m-cy) × 6 m-cy = 
4.500 zł 40-0 07-1
5. WB - zapłata zobowiązań:      
   a) zobowiązania ogółem 2.460.000 zł   13-0
   b) zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług 2.396.040 zł 21  
   c) zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych 63.960 zł 24  

III. Księgowania:

Ujęcie w księgach oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym subwencji otrzymanej z PFR

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.