Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i członków ich rodzin ze ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i członków ich rodzin ze środków ZFŚS

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
1. Zasady ewidencji księgowej dofinansowania do wypoczynku wypłacanego ze środków ZFŚS

Stosownie do art. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070), dalej zwanej ustawą o ZFŚS, generalnie pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą ten fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Środkami tego funduszu administruje pracodawca, który gromadzi je na odrębnym rachunku bankowym. W świetle art. 1 ustawy o ZFŚS, środki ZFŚS mogą być przeznaczane na finansowanie m.in. działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z tego funduszu. Przez działalność socjalną - w świetle art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS - rozumie się:

 • usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku,
   
 • działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną,
   
 • opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
   
 • udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Szczegółowe zasady dysponowania środkami ZFŚS pracodawca określa w regulaminie ZFŚS. Uprawnionymi do korzystania ze środków funduszu są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie o ZFŚS, prawo korzystania ze świadczeń.

Ze środków ZFŚS można więc finansować wypoczynek pracowników i członków ich rodzin, przy czym zasady przyznawania tego dofinansowania oraz jego wysokość powinny się znaleźć w treści regulaminu ZFŚS. Co istotne, wysokość dofinansowania powinna być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Wskazniki i stawki Wysokość odpisów na ZFŚS
podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

W świetle przepisów o rachunkowości do ewidencji tworzenia, zwiększeń oraz wykorzystania ZFŚS służy konto 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". Kwotę przyznanego pracownikowi dofinansowania do wypoczynku księguje się po stronie Wn konta 85-0 w korespondencji z kontem rozrachunków z pracownikami. W niektórych przypadkach wypłata dofinansowania może być obarczona potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy.

Ewidencja księgowa przyznania i rozliczenia dofinansowania z ZFŚS

1. Przyznanie dofinansowania ze środków ZFŚS:
      - Wn konto 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych",
      - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".
2. Ewentualne potrącenie podatku dochodowego od osób fizycznych (jeśli wystąpi):
      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".
3. Wypłata pracownikowi dofinansowania z rachunku bankowego ZFŚS (po ewentualnym potrąceniu o kwotę zaliczki na podatek dochodowy):
      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
      - Ma konto 13-5 "Inne rachunki bankowe" (w analityce: Rachunek bankowy
          wyodrębnionych środków ZFŚS).
4. Wypłata pracownikowi dofinansowania z bieżącego rachunku bankowego (po ewentualnym potrąceniu o kwotę zaliczki na podatek dochodowy) lub gotówką z kasy:
      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 10 "Kasa".
5. Refundacja kwoty dopłaty, gdy dofinansowanie wypłacono pracownikowi z rachunku bieżącego jednostki lub gotówką z kasy:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 13-5 "Inne rachunki bankowe" (w analityce: Rachunek bankowy
         wyodrębnionych środków ZFŚS).

Jeśli pracodawca wypłacił pracownikowi kwotę dofinansowania razem z wynagrodzeniem za dany miesiąc, to może ją ująć w korespondencji z kontem 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń".

Uwaga: W związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, mogą zawiesić obowiązek tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, dokonywania odpisu podstawowego, wypłaty świadczeń urlopowych (por. art. 15g ust. 9, art. 15gb ust. 2art. 15ge ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz. U. poz. 374 ze zm.). Kwestie te zostały pominięte w tym artykule.


2. Formy dofinansowania do wypoczynku wypłacanego ze środków ZFŚS na przykładach liczbowych

2.1. Dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków jego rodziny


Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania do wypoczynku
pracownika i członków jego rodziny

Dofinansowanie do letniego wypoczynku otrzymane przez pracownika ze środków ZFŚS powoduje powstanie u tego pracownika przychodu ze stosunku pracy. Dofinansowanie to może jednak korzystać ze zwolnienia od podatku. Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Obecnie jednak limit tego zwolnienia - stosownie do art. 52l pkt 3 updof - w 2020 r. i 2021 r. został zwiększony i wynosi 2.000 zł. Przekroczenie tego limitu powoduje, że nadwyżka ponad tę kwotę zostanie opodatkowana.

Z kolei gdy pracownik otrzyma dofinansowanie do letniego wypoczynku ze środków obrotowych pracodawcy, cała kwota dofinansowania będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Powyższe zwolnienie z podatku dotyczy zarówno pracownika, jak i członków jego rodziny, przy czym w przypadku dofinansowania do wypoczynku małoletnich dzieci pracownika może mieć zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 78 i art. 52l pkt 4 updof.

Warto jednak dodać, iż dofinansowanie z ZFŚS w kwocie przekraczającej obowiązujące limity, wypłacane pracownikom do ukończenia przez nich 26. roku życia korzysta ze zwolnienia z PIT do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85.528 zł, w ramach tzw. ulgi dla młodych (por. art. 21 ust. 1 pkt 148 updof).

W zakresie składek na ubezpieczenia społeczne świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS, bez względu na ich wysokość, nie stanowią podstawy wymiaru składek ZUS (por. § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dz. U. z 2017 r. poz. 1949).

Świadczenia finansowane w ramach ZFŚS nie stanowią również podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (por. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

Należy przy tym zaznaczyć, że kwota dofinansowania może być wolna od składek ZUS, jeśli zasady przyznawania świadczeń przebiegają w świetle postanowień ustawy o ZFŚS, w tym m.in. uwzględniają kryterium socjalne, czyli że wysokość przyznanego dofinansowania jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego. Nieprzestrzeganie tych warunków spowoduje konieczność naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki zdrowotnej.

Obowiązek naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne wystąpi również, gdy dofinansowanie do letniego wypoczynku pracownika i członków jego rodziny nastąpi ze środków obrotowych pracodawcy.

Ewidencja księgowa dofinansowania do wypoczynku
pracownika i członków jego rodziny

Przykład

I. Założenia:

 1. W sierpniu 2020 r. pracownik złożył wniosek o dofinansowanie z ZFŚS do letniego wypoczynku. W tym celu przedstawił fakturę za zakup wczasów dla siebie i żony. Stosownie do regulaminu ZFŚS, otrzymał dofinansowanie w kwocie: 1.500 zł.
   
 2. Pracodawca wypłacił kwotę dofinansowania wraz z wynagrodzeniem za sierpień. Pracownik otrzymuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 3.000 zł brutto.
   
 3. Kwota przyznanego pracownikowi dofinansowania nie podlega opodatkowaniu, gdyż było to pierwsze świadczenie finansowane z ZFŚS w 2020 r. Dofinansowanie do wypoczynku ze środków ZFŚS nie podlega oskładkowaniu. Według złożonego przez pracownika oświadczenia PIT-2 pracodawca potrąca z miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy pracownika kwotę: 43,76 zł. Ponadto pracownikowi przysługują miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości: 250 zł.
   
 4. Jednostka jest zobowiązana do tworzenia ZFŚS, a operacje gospodarcze z tym związane ujmuje na koncie 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, ewidencję kosztów prowadzi się tylko na kontach zespołu 4.

II. Rozliczenie podatkowo-składkowe:

Wiersz Wyszczególnienie Kwota (zł)
1. Wynagrodzenie za pracę 3.000,00
2. Dofinansowanie ze środków ZFŚS do wczasów pracownika i członków jego rodziny w części podlegającej opodatkowaniu 0,00
3. Dofinansowanie ze środków ZFŚS zwolnione od podatku 1.500,00
4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1) 3.000,00
5. Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 4 × 13,71%) 411,30
6. Składki na ubezpieczenia społeczne do odliczenia od dochodu (wiersz 1 × 13,71%) 411,30
7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 4 - wiersz 5) 2.588,70
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 7 × 9%) 232,98
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 1 - wiersz 6) × 7,75% 200,62
10. Koszty uzyskania przychodu 250,00
11. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 1 - wiersz 10 - wiersz 6) 2.339,00
12. Zaliczka na podatek (wiersz 11 × 17%) - 43,76 zł 353,87
13. Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 12 - wiersz 9) 153,00
14. Do wypłaty (wiersz 1 + wiersz 2 + wiersz 3 - wiersz 5 - wiersz 8 - wiersz 13) 3.702,72
15. Składki ZUS pokrywane przez pracodawcę (podstawa: 3.000 zł): 614,40
a) składki rentowa i emerytalna: 3.000 zł × 16,26% = 487,80 zł
b) składka wypadkowa, np. 1,67 %: 3.000 zł × 1,67 % = 50,10 zł
c) składka na FP i FS oraz FGŚP: 3.000 zł × 2,55% = 76,50 zł

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LP - lista płac za sierpień 2020 r.:      
   a) wynagrodzenie brutto 3.000,00 zł 40-4 23-0
   b) dofinansowanie do wczasów z ZFŚS 1.500,00 zł 85-0 23-0
   c) potrącenie zaliczki na podatek dochodowy 153,00 zł 23-0 22-3
   d) potrącenie składek ZUS: 411,30 zł + 232,98 zł =  644,28 zł 23-0 22-3
   e) składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę: 614,40 zł 40-5 22-3
2. WB - wypłata pracownikowi wynagrodzenia wraz z kwotą dofinansowania po potrąceniu o podatek dochodowy 3.702,72 zł 23-0 13-0
3. WB - refundacja kwoty dopłaty 1.500,00 zł 13-0 13-5

IV. Księgowania:

Dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków jego rodziny

2.2. Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku małoletnich dzieci pracowników


Opodatkowanie i oskładkowanie dopłat do wypoczynku dzieci pracowników

Pracownicy mogą również otrzymywać dopłaty do wypoczynku małoletnich dzieci. Wartość tego rodzaju dopłat jest w całości zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym, jeśli jest sfinansowana ze środków ZFŚS.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 78 updof, wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowane z:

 • funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
   
 • innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.000 zł.

Przy czym, w ramach tarczy antykryzysowej podwyższono limit na lata 2020-2021 z 2.000 zł na 3.000 zł (por. art. 52l pkt 4 updof).

KISW interpretacji indywidualnej z 27 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.658.2019.2.BO, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, iż dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • wypoczynek jest zorganizowany,
   
 • organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
   
 • forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
   
 • dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia.

Wskazanie przez ustawodawcę w ww. przepisie form wypoczynku oznacza, że nie każda dopłata do wypoczynku może korzystać ze zwolnienia, a tylko ta, która związana jest z wypoczynkiem zorganizowanym. Intencją ustawodawcy jest bowiem wyłączenie z zakresu przedmiotowego zwolnienia dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku, takich np. jak wczasy potocznie nazywane "pod gruszą". Dyrektor KIS w wymienionej interpretacji uznał, że wypoczynek zorganizowany w ośrodku wczasowym obejmujący pobyt dziecka pracownika pod opieką rodzica, w którym organizator zapewnia noclegi i wyżywienie w istocie stanowi formę wypoczynku oraz może skorzystać ze zwolnienia z podatku. Dodatkowo Dyrektor KIS zaznaczył, że:

"(...) Jeżeli zatem wypoczynek zorganizowany organizuje podmiot świadczący usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności, w tym biuro podróży lub podmiot, o którym mowa w art. 92c ustawy o systemie oświaty, to dofinansowanie wypłacane do tego rodzaju wypoczynku na dziecko do ukończenia 18 roku życia (nawet wówczas, gdy jest to wypoczynek, podczas którego dziecko, co do zasady znajduje się pod opieką rodziców) korzysta z ww. zwolnienia przedmiotowego, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)".

Jeśli chodzi natomiast o składki ZUS, to świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS, bez względu na ich wysokość, nie stanowią podstawy ich wymiaru (tj. składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Ewidencja księgowa dofinansowania do wypoczynku
małoletnich dzieci pracowników

Przykład

I. Założenia:

 1. Według postanowień zawartych w regulaminie ZFŚS, jednostka wypłaca pracownikom dofinansowanie do wypoczynku ich małoletnich dzieci, przy uwzględnieniu kryterium socjalnego, po wcześniejszym przedstawieniu dowodu poniesienia wydatku i złożenia wniosku o dofinansowanie.
   
 2. Pracodawca w sierpniu 2020 r. przyznał pracownikowi dofinansowanie do wypoczynku jego niepełnoletniego dziecka. Dziecko przebywało na obozie letnim, zorganizowanym przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Na podstawie przedstawionego wniosku oraz faktury za obóz pracownikowi przysługuje dofinansowanie z ZFŚS w wysokości: 650 zł. Kwota dofinansowania jest zwolniona z opodatkowania i oskładkowania.
   
 3. Spółka wypłaciła pracownikowi kwotę dofinansowania przelewem bankowym z rachunku bieżącego.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przyznane pracownikowi dofinansowanie do obozu letniego dziecka ze środków ZFŚS 650 zł 85-0 23-4
2. WB - wypłata całości dofinansowania 650 zł 23-4 13-0
3. WB - refundacja środków pieniężnych z rachunku bankowego ZFŚS na rachunek bieżący 650 zł 13-0 13-5

III. Księgowania:

Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku małoletnich dzieci pracowników

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.