Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Subwencja finansowa z PFR na pokrycie zobowiązań

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Subwencja finansowa z PFR na pokrycie zobowiązań

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020

Spółka zaliczana do małych i średnich przedsiębiorstw w związku z COVID-19 otrzymała - na utworzony do tego celu rachunek bankowy - subwencję finansową z PFR. Z otrzymanej subwencji uregulowane zostaną zobowiązania podatkowe oraz bieżące zobowiązania za zakupione towary i usługi. W przyszłym roku spółka będzie zobowiązana do częściowego zwrotu otrzymanych środków. Jak zaksięgować wpływ subwencji na rachunek bankowy oraz zapłatę zobowiązań? Jak zaprezentować subwencję w sprawozdaniu finansowym (w tym w nocie podatkowej)?

W księgach i bilansie subwencję przyznaną przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w ramach tarczy finansowej ujmuje się analogicznie jak pożyczkę, tzn. do czasu umorzenia nie ma ona wpływu na wynik finansowy. Wypłata środków przez PFR oraz ich zwrot są również neutralne podatkowo. Zatem otrzymanej subwencji nie uwzględnia się w nocie podatkowej sporządzanej za 2020 r.
1. Skutki podatkowe wsparcia finansowego dla firm w ramach tarczy antykryzysowej

MFZgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z 18 maja 2020 r., zamieszczonym na stronie internetowej www.gov./web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości, wsparcie finansowe otrzymywane w ramach tarczy finansowej określane jest jako subwencja finansowa. Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%. Dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z PFR traktowana jest jak pożyczka. W związku z tym:

1) podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych kwoty otrzymanego finansowania; wypłata środków przez PFR jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo; przedsiębiorca może korzystać z całej kwoty finansowania;

2) podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconego finansowania; tak samo jak wypłata kwoty finansowania przez PFR, jego zwrot również jest dla przedsiębiorcy neutralny podatkowo.

Według MF, koszty sfinansowane ze środków udzielonych w ramach tarczy finansowej kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie finansowania. MF wskazało także, że obecnie do przychodów zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu uzyskanego finansowania. Umorzenie kwoty subwencji stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy, zasady prawa podatkowego wiążą z tym zdarzeniem powstanie zobowiązania podatkowego. Możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń analizowane będzie przez MF we współpracy z PFR. Ponadto - według MF - kwota uzyskanego finansowania nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.


2. Prezentacja otrzymanej subwencji finansowej w sprawozdaniu finansowym

MFMinisterstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło m.in. wyjaśnienie dotyczące sposobu ujęcia w księgach rachunkowych otrzymania subwencji/pożyczki z PFR oraz sposobu jej prezentacji w bilansie. Według MF otrzymana z PFR subwencja finansowa spełnia definicję zobowiązań określoną w art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości. Na dzień powstania, zobowiązanie to ujmuje się w księgach rachunkowych jako zobowiązanie wobec PFR z tytułu subwencji finansowej. Natomiast w bilansie zobowiązanie z tytułu subwencji prezentuje się w pasywach, jako zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, w sposób przedstawiony w poniższej tabeli.

Załącznik do ustawy o rachunkowości Bilans - pasywa
Długoterminowe Krótkoterminowe
Załącznik nr 1
(dla jednostek innych
niż banki, zakłady
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  II. Zobowiązania
długoterminowe
    3. Wobec pozostałych jednostek
      a) kredyty i pożyczki
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  III. Zobowiązania krótkoterminowe
    3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
      a) kredyty i pożyczki
Załącznik nr 4
(dla jednostek mikro)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
    - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Załącznik nr 5
(dla jednostek małych)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:
    - z tytułu kredytów i pożyczek
  
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
    a) z tytułu kredytów i pożyczek

Ponadto z uwagi na to, że otrzymanie przez jednostkę subwencji finansowej ma charakter incydentalny o potencjalnie istotnej wartości, MF proponuje - w myśl art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości - rozszerzenie zakresu informacyjnego bilansu i zaprezentowanie zobowiązania z tytułu subwencji, jako kolejnej uszczegóławiającej pozycji w ramach wskazanych kategorii zobowiązań. Ponieważ otrzymana subwencja finansowa podlega bezwarunkowo zwrotowi w wysokości 25%, a pozostała część (do 75%) może być umorzona po spełnieniu przez jednostkę określonych warunków, MF zaleca - ze względu na potencjalnie istotny wpływ informacji o kwocie bezwarunkowego zwrotu otrzymanej subwencji oraz kwocie ewentualnego umorzenia na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki - ujawnienie tej informacji w sprawozdaniu finansowym jednostki w informacji dodatkowej. Co ważne, MF wskazuje, że w przypadku umorzenia części (do 75%) otrzymanej kwoty subwencji, w księgach rachunkowych nastąpi odpisanie tej części zobowiązania z tytułu otrzymanej subwencji na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości.

Umorzenie części subwencji otrzymanej w 2020 r. i tym samym odpisanie na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych nastąpi dopiero w 2021 r. Oznacza to, że subwencja nie ma wpływu na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym została otrzymana. Jest ona również neutralna podatkowo w 2020 r. - nie będzie zatem prezentowana w nocie podatkowej sporządzanej za 2020 r.


3. Ujęcie w księgach wpływu subwencji na rachunek bankowy i jej umorzenia

W księgach rachunkowych otrzymaną subwencję finansową ujmuje się analogicznie jak pożyczkę, na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z tytułu otrzymanej subwencji finansowej). Pozostanie ona na koncie 24 do czasu jej umorzenia. Dopiero po spełnieniu określonych w umowie warunków nastąpi jej umorzenie i zaliczenie odpowiedniej kwoty do pozostałych przychodów operacyjnych.

Ewidencja księgowa subwencji finansowej otrzymanej z PFR

1. WB - wpływ subwencji finansowej/pożyczki:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
          (w analityce: Rozrachunki z tytułu otrzymanej subwencji finansowej).
2. PK - umorzenie części subwencji finansowej/pożyczki (do 75%):
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki z tytułu otrzymanej subwencji finansowej),
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".
3. PK - odniesienie umorzonej subwencji na konto rozliczeń międzyokresowych - jeśli subwencja została przeznaczona na zakup środka trwałego, który na moment jej umorzenia będzie nadal amortyzowany:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
          (w analityce: Rozrachunki z tytułu otrzymanej subwencji finansowej),
      - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".
4. PK - zarachowanie kwoty ujętej na koncie 84 do przychodów, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, którego zakup sfinansowano subwencją:
      - Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".
5. WB - spłata nieumorzonej części subwencji finansowej/pożyczki:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki z tytułu otrzymanej subwencji finansowej),
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" - zwany dalej regulaminem - określa warunki, jakie musi spełniać rachunek bankowy, na który będzie wypłacana subwencja finansowa. Rachunek bankowy do wypłaty subwencji finansowej wskazany PFR przez beneficjenta musi być firmowym rachunkiem rozliczeniowym, prowadzonym w PLN dla beneficjenta. Nie może to być rachunek techniczny, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony dla osoby fizycznej, czy też rachunek rozliczeniowy karty kredytowej (por. § 11 ust. 8 regulaminu).


4. Bilansowe rozliczenie płatności dokonanych ze środków pochodzących z subwencji

Według § 7 regulaminu, środki z subwencji można przeznaczyć wyłącznie na:

1) pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym: wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu; oraz

2) przedterminową spłatę kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może być przeznaczone maksymalnie 25% kwoty subwencji finansowej.

Co istotne, środków z subwencji nie można przeznaczyć na płatności do właściciela, ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa otrzymującego subwencję.

Ze względu na ściśle określone przeznaczenie środków z subwencji, wskazane jest wyodrębnienie w ewidencji analitycznej pokrytych z nich wydatków. Można tego dokonać także w ewidencji pozabilansowej. Innym rozwiązaniem jest ulokowanie środków subwencji na oddzielnym, utworzonym do tego celu koncie bankowym. Wszystkie możliwe do zrealizowania płatności (wymienione w § 7 regulaminu) byłyby regulowane za pośrednictwem tego rachunku.

Jak wynika z pytania, spółka otrzymała, na specjalnie do tego celu utworzony rachunek bankowy, subwencję finansową z PFR. Z otrzymanej subwencji będzie regulowała zobowiązania publicznoprawne oraz bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Problem dotyczy sposobu ewidencji księgowej płatności dokonywanych z wykorzystaniem środków z tej subwencji. Skoro spółka utworzyła specjalny rachunek bankowy, na który wpłynęły środki subwencji, to za pośrednictwem tego rachunku może regulować wymienione w pytaniu zobowiązania.

Ewidencja księgowa płatności dokonywanych ze środków otrzymanej subwencji

1. WB - uregulowanie zobowiązania podatkowego:
      - Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
      - Ma konto 13-0/1 "Rachunek bankowy środków otrzymanych z PFR".
2. WB - zapłata zobowiązania z tytułu dostaw i usług:
      - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 13-0/1 "Rachunek bankowy środków otrzymanych z PFR".

Warto dodać, iż kwota subwencji podlegająca zwrotowi, zgodnie z regulaminem będzie spłacana w nie więcej niż 24 równych miesięcznych ratach, począwszy od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca po dacie jej otrzymania.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. złożyła wniosek o subwencję finansową z PFR w kwocie: 201.600 zł. W maju 2020 r. kwota subwencji wpłynęła na specjalnie do tego celu utworzony rachunek bankowy.
   
 2. Spółka przeznaczyła subwencję na spłatę zobowiązań publicznoprawnych w kwocie: 50.000 zł oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług w kwocie: 151.600 zł. Do dnia bilansowego cała kwota subwencji została wykorzystana.
   
 3. Na dzień bilansowy spółka nie ma informacji, w jakim procencie subwencja będzie bezzwrotna. Decyzja o ewentualnym umorzeniu (od 25% do 75%) będzie znana dopiero w 2021 r., zatem spółka wykazała całą kwotę otrzymanej subwencji jako zobowiązanie w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe.
   
 4. Podział subwencji, zakładając że będzie ona spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od czerwca 2021 r., przedstawiał się następująco:

a) część krótkoterminowa: 8.400 zł × 7 m-cy = 58.800 zł,

b) część długoterminowa: 8.400 zł × 17 m-cy = 142.800 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - wpływ subwencji na rachunek bankowy 201.600 zł 13-0/1 24
2. WB - zapłata zobowiązań publicznoprawnych 50.000 zł 22 13-0/1
3. WB - zapłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług 151.600 zł 21 13-1/1

III. Księgowania:

Bilansowe rozliczenie płatności dokonanych ze środków pochodzących z subwencji

IV. Fragment bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2020 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości:

Pozycja Wyszczególnienie Stan na dzień 31 grudnia 2020 r.
(w złotych)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 201.600
II. Zobowiązania długoterminowe 142.800
3. Wobec pozostałych jednostek  
  a) kredyty i pożyczki 142.800
III. Zobowiązania krótkoterminowe 58.800
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  
  a) kredyty i pożyczki 58.800
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.