Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Zatwierdzenie i złożenie do właściwego organu sprawozdania finansowego za ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zatwierdzenie i złożenie do właściwego organu sprawozdania finansowego za 2019 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
W tym roku jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają więcej czasu na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie do odpowiednich instytucji sprawozdania finansowego za 2019 r. W wyniku rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa polski ustawodawca podjął różnego rodzaju działania, mające na celu zapobiec ekonomicznym skutkom epidemii, w ramach których m.in. przedłużono terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej.
1. Do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie za 2019 r.?

Nie wszystkie terminy dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy zawarte w ustawie o rachunkowości uległy zmianie. Przypomnijmy, że na podstawie art. 45 ust. 1 tej ustawy sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe zamyka się natomiast na dzień kończący rok obrotowy (por. art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Z kolei ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki, która kontynuuje swoją działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Z treści art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, że sporządzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Generalnie więc jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają i podpisują sprawozdanie finansowe nie później niż do końca marca następnego roku i zatwierdzają to sprawozdanie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Wyjątkowo z powodu COVID-19 w tym roku przedłużono m.in. termin zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - o dwa miesiące. Terminy przesunięto rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570), wydanym na podstawie przepisów o tarczy antykryzysowej.

Nowe terminy w zakresie sprawozdawczości finansowej oblicza się przy uwzględnieniu daty, na którą przypadał dzień bilansowy. W związku z tym, np. spółka z o.o., której rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r. może sporządzić sprawozdanie finansowe za ten rok do 30 czerwca 2020 r., a następnie je zatwierdzić do 30 września 2020 r.

Co istotne, nowe terminy mają również zastosowanie do obowiązków sprawozdawczych dotyczących roku obrotowego innego niż kalendarzowy, kończącego się po 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. Pod warunkiem jednak, że terminy wykonania tych obowiązków nie upłynęły przed końcem marca 2020 r.


2. Czy termin złożenia sprawozdania za 2019 r. do KRS i KAS został przesunięty?

Przesunięcie w związku z epidemią terminu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego o trzy miesiące (a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o dwa miesiące) powoduje, iż przesunięciu (odpowiednio o trzy miesiące lub o dwa miesiące) uległy również terminy:

 • zakończenia badania rocznego sprawozdania finansowego jednostek, na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości,
   
 • udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom, na podstawie art. 68 ww. ustawy, rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podległo obowiązkowi badania - także sprawozdania z badania (oraz sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego),
   
 • złożenia, na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
   
 • złożenia, na podstawie art. 70 ust. 1 i 2 ww. ustawy, rocznego sprawozdania finansowego (z wyjątkiem dodatkowych informacji i objaśnień) wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG),
   
 • przekazania, na podstawie art. 27 ust. 2 i 2b updop, rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami do Szefa KAS przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.

Jak wynika z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości złożenie sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami do KRS powinno nastąpić w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia. W przypadku sprawozdania za 2019 r. może to więc nastąpić do 15 października 2020 r. Jeżeli jednak sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w wymaganym terminie, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu (por. art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Co istotne, osoby prawne niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS swoje sprawozdania na podstawie przepisów podatkowych przekazują drogą elektroniczną do Szefa KAS w ciągu 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania. Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. przedłużono do 30 września 2020 r., dlatego zatwierdzone sprawozdanie do Szefa KAS można złożyć do 10 października 2020 r.

Z kolei dla przedsiębiorstw osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe przedłużono termin na przekazanie sprawozdania finansowego za 2019 r. do Szefa KAS do 31 lipca 2020 r.

Należy podkreślić, że mimo wydłużenia terminów sprawozdawczych, nie zmieniła się forma sporządzenia sprawozdania finansowego.


3. Które jednostki i w jakiej formie składają sprawozdania do KRS i KAS?

Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, stosownie do art. 45 ust. 5 updof, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości. Natomiast podatnicy CIT obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, na podstawie art. 27 ust. 2 updop, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Aktywne druki i formularze Sprawozdania finansowe w postaci
elektronicznej można sporządzić
w Programie DRUKI Gofin

Z kolei podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS składają swoje sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Podmiot składający sprawozdanie Forma przekazania sprawozdania
Sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego,
- podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego (np. stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej)
- postać elektroniczna ustrukturyzowana, przy czym postać nieustrukturyzowaną mają dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego (z wyjątkiem noty podatkowej sporządzanej przez jednostki zobowiązane, która jest ustrukturyzowana)
Sprawozdania finansowe składane do KRS
- spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne,
- spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki europejskie,
- europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
- spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze, instytucje gospodarki budżetowej,
- towarzystwa reasekuracji wzajemnej, główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
- oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP,
- inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SP ZOZ*
- postać elektroniczna ustrukturyzowana, przy czym postać nieustrukturyzowaną mają dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego (z wyjątkiem noty podatkowej sporządzanej przez jednostki zobowiązane, która jest ustrukturyzowana)
- składane do KRS sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR mają postać elektroniczną nieustrukturyzowaną (tj. np. plik PDF)

 


*)  Według Min. Fin. SP ZOZ składa sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do KRS, skąd trafi ono do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, czyli w konsekwencji do Szefa KAS. Pisaliśmy o tym w Zeszytach Metodycznych Rachunkowości nr 6 z 20 marca 2020 r. na str. 4.

Podsumowując: Większość sprawozdań finansowych powinna mieć formę ustrukturyzowaną. Aktualnie, formę nieustrukturyzowaną mogą posiadać jedynie sprawozdania finansowe jednostek stosujących MSR oraz spółek cywilnych. Przypominamy, że spółki cywilne nie składają sprawozdań ani do KRS, ani do KAS. Może ich dotyczyć wyłącznie obowiązek ogłoszenia sprawozdania finansowego w MSiG.

Sprawozdania finansowe ustrukturyzowane to sprawozdania sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Jest to format XML, który powinien być zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD. Z kolei forma nieustrukturyzowana to forma pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego. Może to być np. plik tekstowy, plik graficzny lub mieszany (.doc, .odt, .pdf, .jpg, .xls, .rft itp.), a także skan dokumentu papierowego, np. plik PDF.


4. Kogo dotyczy obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego w MSiG?

Obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) reguluje art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Na podstawie tego przepisu, kierownik jednostki niewpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS oraz zobowiązanej na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego powinien złożyć to sprawozdanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w MSiG w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania. Dotyczyć to może osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego i poddania go obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską. Do ogłoszenia składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, sprawozdanie z badania oraz odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Przypominamy, iż przesunięcie o trzy miesiące w związku z COVID-19 terminu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spowodowało, iż przesunięciu o trzy miesiące uległ również termin ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego w MSiG. W odniesieniu do sprawozdania za 2019 r. wymagane dokumenty należy więc złożyć do ogłoszenia w MSiG do 15 października 2020 r.


5. Jakie dokumenty i w jakiej formie należy złożyć do KRS?

Dokumenty, które podlegają złożeniu do KRS wymienia art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym (KRS) następujące dokumenty:

 • roczne sprawozdanie finansowe,
   
 • sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu,
   
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
   
 • sprawozdanie z działalności, jeśli jednostka była zobowiązana do jego sporządzenia (por. art. 49 ust. 1 oraz ust. 4-5 ustawy o rachunkowości).

Sprawozdanie z badania jest podpisywane przez biegłego rewidenta, a sprawozdanie z działalności - przez kierownika jednostki. Obydwa sprawozdania sporządza się w postaci elektronicznej, ale w formie nieustrukturyzowanej. Może to być np. plik PDF. Z kolei uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (jak również uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty) powinna przyjąć formę skanu dokumentu papierowego. Złożenie tych dokumentów, jak wynika z art. 19e ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.), następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. W związku z tym skan uchwały umożliwi złożenie ich razem z innymi dokumentami do KRS.

Forma dokumentów składanych do KRS
Ustrukturyzowana Nieustrukturyzowana Skan dokumentu
- sprawozdanie finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, (niesporządzone zgodnie z MSR),
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe (niesporządzone zgodnie z MSR)
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania (poza notą podatkową),
- sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR,
- sprawozdanie z działalności,
- sprawozdanie z badania,
- sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
- uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty

6. Czy sprawozdanie do KRS może złożyć pełnomocnik lub prokurent?

Do podpisania rocznego sprawozdania finansowego zobowiązana jest osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to wszyscy członkowie tego organu. Jak już wspominaliśmy, sprawozdanie finansowe należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (por. art. 52 ust. 2 oraz art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości).

Natomiast samo złożenie do KRS dokumentów wymienionych w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, czyli rocznego sprawozdania finansowego wraz z pozostałymi dokumentami, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Zgłoszenie to opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.

Zgłoszenia może także dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile w systemie tym ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. W takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny powołuje się na udzielone mu pełnomocnictwo oraz podpisuje zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (por. art. 19e ust. 1, ust. 2 i ust. 3a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.