Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Miesięczne opłaty z tytułu czynszu ustalonego w umowie leasingu operacyjnego

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Miesięczne opłaty z tytułu czynszu ustalonego w umowie leasingu operacyjnego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020

Zawarliśmy umowę leasingu wózka widłowego. Podatkowo jest to leasing operacyjny, zaś bilansowo - finansowy. Skorzystaliśmy jednak z uproszczenia i zakwalifikowaliśmy tę umowę również dla celów bilansowych do leasingu operacyjnego. Leasingodawca obciąża nas co miesiąc ratą czynszu (w jednej kwocie), jednak w uwagach do faktury pojawia się rozbicie na część kapitałową i odsetkową. Jak w takim przypadku ewidencjonować miesięczne opłaty z tytułu czynszu leasingowego?

Generalnie opłaty podstawowe z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego odnosi się w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki na podstawie otrzymywanych faktur (bez podziału na część kapitałową i odsetkową). Otrzymany podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową może być jednak pomocny dla celów ustalania kosztów finansowania dłużnego.

Według organów podatkowych do kosztów finansowania dłużnego należy zaliczyć część odsetkową raty leasingowej zarówno leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Odmienne stanowisko w tej kwestii prezentują sądy administracyjne.

1. Ujęcie w księgach rachunkowych opłat podstawowych w leasingu operacyjnym

Przedmiot umowy zalicza się do aktywów trwałych korzystającego (czyli umowę kwalifikuje się do umów leasingu finansowego), jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony i umowa spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W sytuacji gdy umowa leasingu nie spełnia żadnego z warunków wymienionych w tym przepisie, zaliczana jest do umów leasingu operacyjnego. Przedmiot umowy leasingu operacyjnego kwalifikowany jest wówczas do środków trwałych finansującego i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

W art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości przewidziano uproszczenie, które umożliwia kwalifikację umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych. Mogą z niego skorzystać jednostki (z wyłączeniem jednostek wymienionych w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości), które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Jak wynika z pytania jednostka przy kwalifikacji umowy leasingu skorzystała z uproszczenia i umowę leasingu podatkowo-operacyjnego, która spełnia warunki określone w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, rozlicza według zasad określonych w przepisach podatkowych. W ramach umowy leasingu operacyjnego korzystający nie wykazuje przedmiotu umowy jako składnika aktywów. Dla celów kontrolnych może wprowadzić go do ewidencji pozabilansowej zapisem jednostronnym po stronie Wn konta 09-0 "Obce środki trwałe" (w analityce: Wózek widłowy w leasingu operacyjnym).

Przypominamy, iż leasing operacyjny na gruncie ustawy o VAT stanowi odpłatne świadczenie usług. W przypadku świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (por. art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT). Usługodawca świadcząc usługi na rzecz innego podatnika ma obowiązek wystawiać faktury na poszczególne raty leasingowe, nie później niż z upływem terminu płatności (por. art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT). Wartości części odsetkowej i części kapitałowej wchodzących w skład raty leasingowej nie ujmuje się odrębnie na fakturze. Faktura powinna wskazywać nazwę usługi, tj. usługę leasingu operacyjnego, a szczegółowe dane można umieścić w załączniku do wystawionej faktury lub jako informacje uzupełniające na fakturze.

Więcej przeczytasz w Na temat rozliczania opłat leasingowych można przeczytać w serwisach www.leasingoperacyjny.pl oraz www.leasingfinansowy.pl

Ewidencja księgowa podstawowych opłat leasingowych na podstawie faktur

1. Wartość brutto zobowiązania wobec leasingodawcy:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki".
2. VAT naliczony podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
3. Wartość netto opłaty leasingowej zaliczona w ciężar kosztów:
      - Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. podpisała w styczniu 2020 r. na 3 lata umowę leasingu wózka widłowego o wartości: 50.000 zł. Umowa ta dla celów podatkowych stanowi leasing operacyjny, a dla celów bilansowych kwalifikuje się do leasingu finansowego. Spółka skorzystała z uproszczenia określonego w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości i zakwalifikowała umowę leasingu w księgach rachunkowych analogicznie jak dla celów podatkowych, tj. jako leasing operacyjny.
   
 2. Leasingodawca obciąża spółkę co miesiąc ratą czynszu w wysokości: 2.200 zł netto plus VAT: 506 zł, razem brutto: 2.706 zł.
   
 3. Spółka prowadzi ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 4. Wózek widłowy przyjęty w leasing operacyjny spółka ujęła w ewidencji pozabilansowej.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Ewidencja pozabilansowa - przyjęcie wózka widłowego do używania (wartość określona w umowie) 50.000 zł 09-0   
2. FZ - miesięczny czynsz leasingowy:        
   a) wartość brutto zobowiązania wobec leasingodawcy  2.706 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 506 zł 22-1 30
   c) zaliczenie wartości netto czynszu w ciężar kosztów 2.200 zł 40-2 30

III. Księgowania:

Ujęcie w księgach rachunkowych opłat podstawowych w leasingu operacyjnym


2. Rozliczenie opłat z tytułu leasingu operacyjnego dla celów podatkowych

Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 updop, są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m updop, oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (por. art. 15c ust. 1 updop). Przez nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego rozumie się - w świetle art. 15c ust. 3 updop - kwotę, o jaką poniesione przez podatnika koszty finansowania dłużnego, podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, przewyższają uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu przychody o charakterze odsetkowym. Koszty finansowania dłużnego to - jak wynika z treści art. 15c ust. 12 updop - wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, w tym skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, opłaty, prowizje, premie, część odsetkowa raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione. Natomiast przez przychody o charakterze odsetkowym rozumie się przychody z tytułu odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych, oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego (por. art. 15c ust. 13 updop). Na podstawie art. 15c ust. 14 pkt 1 updop, ograniczenia określonego w art. 15c ust. 1 updop nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.000.000 zł. Jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę tego progu oblicza się, mnożąc kwotę 250.000 zł przez liczbę rozpoczętych miesięcy roku podatkowego podatnika.

Na tle obowiązujących przepisów pojawiły się wątpliwości, czy wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego, o których mowa w art. 15c updop, dotyczą części odsetkowej raty leasingowej zarówno w przypadku leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Stanowiska organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w tej kwestii są odmienne.

KISDyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.60.2019.3.BSA, wyjaśnił m.in.:

"(...) art. 15c ust. 12 updop (w zakresie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego), dotyczy części odsetkowej raty leasingowej zarówno w przypadku leasingu operacyjnego, jak i leasingu finansowego, albowiem formułując ww. przepisy ustawodawca nie wskazał jednego rodzaju leasingu, do jakiego przepis powyższy mógłby mieć zastosowanie. Zauważyć przy tym należy, że określany w polskim prawie podatkowym tzw. leasing operacyjny w sensie ekonomicznym stanowi w swej istocie "leasing finansowy" i tak też winien być kwalifikowany dla potrzeb rachunkowych przez podmioty gospodarcze. Co równie istotne, jak wskazano powyżej, w warunkach ustawowo określonych (art. 17b ust. 2 updop) do umów "leasingu operacyjnego" stosuje się wprost zasady właściwe dla leasingu finansowego. Przy czym sama ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie posługuje się pojęciami "leasing operacyjny", czy "leasing finansowy", ograniczając się w tym względzie jedynie do warunków jakie spełniają poszczególne rodzaje umów leasingu. Powyższe oznacza, że ograniczenie stosowania art. 15c ust. 12 updop (do jednego rodzaju umowy leasingu, tj. wyłącznie do umów zawartych w warunkach tzw. leasingu finansowego, przeczyłoby treści przepisów ustawy podatkowej, jak również zasadzie równości podmiotów wobec prawa, które mogłyby tak kształtować warunki zawartych umów, aby wykluczyć konieczność stosowania wskazanych powyżej ograniczeń (...).

Wobec powyższego, w przypadku, gdy Wnioskodawca jest stroną umowy tzw. leasingu operacyjnego, to (przy braku ustawowego wyłączenia) do opłat z tytułu użytkowania składników majątkowych na podstawie ww. umów zobowiązany jest stosować ograniczenia wynikające z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)".

WSANatomiast z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 5 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1130/18 (orzeczenie nieprawomocne) wynika, że: "(...) z punktu widzenia u.p.d.o.p., podział raty leasingowej na część kapitałową i odsetkową występuje wyłącznie w przypadku umów leasingu finansowego, o którym mowa w art. 17f u.p.d.o.p., bowiem jedynie ta kategoria umów zobowiązuje strony umowy do rozpoznania odpowiednio przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu tej części opłaty, która stanowi część odsetkową opłaty leasingowej (inną niż spłata wartości przedmiotu leasingu) (...).

W ocenie Sądu - do opłat za korzystanie z rzeczy, które na gruncie przepisów u.p.d.o.p. kwalifikowane są jako leasing operacyjny - w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. - nie mają zastosowania ograniczenia z art. 15c u.p.d.o.p.. Kwota tych opłat nie wpłynie w żaden sposób na wykorzystanie, czy wyznaczenie limitów lub wskaźników zawartych w tych regulacjach (...)".

Powyższe stanowisko potwierdzają również wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 13 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Wr 833/18 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 12 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Po 699/18.

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.