Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Środki trwałe sfinansowane z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych w uczelni ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Środki trwałe sfinansowane z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych w uczelni niepublicznej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020

Jesteśmy niepubliczną uczelnią wyższą. Co roku otrzymujemy dotację na zadania związane z kształceniem osób niepełnosprawnych. Do końca 2018 r. otrzymaną dotację odnosiliśmy na przychody, a ponoszone wydatki księgowaliśmy w koszty. Od 1 stycznia 2019 r. otrzymana dotacja zasila utworzony w uczelni fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych (FWON), a wszelkie wydatki odnoszone są w ciężar tego funduszu (bez ewidencji kosztowej). Z FWON możemy finansować zakup środków trwałych do limitu jednorazowej amortyzacji (tj. do 10.000 zł). Ponadto zakupione z dotacji środki trwałe o wartości użytkowej przekraczającej 1 rok wpisujemy na stan środków trwałych bez względu na kwotę nabycia. Czy zakupione projektory o wartości 1.500 zł powinniśmy wnieść na stan środków trwałych, pomimo, że zakupione zostały z FWON, czy też powinniśmy zaprowadzić pozabilansową ewidencję środków trwałych, obejmującą tego rodzaju zakupy?

Zakupione ze środków funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych (FWON) projektory o wartości 1.500 zł wskazane jest ująć w ewidencji środków trwałych oraz dokonać jednorazowego odpisania ich wartości początkowej.

Zasady finansowania systemu szkolnictwa wyższego
oraz gospodarka finansowa uczelni

Od 1 października 2018 r. zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85). Uczelnia prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przepisy działu XII Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce określają zasady finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz gospodarkę finansową uczelni. Z kolei art. 408 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że uczelnia niepubliczna prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, a w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa również zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Zasady tworzenia, zwiększania i zmniejszania funduszy w uczelni regulują przepisy art. 409 ww. ustawy. Na ich podstawie uczelnia zobowiązana jest posiadać: fundusz zasadniczy, inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy lub statut, fundusz stypendialny oraz fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. FWON w uczelni stanowią - stosownie do przepisów art. 415 ww. ustawy - środki finansowe, o których mowa w ww. art. 365 pkt 6 ww. ustawy. Są to środki przeznaczone na finansowanie zadań związanych z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki tego funduszu pozostają w funduszu na rok następny. Natomiast środki FWON wydatkowane niezgodnie ze wskazanym wyżej przeznaczeniem podlegają zwrotowi do funduszu ze środków finansowych uczelni innych niż pochodzące z subwencji lub dotacji z budżetu państwa.

Określenie w polityce rachunkowości uczelni zasad postępowania
z niskocennymi środkami trwałymi

Każda uczelnia zarówno publiczna, jak i niepubliczna prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. W uczelni rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy (por. art. 408 ust. 3 i 4 ww. ustawy). Oznacza to, że ciąży na niej - wynikający z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości - obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie. Jednostki stosujące w pełnym zakresie zasady określone w ustawie o rachunkowości (a zatem i uczelnie niepubliczne) mogą - w odniesieniu do obiektu inwentarzowego o niskiej jednostkowej wartości początkowej (tzw. niskocennego) środka trwałego - przyjąć uproszczenie polegające na dokonaniu jednorazowego odpisu wartości początkowej. Rozwiązanie takie jest zwyczajowo stosowane do takich środków trwałych jak np.: urządzenia komputerowe, urządzenia biurowe, niektóre aparaty telefoniczne lub smartfony, sprzęt RTV. Jednostka określa w zasadach (polityce) rachunkowości poziom istotności, wyznaczający maksymalną wartość początkową obiektu inwentarzowego podlegającą jednorazowemu odpisaniu. Ustawa o rachunkowości nie określa bowiem wartości progowej, poniżej której możliwe jest jednorazowe odnoszenie wartości początkowej środków trwałych w koszty działalności operacyjnej. Niemniej ustawa przewiduje przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i ustalaniu wyniku finansowego stosowanie zasady istotności (art. 4 ust. 4 i ust. 4a oraz art. 8 ust. 1), która zezwala jednostkom na przyjęcie uproszczeń. Warunkiem ich stosowania jest, aby nie wywierały istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego, co innymi słowy oznacza, że wywołane uproszczeniami pominięcia lub zniekształcenia ani pojedynczo ani łącznie nie wprowadzają odbiorcy sprawozdania finansowego w błąd.

Uwzględniając zatem zasadę istotności oraz granicę 10.000 zł dla przedmiotów o cechach środków trwałych, jednostka może zdecydować:

1) czy przedmioty małowartościowe zaliczać będzie według ogólnych zasad do środków trwałych, a ich wartość początkową odpisywać będzie stopniowo; przedmioty te wykazywane będą w aktywach bilansu jako środki trwałe w ich wartości księgowej netto (wartość początkowa pomniejszona o umorzenie),

2) czy przedmioty małowartościowe zaliczać będzie według ogólnych zasad do środków trwałych, ale ich wartość początkową odpisywać będzie jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania; w bilansie figurować one będą per saldo, tj. po zmniejszeniu ich wartości początkowej o umorzenie, a więc w wartości zerowej,

3) czy przedmioty małowartościowe w dacie oddania ich do użytkowania odpisywać będzie jednorazowo i ujmować (lub nie) w pozabilansowej ewidencji ilościowej; ewidencja ta powinna dostarczać wskazówek pozwalających stwierdzić gdzie w jednostce znajduje się odpisany jednorazowo przedmiot spełniający kryteria dla uznania go jako środek trwały.

Jednostki mogą jednocześnie stosować wszystkie ww. rozwiązania, np. 1 i 2 - do przedmiotów droższych i atrakcyjnych wymagających lepszej ochrony, o łącznie znacznej wartości (np. laptopy, notebooki), zaś rozwiązanie 3 - do pozostałych, tanich przedmiotów. Przyjęte przez jednostkę zasady w tym zakresie powinny zostać zapisane w dokumentacji stosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości.

W odniesieniu do zakupionych ze środków FWON projektorów o wartości 1.500 zł wskazane jest, naszym zdaniem, przyjęcie przez uczelnię rozwiązania polegającego na ich zaliczeniu do środków trwałych, ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz dokonaniu jednorazowego odpisania ich wartości początkowej. Oczywiście takie rozwiązanie jest możliwe, o ile projektory te spełniają kryteria dla uznania ich za środki trwałe w świetle przepisów art. 3 ust. 1 pkt 12 i 15 ustawy o rachunkowości, tj. są one kompletne, zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki, a ich przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok. Potwierdzeniem słuszności zaproponowanego rozwiązania jest również - wskazana w treści pytania informacja o ujmowaniu w ewidencji środków trwałych wszystkich składników majątkowych, których wartość użytkowa jest dłuższa niż rok, a ich nabycie zostało sfinansowane ze środków pieniężnych pochodzących z dotacji. Zauważenia wymaga, że w kontekście zapisów art. 365 pkt 6 w powiązaniu z art. 371 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym, źródłem sfinansowania zakupu przedmiotowych projektorów są środki pieniężne pochodzące z dotacji podmiotowej, których równowartość znajduje swoje odzwierciedlenie w funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Rozwiązanie to powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumentacji przyjętych do stosowania zasad (polityki) rachunkowości uczelni.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.