Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Wypłata i otrzymanie dywidendy pieniężnej w księgach spółki z o.o.

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wypłata i otrzymanie dywidendy pieniężnej w księgach spółki z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019

Zasadą jest, że wspólnik spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym i przeznaczonym do podziału (wypłaty) uchwałą wspólników (por. art. 191 § 1 i § 2 K.s.h.). W spółce z o.o. uchwała taka jest podejmowana przez zwyczajne zgromadzenie wspólników albo od 1 marca 2019 r. w trybie pisemnym, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 K.s.h. sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji wspólników (por. art. 231 K.s.h.). Aby doszło do podjęcia decyzji w sprawie podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto, muszą być spełnione wymogi z art. 53 ust. 3-4 ustawy o rachunkowości.

1. Podjęcie uchwały o podziale zysku oraz ustalenie kwoty do podziału

Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym, w spółce tej podziałowi podlega wynik finansowy netto, to znaczy różnica pomiędzy wynikiem finansowym brutto a obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego, na które składa się podatek dochodowy bieżący i część odroczona, jeśli jednostka jest zobowiązana do jej tworzenia. W świetle przepisów art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości, podział lub pokrycie wyniku finansowego jednostki zobowiązanej do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa. Z kolei podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, co wynika z art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli więc rok obrotowy spółki z o.o. jest zgodny z rokiem kalendarzowym, to termin zatwierdzenia sprawozdania za 2018 r. upływa z końcem czerwca 2019 r. Podział zysku za dany rok obrotowy nie musi być przeprowadzony w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Ustawa o rachunkowości wskazuje jedynie, że nie można tego dokonać bez wcześniejszego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Decyzję w sprawie rozliczenia wyniku finansowego organ zatwierdzający podejmuje więc po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Organem zatwierdzającym w przypadku spółki z o.o. są wspólnicy i to oni zatwierdzają sprawozdanie finansowe oraz podejmują uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty spółki na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników lub w trybie pisemnym, określonym w art. 227 § 2 K.s.h. Jeśli rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy, to uchwałę podjętą w sprawie podziału zysku za 2018 r. jednostka ujmuje w księgach rachunkowych 2019 r.

Co istotne, wspólnicy spółki z o.o., dokonując podziału zysku są zobowiązani uwzględnić zarówno zapisy umowy spółki, jak i przepisy Kodeksu spółek handlowych. Dokonując podziału zysku wspólnicy muszą pamiętać o ograniczeniach zawartych w art. 192 K.s.h., w świetle którego kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Ponadto, na podstawie art. 191 § 4 K.s.h., gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych.

W świetle art. 195 K.s.h. w trakcie roku obrotowego, możliwa jest wypłata zaliczek na poczet dywidendy za ten rok. Wypłacone przez spółkę zaliczki należy więc uwzględnić odpowiednio przy wypłacie dywidendy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Do czasu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku zysk spółki pozostaje na koncie 86 "Wynik finansowy". Następnie, w dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zysk netto za ubiegły rok obrotowy przenosi się na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". Wypracowany zysk netto spółka z o.o. może przeznaczyć m.in. na wypłatę dywidendy.

Ewidencja księgowa przeznaczenia zysku netto na wypłatę dywidendy

1. Przeniesienie zysku netto do rozliczenia - pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
      - Wn konto 86 "Wynik finansowy",
      - Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Zysk netto).
2. Przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy:
      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Zysk netto),
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wspólnika).

2. Określenie terminu wypłaty dywidendy i dnia dywidendy

Od 1 marca 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244) zmieniono m.in. regulacje dotyczące zasad ustalania terminu wypłaty dywidendy i określenia dnia dywidendy uregulowane w Kodeksie spółek handlowych. Stosownie do obowiązujących przepisów art. 193 § 1-4 K.s.h., dniem dywidendy jest dzień powzięcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o podziale zysku. Osoby, które są w dniu podjęcia tej uchwały wspólnikami spółki, nabywają prawo do dywidendy. Umowa spółki może jednak upoważnić zgromadzenie wspólników do określenia innego dnia dywidendy w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. Z dniem 1 marca 2019 r. dodano zdanie drugie do art. 193 § 3 K.s.h. według którego, jeżeli uchwała zgromadzenia wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku. Natomiast dzień wypłaty dywidendy to dzień, w którym dywidenda ma być wypłacona wspólnikom. Ze zmienionego art. 193 § 4 zd. 2 K.s.h. wynika, że jeżeli zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy, jej wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

Przepisy prawne Ujednolicone przepisy prawne
dostępne są w serwisie 
www.przepisy.gofin.pl

Zmieniły się również zasady wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z o.o. Stosownie do obowiązujących przepisów zysk w spółce z o.o. może być przekazany wspólnikom tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Jest to dopuszczalne, o ile są spełnione warunki wynikające z art. 194 i 195 K.s.h. W art. 195 dodano nową regulację (tj. § 11), z której wynika, że gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, a spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy zwracają zaliczki w:

1) całości - w przypadku odnotowania straty albo

2) części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy - w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.


3. Zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconej dywidendy
Dywidenda wypłacona wspólnikowi - osobie fizycznej

Wypłacona przez spółkę z o.o. dywidenda dla wspólnika będącego osobą fizyczną stanowi u tego wspólnika na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updof przychód z kapitałów pieniężnych. Stosownie do art. 11 ust. 1 updof, przychód powstaje w dacie otrzymania dywidendy przez osobę uprawnioną lub postawienia dywidendy do dyspozycji tej osobie. W świetle art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 6 updof, od przychodu spółka wypłacająca dywidendę pobiera jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%, bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Zryczałtowany podatek dochodowy spółka wypłacająca dywidendę przekazuje w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (por. art. 42 ust. 1 updof). Spółka wypłacająca dywidendę zobowiązana jest również przesłać do urzędu skarbowego roczną deklarację o zryczałtowanym podatku PIT-8AR w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, a w razie zaprzestania działalności przed tym terminem - do dnia zaprzestania tej działalności (por. art. 42 ust. 1a updof).

Aktywne druki i formularze Deklaracja PIT-8AR
dostępna jest w Programie
DRUKI Gofin

Uwaga: Przychodu z tytułu wypłaconej dywidendy i pobranego od nich zryczałtowanego podatku dochodowego wspólnik (osoba fizyczna) nie wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym (por. art. 30a ust. 7 i art. 45 ust. 3 updof).

Dywidenda wypłacona wspólnikowi - innej spółce kapitałowej

Otrzymaną przez polską spółkę kapitałową dywidendę (wypłaconą przez polską spółkę z o.o.) zalicza się do przychodów z zysków kapitałowych na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a) updop. Stosownie do treści art. 22 ust. 1 updop, podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 updop przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium kraju ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu). Do poboru tego podatku jako płatnik zobowiązana jest spółka wypłacająca dywidendę, w dniu dokonania wypłaty dywidendy. Kwotę pobranego podatku spółka wypłacająca dywidendę ma obowiązek przekazać w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek właściwego urzędu skarbowego (por. art. 26 ust. 1 i 3 updop). Dodatkowo spółka wypłacająca dywidendę przesyła do właściwego urzędu skarbowego deklarację CIT-6R o wysokości wypłaty i pobranego podatku w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku (por. art. 26a updop).

Z kolei, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, spółka wypłacająca dywidendę jest zobowiązana przesłać wspólnikowi informację o wysokości pobranego podatku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na formularzu CIT-7 (por. art. 26 ust. 3 i 3a updop).

Zwracamy uwagę, że dywidendy mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, jeżeli podmiot wypłacający dywidendę oraz podmiot ją otrzymujący spełniają m.in. warunki określone w art. 22 ust. 4-4d updop.

Ewidencja księgowa zryczałtowanego podatku dochodowego
od wypłaconej dywidendy

Spółka wypłacająca dywidendę pełni obowiązki płatnika podatku od wypłaconej dywidendy zarówno w odniesieniu do wspólnika będącego osobą fizyczną, jak i wspólnika będącego spółką kapitałową mającą siedzibę na terytorium Polski i będącą krajowym rezydentem podatkowym. W związku z tym, kwotę podatku spółka wypłacająca potrąca z kwoty należnej dywidendy. W księgach rachunkowych potrącony podatek zmniejsza kwotę podlegającą wypłacie.

Ewidencja księgowa wypłaty dywidendy i potrąconego podatku dochodowego
w księgach spółki z o.o.

1. Przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy:
      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wspólnika).
2. Potrącenie podatku dochodowego od dywidendy:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wspólnika),
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".
3. Wypłata dywidendy na rachunek wspólnika po potrąceniu podatku:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wspólnika),
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
4. Wpłata zobowiązania podatkowego do urzędu skarbowego:
      - Wn konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

4. Ujęcie w księgach wypłaty dywidendy na rzecz osoby fizycznej

Przykład

I. Założenia:

 1. W czerwcu 2019 r. w spółce z o.o., której wspólnikami są dwie osoby fizyczne "X" i "Y", podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2018 r. oraz podjęto uchwałę o przeznaczeniu zysku w wysokości: 300.000 zł na wypłatę dywidendy tym wspólnikom po: 150.000 zł.
   
 2. Wartość dywidendy podlegająca wypłacie została pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeksięgowanie zysku za 2018 r. w dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 300.000 zł 86 82
2. PK - przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą o podziale zysku za 2018 r. 300.000 zł 82 24
3. PK - potrącenie zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy: (wspólnik "X": 150.000 zł × 19% + wspólnik "Y": 150.000 zł × 19%) =  57.000 zł 24 22-3
4. WB - wypłata dywidendy pomniejszona o potrącony zryczałtowany podatek: (wspólnik "X": 121.500 zł + wspólnik "Y": 121.500 zł) =  243.000 zł 24 13-0

III. Księgowania:

Ujęcie w księgach wypłaty dywidendy na rzecz osoby fizycznej


5. Przychód z tytułu należnej dywidendy w księgach spółki kapitałowej

Przychody z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), stosownie do art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, zalicza się do przychodów finansowych. W spółce z o.o., która otrzymuje dywidendę, dywidenda w kwocie wynikającej z uchwały udziałowców (wspólników) zwiększy przychody finansowe spółki.

Wartość należnej dywidendy w kwocie brutto ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy, co wynika z § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277).

Z kolei potrącony przez spółkę wypłacającą dywidendę podatek dochodowy podlega ewidencji na koncie 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych".

Ewidencja księgowa otrzymanej dywidendy w spółce z o.o.

1. Przychód z tytułu należnej dywidendy (kwota brutto):
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki
         z tytułu udziału w zyskach),
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".
2. Pomniejszenie dywidendy o potrącony od niej podatek dochodowy:
      - Wn konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki
         z tytułu udziału w zyskach)
   oraz równoległe zarachowanie należnego i potrąconego przez płatnika (tj. spółkę
   wypłacającą dywidendę) podatku dochodowego od dywidendy:
      - Wn konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych",
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".
3. Wpływ dywidendy na rachunek bankowy:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki
         z tytułu udziału w zyskach).

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 updop, otrzymanej dywidendy spółka nie uwzględnia przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Wobec tego spółka kapitałowa otrzymująca dywidendę nie wykazuje wartości dywidendy oraz potrąconego od niej podatku w zeznaniu rocznym CIT-8. Kwotę otrzymanej dywidendy oraz potrącony od niej zryczałtowany podatek spółka wykazuje tylko dla celów informacyjnych w informacji CIT-8/O (w części F. "Dane informacyjne") stanowiącej załącznik do zeznania CIT-8.

Ewidencję księgową otrzymania dywidendy w księgach polskiej spółki z o.o. przedstawiono na przykładzie liczbowym.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. mająca siedzibę na terytorium Polski, będąca krajowym rezydentem podatkowym, otrzymała w lipcu 2019 r. od innej krajowej spółki z o.o., w której posiada udziały, dywidendę za 2018 r. w wysokości: 30.000 zł.
   
 2. Spółka kapitałowa wypłacająca dywidendę (tj. płatnik podatku) pobrała 19% podatek od dywidendy w wysokości: 30.000 zł × 19% = 5.700 zł.
   
 3. Na rachunek bankowy spółki wpłynęła kwota netto dywidendy: 24.300 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - kwota należnej spółce dywidendy za 2018 r. 30.000 zł 24 75-0
2. PK - pomniejszenie dywidendy o potrącony przez płatnika (spółkę wypłacającą dywidendę) podatek od dywidendy 5.700 zł 22-3 24
   oraz równolegle 5.700 zł 87 22-3
3. WB - otrzymanie dywidendy na rachunek bankowy 24.300 zł 13-0 24

III. Księgowania:

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.