Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Podział lub pokrycie wyniku finansowego w zależności od formy ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Podział lub pokrycie wyniku finansowego w zależności od formy prawej jednostki

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
1. Termin rozliczenia wyniku finansowego w świetle ustawy o rachunkowości

W świetle ustawy o rachunkowości, podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (zob. art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowości). W przypadku jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, podział lub pokrycie wyniku może nastąpić po zatwierdzeniu tego sprawozdania przez organ zatwierdzający, które zostało poprzedzone wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku bez spełnienia tego warunku jest nieważny z mocy prawa (por. art. 53 ust. 3 ww. ustawy). Ponadto, jeżeli biegły rewident wyda o rocznym sprawozdaniu finansowym opinię negatywną, to podział wyniku finansowego w tych jednostkach jest niemożliwy.

Przypominamy przy tym, że - na mocy art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości - zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego następuje nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli więc rok obrotowy jednostki jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i zakończył się 31 grudnia 2015 r., to zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r. może nastąpić najpóźniej 30 czerwca 2016 r.

Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego zysk lub stratę stanowiące wynik finansowy jednostki przenosi się z konta 86 "Wynik finansowy" na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" w sposób przedstawiony na poniższym schemacie.

Termin rozliczenia wyniku finansowego w świetle ustawy o rachunkowości

Objaśnienia do schematu:

1. Przeksięgowanie straty poniesionej w poprzednim roku obrotowym.

2. Przeksięgowanie zysku wypracowanego w poprzednim roku obrotowym.

Wynik finansowy za poprzedni rok obrotowy, przeksięgowany na konto 82, pozostanie na tym koncie jako niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych, do czasu podjęcia decyzji o jego podziale bądź pokryciu.

Zwracamy przy tym uwagę, że podział zysku lub pokrycie straty za dany rok obrotowy nie muszą być przeprowadzone w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Przepisy ustawy o rachunkowości nie precyzują terminu podziału zysku (pokrycia straty), wskazują jednak, że nie można tego dokonać bez uprzedniego zatwierdzenia sprawozdania finansowego.


2. Zasady podziału lub pokrycia wyniku finansowego w spółkach kapitałowych

W spółkach kapitałowych (tzn. w spółkach z o.o. i akcyjnych) podziałowi lub pokryciu podlega wynik finansowy netto, czyli różnica pomiędzy wynikiem finansowym brutto a obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego. W tego typu spółkach rozliczenie wyniku finansowego następuje na podstawie uchwały podjętej przez zwyczajne zgromadzenie wspólników (spółka z o.o.) lub zwyczajne walne zgromadzenie (spółka akcyjna). Z jej treści musi wynikać w sposób jednoznaczny, w jaki sposób zostanie podzielony zysk lub pokryta strata.

Rozliczenie wyniku finansowego w spółkach kapitałowych
Wypracowany zysk netto można przeznaczyć m.in. na: Poniesioną stratę można pokryć:
- wypłatę dywidendy
- utworzenie lub zwiększenie kapitału zapasowego i rezerwowego
- nagrody dla pracowników
- zasilenie funduszy specjalnych (np. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
- pokrycie straty z lat ubiegłych
- inne cele
- niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych
- dopłatami wspólników
- kapitałem zapasowym lub rezerwowym
- zyskiem lat następnych
- poprzez obniżenie kapitału zakładowego

W przypadku spółek kapitałowych wspólnicy (lub akcjonariusze), dokonując podziału zysku, powinni uwzględnić zapisy umów spółek (statutów) oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), które określają zarówno obowiązujące procedury przy podejmowaniu uchwały, jak i określają kwoty przeznaczone do podziału.

Co istotne, kwota przeznaczona do podziału między wspólników (akcjonariuszy) nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału (w przypadku spółek akcyjnych - na wypłatę dywidendy). Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały (akcje) własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki (statutem) powinny być przekazane (przeznaczone) z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (por. odpowiednio art. 192348 § 1 K.s.h.).

Przypominamy, iż spółki z o.o. nie muszą tworzyć kapitału zapasowego i rezerwowego. Tworzą je na zasadzie dobrowolności i mogą przekazać na ich zasilenie np. część wypracowanego zysku. Z kolei spółki akcyjne są zobowiązane do tworzenia kapitału zapasowego. Jak wynika z art. 396 § 1 K.s.h., na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Po osiągnięciu tego poziomu, przekazywanie wypracowanego zysku na kapitał zapasowy ma już charakter dobrowolny. W odniesieniu do kapitałów rezerwowych w spółce akcyjnej należy uwzględnić art. 396 § 4 K.s.h., który wskazuje, że statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat i wydatków (kapitały rezerwowe).

Warto dodać, iż umowa (statut) spółki może wskazywać, jaka część zysku może być przeznaczona do wypłaty wspólnikom (akcjonariuszom). W spółce akcyjnej na wypłatę dywidendy można przenieść kwoty z kapitału zapasowego pochodzące z zysku, o ile nie będzie to naruszało art. 396 § 5 K.s.h. Stanowi on, że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.


3. Podział zysku i pokrycie straty w przedsiębiorstwach osób fizycznych oraz w spółkach osobowych i cywilnych

W przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz w spółkach osobowych i cywilnych dokonuje się podziału lub pokrycia wyniku finansowego brutto (z wyłączeniem spółki komandytowo-akcyjnej, która jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych). Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, niebędące podatnikami podatku dochodowego, ustalają bowiem na dzień bilansowy wyłącznie wynik finansowy brutto. Wynika to z faktu, iż w przypadku osiągnięcia zysku, nie ciąży na wskazanych jednostkach obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego są bowiem właściciele (wspólnicy), nie zaś jednostka. Przypominamy, iż zasadniczo w księgach rachunkowych tych jednostek nie zarachowuje się zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą i nie odprowadza się w imieniu właścicieli (wspólników) tych zaliczek na konto urzędu skarbowego. Każdy właściciel (wspólnik) powinien rozliczać się sam zarówno w ciągu roku, jak i po jego zakończeniu.

Natomiast w spółce komandytowo-akcyjnej podziałowi podlega wynik finansowy netto. Ma to związek z tym, iż spółki te od 1 stycznia 2014 r. stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Spółki komandytowo-akcyjne, podobnie jak inne spółki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (tj. spółka z o.o. i spółka akcyjna), zobowiązane są do:

 • określania wysokości uzyskiwanych dochodów i strat zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
   
 • zapłaty zaliczek na ten podatek według 19% stawki,
   
 • corocznego rozliczenia w zeznaniu rocznym CIT-8 należnego podatku dochodowego do końca trzeciego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Dokonując podziału zysku lub pokrycia straty w danej jednostce należy uwzględnić przepisy odpowiednich ustaw regulujących zasady jej funkcjonowania. W spółce cywilnej zasady udziału wspólników w zyskach i stratach regulują przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.). Z kolei w spółkach osobowych, tj. w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej, zasady udziału wspólników w zyskach i stratach regulują odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Najważniejsze z tych regulacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Przepisy prawne
Ujednolicone przepisy prawne, w tym m.in.
Kodeks cywilny i Kodeks spółek
handlowych dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Zasady udziału wspólników w zyskach i stratach
W spółce cywilnej
- każdy wspólnik spółki cywilnej jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu
- w umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach
- można zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach
- nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach
- ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się w razie wątpliwości także do udziału w stratach
- wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki
- jeżeli spółka została zawarta na czas dłuższy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego

Powyższe wynika z treści art. 867 i 868 K.c.

W spółce jawnej i partnerskiej
- każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu
- określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach
- umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach
- wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego
- jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika
- wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę

Powyższe wynika z art. 51, 52 i 53 oraz art. 89 K.s.h., przy czym umowa spółki może zawierać odmienne uregulowania w tym zakresie (por. art. 37 § 1 K.s.h.)

W spółce komandytowej
- do udziału w zyskach i stratach komplementariuszy stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące spółki jawnej
- komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej
- zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu
- w razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu

Powyższe wynika z art. 103 oraz art. 123 K.s.h.

W spółce komandytowo-akcyjnej
- w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące spółki jawnej oraz spółki akcyjnej
- komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej
- jeżeli statut nie stanowi inaczej, komplementariuszowi niepozbawionemu prawa prowadzenia spraw spółki, który pobiera wynagrodzenie z tytułu podejmowania czynności wymienionych w art. 137 § 1 oraz art. 141 K.s.h., nie przysługuje udział w zysku spółki w części odpowiadającej wkładowi jego pracy do spółki

Powyższe wynika z art. 126 § 1 oraz art. 147 K.s.h.

Wspólnicy spółek osobowych i cywilnych mogą postanowić, iż zysk zostanie przeznaczony na inne cele niż wypłata dla wspólników. Przykładowo wypracowany przez spółkę zysk może zostać przeznaczony na: podwyższenie kapitału podstawowego (z wyłączeniem spółki komandytowo-akcyjnej), utworzenie lub zwiększenie kapitału zapasowego albo rezerwowego, nagrody dla pracowników, zasilenie ZFŚS oraz na pokrycie strat bilansowych z lat ubiegłych. Z kolei strata może zostać pokryta z kapitału własnego spółki, z wpłat dokonanych przez wspólników, z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych lub pozostać na koncie 82 do pokrycia zyskami z lat następnych.

www.czasopismaksięgowych.pl
Więcej informacji na temat funkcjonowania
spółek osobowych i kapitałowych można
znaleźć w serwisie www.serwisbudzetowy.pl

W przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne wygospodarowany zysk wypłacany jest zazwyczaj właścicielowi firmy, albo zostaje przeznaczony na powiększenie kapitału właściciela. Może być on także przeznaczony na inne cele, np. na wypłatę nagród dla pracowników lub na zasilenie ZFŚS - decyzję w tym zakresie podejmuje właściciel. Z kolei strata bilansowa zmniejsza wysokość kapitału właściciela firmy.


4. Ewidencja księgowa operacji związanych z rozliczeniem wyniku finansowego na przykładach
Sposób rozdysponowania (podziału) zysku Konto
Wn Ma
1. Wypłata zysku (dywidendy) wspólnikom (akcjonariuszom) i właścicielom 82 24
2. Podwyższenie kapitału podstawowego (nie dotyczy spółek z o.o., akcyjnych i komandytowo-akcyjnych) 82 80
3. Utworzenie lub podwyższenie kapitału zapasowego bądź rezerwowego 82 81-1, 81-2
4. Nagrody dla pracowników 82 23-0
5. Zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 82 85-0
6. Pokrycie straty z lat ubiegłych 82 82

Sposób pokrycia straty Konto
Wn Ma
1. Kapitałem zapasowym lub rezerwowym 81-1, 81-2 82
2. W drodze obniżenia kapitału podstawowego (z zachowaniem minimum wymaganego kapitału, tzn. 5.000 zł w spółce z o.o. i 100.000 zł w spółce akcyjnej oraz 50.000 zł w spółce komandytowo-akcyjnej), pod datą wpisu do KRS 80 82
3. Poprzez wykorzystanie wniesionych dopłat 81-2 82
4. Poprzez wykorzystanie niepodzielonego zysku z lat ubiegłych 82 82

Co istotne, powyższe zapisy księgowe przeprowadza się dopiero w księgach roku obrotowego następującego po roku, za który sporządzono sprawozdanie finansowe. W przypadku rozliczania wyniku za 2015 r. będą to księgi 2016 r.

Przykład

Podział zysku w spółce kapitałowej

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. za 2015 r. osiągnęła zysk netto w kwocie: 135.000 zł. Udziałowcami spółki są dwie osoby fizyczne.
   
 2. Zgodnie z podjętą uchwałą zgromadzenia wspólników, zysk wypracowany przez spółkę przeznaczono na:

a) zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: 25.000 zł,

b) wypłatę dywidendy dla wspólników: 50.000 zł (po 25.000 zł na osobę, przy czym od dywidendy potrącono zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości: 25.000 zł × 19% = 4.750 zł),

c) utworzenie kapitału zapasowego: 60.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeksięgowanie zysku za 2015 r. pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego 135.000 zł 86 82
2. PK - przeznaczenie zysku za 2015 r. na:    
   a) zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 25.000 zł 82 85-0
   b) wypłatę dywidendy (łączna kwota przypadająca wspólnikom) 50.000 zł 82 24
   c) utworzenie kapitału zapasowego 60.000 zł 82 81-1
3. WB - przelew środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek ZFŚS 25.000 zł 13-5/0 13-0
4. PK - potrącenie podatku dochodowego od dywidendy (łączna kwota dotycząca 2 wspólników): 4.750 zł × 2 =  9.500 zł 24 22
5. WB - wypłata należnej dywidendy pomniejszonej o podatek (łączna kwota dotycząca 2 wspólników) 40.500 zł 24 13-0

III. Księgowania:

Podział zysku w spółce kapitałowej

Przykład

Podział zysku w spółce osobowej

I. Założenia:

 1. Spółka jawna wypracowała zysk brutto za 2015 r. w wysokości: 81.000 zł. Wspólnikami spółki jawnej są dwie osoby fizyczne nieprowadzące innej poza spółką działalności gospodarczej. Prawa wspólników do udziału w zysku spółki jawnej są równe i wynoszą po 50% na wspólnika.
   
 2. Po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wspólnicy podjęli uchwałę o podziale zysku. Osiągnięty zysk przeznaczono na:

a) pokrycie straty za 2014 r.: 37.500 zł,

b) wypłatę dla wspólników: 43.500 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeksięgowanie zysku za 2015 r. pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego 81.000 zł 86 82
2. PK - przeznaczenie zysku za 2015 r. na:      
   a) pokrycie straty za 2014 r. 37.500 zł 82 82
   b) wypłatę dla wspólników:      
      - dla wspólnika "A": 43.500 zł : 2 = 21.750 zł 82 24
      - dla wspólnika "B": 43.500 zł : 2 = 21.750 zł 82 24
3. WB - wypłata udziału w zysku wspólnikowi "A" 21.750 zł 24 13-0
4. WB - wypłata udziału w zysku wspólnikowi "B" 21.750 zł 24 13-0

III. Księgowania:

Podział zysku w spółce osobowej

Przykład

Pokrycie straty w spółce kapitałowej

I. Założenia:

 1. Spółka akcyjna za 2015 r. poniosła stratę netto w wysokości: 94.000 zł.
   
 2. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o pokryciu tej straty:

a) kapitałem rezerwowym spółki w kwocie: 34.000 zł,

b) w drodze obniżenia kapitału zakładowego o kwotę: 60.000 zł.

 1. Kapitał rezerwowy spółki przed rozliczeniem straty wynosił: 50.000 zł, a kapitał zakładowy: 400.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeniesienie straty bilansowej za 2015 r. pod datą zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spółki 94.000 zł 82 86
2. PK - pokrycie straty bilansowej za 2015 r. kapitałem rezerwowym 34.000 zł 81-2 82
3. PK - pokrycie straty bilansowej za 2015 r. przez obniżenie kapitału zakładowego spółki po rejestracji w KRS 60.000 zł 80 82

III. Księgowania:

Pokrycie straty w spółce kapitałowej

Przykład

Pokrycie straty w spółce cywilnej

I. Założenia:

 1. Spółka cywilna poniosła w 2015 r. stratę w wysokości: 42.000 zł.
   
 2. Wspólnicy podjęli uchwałę, iż część straty pokryją poprzez wniesienie gotówki w kwocie: 22.000 zł (każdy ze wspólników po: 11.000 zł), natomiast pozostałą część straty w kwocie: 20.000 zł pozostawią do pokrycia z zysków lat następnych.
   
 3. W ciągu roku wspólnicy nie pobierali zaliczek na poczet udziałów w zysku.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeniesienie straty bilansowej za 2015 r. pod datą zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spółki 42.000 zł 82 86
2. PK - pokrycie straty zgodnie z uchwałą wspólników:         
   a) poprzez wniesienie gotówki 22.000 zł 24 82
   b) z zysków lat następnych 20.000 zł 82 82
3. WB - wniesienie gotówki przez wspólników na pokrycie części straty za 2015 r. 22.000 zł 13-0 24

III. Księgowania:

Pokrycie straty w spółce cywilnej

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.