Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Ochrona danych osobowych przy rozliczaniu dotacji
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ochrona danych osobowych przy rozliczaniu dotacji

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016

Prowadzimy dom pomocy społecznej (jesteśmy zakonem) i otrzymujemy dotację na ten cel. W naszej ofercie na prowadzenie domu założono określony poziom wynagrodzenia pracowników. Zleceniodawca żąda załączenia do rozliczenia końcowego zadania publicznego ksera list płac pracowników i wyciągu bankowego na dowód dokonania wypłaty. Czy podanie takich danych jest dopuszczalne w świetle ochrony danych osobowych pracowników?

Wynagrodzenie ze stosunku pracy, przypisane do określonego pracownika, wchodzi w zakres jego danych osobowych. Przy przetwarzaniu tych danych pracodawca powinien uwzględniać m.in. przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.). Jak wynika z art. 23 ust. 1 tej ustawy, przetwarzanie danych, w co wchodzi również ich udostępnianie, jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę (chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych) lub jest to niezbędne m.in.:

  • dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
     
  • do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

W omawianej sprawie dom pomocy społecznej prowadzony jest na zasadzie realizacji zleconego zadania publicznego, przy wsparciu dotacji udzielonej prawdopodobnie przez organ samorządu terytorialnego. Przy rozpatrywaniu omawianej sprawy trzeba więc brać pod uwagę przepisy dotyczące udzielania i rozliczania dotacji na wykonywanie tego rodzaju zadań. Przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe zastosowanie znajduje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.). Obejmuje ona swoim zakresem działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych, wykonywaną m.in. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przez zgromadzenia zakonne (art. 3 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy). Zgodnie z art. 16 przywołanej ustawy, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego (którym jest prowadzenie DPS-u), zobowiązują się do wykonania go w zakresie i na zasadach określonych w umowie. Umowa może dotyczyć wsparcia realizacji zadania publicznego lub powierzenia realizacji zadania publicznego. W swojej treści powinna ona wskazywać m.in. zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanego zadania publicznego.

Na mocy umowy organ administracji publicznej (w tym samorządowej) zobowiązuje się do przekazania dotacji na realizację zadania. W celu odpowiedzi na zadane pytanie w pierwszej kolejności należy więc sprawdzić treść umowy zawartej z organem udzielającym dotacji. Jeżeli jej zapisy wprost przewidują prawo do żądania przez ten organ dodatkowych dokumentów do rozliczenia wykonania zadania publicznego, wówczas takie żądanie jest bezpośrednio umocowane w umowie. Jeżeli jednak wspomniana umowa nie zawiera tak doprecyzowanych zapisów, można posiłkować się orzecznictwem sądowym i przepisami powszechnymi.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 15 września 2010 r. (sygn. akt I SA/Op 454/10):

"(...) rolą podmiotu realizującego zadanie publiczne z otrzymanej dotacji jest takie dokumentowanie prowadzonych w ramach tego zadania czynności i związanych z nimi wydatków, by organ, od którego środki te pochodzą, w oparciu o przedstawione i wiarygodne dokumenty, był w stanie powiązać każdy poniesiony wydatek z realizowanym w ramach zadania celem. (...)"

Z powyższego orzeczenia można by wywnioskować, że organ udzielający dotacji na realizację zadania publicznego może wymagać od podmiotu, który ją otrzymał, przedstawienia dokumentów pomocnych organowi do rozliczenia dotacji. Pewną wskazówką w rozstrzygnięciu analizowanego problemu może być również § 11 pkt 7 wzoru umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25). Zgodnie z tym paragrafem, Zleceniodawca (organ zlecający wykonanie zadania publicznego i udzielający dotacji) ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca (podmiot realizujący zadanie) przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania zadania.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej regulacje można przyjąć, że udzielenie informacji, o których mowa w pytaniu, jeżeli jest niezbędne organowi udzielającemu dotacji do prawidłowego rozliczenia zadania publicznego, nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60