Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Czy wykazać w świadectwie pracy urlop bezpłatny udzielony na ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy wykazać w świadectwie pracy urlop bezpłatny udzielony na ćwiczenia wojskowe?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016

Pracownik przez 7 dni uczestniczył w ćwiczeniach wojskowych, w związku z czym na cały ten okres (w tym na sobotę i niedzielę będące dla niego dniami wolnymi od pracy) udzieliliśmy mu urlopu bezpłatnego. Mamy jednak wątpliwości, czy fakt ten zaznaczyć w świadectwie pracy?

W świadectwie pracy (ust. 4 pkt 2) należy zamieścić informację o okresie korzystania przez pracownika z urlopu bezpłatnego udzielonego na ćwiczenia, ze wskazaniem podstawy prawnej tego urlopu. Pracodawca powinien także wykazać okres ćwiczeń jako odbytej czynnej służby wojskowej w ust. 4 pkt 7 świadectwa.

Obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych wynika z art. 124 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, dalej ustawy. Przed zmianą wskazanego wyżej przepisu, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r., pracodawca udzielał pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń, z wyjątkiem trwających do 24 godzin, odbywanych w czasie lub w dniu wolnym od pracy. Obecnie nie obowiązuje jednak takie wyłączenie.

Ważne: W czasie urlopu bezpłatnego na odbycie ćwiczeń wojskowych pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Na zasadach określonych w art. 119a ustawy, żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy. Świadczenie to ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek osoby uprawnionej złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Okres odbytych ćwiczeń wojskowych stanowi suma dni tych ćwiczeń liczona od dnia stawienia się żołnierza do odbycia ćwiczeń do dnia zwolnienia go z tych ćwiczeń. Tak stanowi § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. poz. 1520), dalej rozporządzenia. Świadczenie rekompensujące stanowi kwotę miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń (§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia). Wysokość wskazanej wyżej kwoty, w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń, na wniosek żołnierza, stwierdza pracodawca (§ 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia). Maksymalną wysokość świadczenia określa art. 119a ust. 3 ustawy.

Zgodnie ze wzorem świadectwa pracy określonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, w ust. 4 pkt 2 świadectwa pracodawca powinien zamieścić informacje o korzystaniu z urlopu bezpłatnego, ze wskazaniem okresu trwania tego urlopu oraz podstawy prawnej jego udzielenia. Dotyczy to także sytuacji, gdy korzystano z urlopu bezpłatnego na ćwiczenia wojskowe. W ust. 4 pkt 7 świadectwa podaje się okresy odbywania czynnej służby wojskowej lub jej zastępczych form. Z uwagi na to, że okres odbywania ćwiczeń jest okresem czynnej służby wojskowej, należy podać go także w tym punkcie, przez wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń. Nie wyłącza to jednak obowiązku zaznaczenia, że pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego na podstawie art. 124 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60