Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Czy pracownik opiekujący się małoletnim dzieckiem może odmówić ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy pracownik opiekujący się małoletnim dzieckiem może odmówić wyjazdu w delegację?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016

Pracownik opiekujący się małoletnim dzieckiem odmówił zgody na czasowe delegowanie go do pracy w innej miejscowości, w związku z czym utraciliśmy dość intratny kontrakt. Czy od osoby tej możemy dochodzić odszkodowania, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Jeżeli wspomniane dziecko nie ukończyło czterech lat, to pracownik mógł odmówić zgody na delegowanie, a tym samym pracodawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu utraty kontraktu.

W pytaniu nie jest określony wiek dziecka znajdującego się pod opieką pracownika, a informacja ta jest istotna dla ustalenia, czy w danej sytuacji pracodawca może dochodzić odszkodowania za utracony kontrakt.

Jeżeli dziecko to nie ukończyło czterech lat, to zastosowanie będzie miał tu art. 178 § 2 Kodeksu pracy. Przepis ten wprowadza zasadę, iż pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce zatrudnienia. Zakaz ten dotyczy nie tylko pracowników opiekujących się dziećmi własnymi albo współmałżonka, ale również osób, które opiekują się dzieckiem przysposobionym albo dzieckiem, wobec którego ustanowione są opiekunem prawnym.

Z przywołanego przepisu jasno więc wynika, że pracodawca może delegować pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku poniżej czterech lat poza jego stałe miejsce pracy, tylko wówczas, gdy ten wyrazi na to zgodę.

Oświadczenie o tym, czy pracownik chce skorzystać ze swoich uprawnień związanych z rodzicielstwem lub opieką nad małoletnim dzieckiem, z reguły składane jest na początku zatrudnienia danej osoby albo w pierwszych dniach każdego roku kalendarzowego. Oświadczenie to składane jest w formie pisemnej i przechowywane powinno być przez pracodawcę w części B akt osobowych, co wynika z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.).

Warto zaznaczyć, że w piśmiennictwie przyjmuje się, iż zgoda pracownika będącego opiekunem dziecka w wieku do ukończenia czwartego roku życia na wyjazdy służbowe poza stałe miejsce pracy, wyrażona w wspomnianym oświadczeniu, w każdym momencie może być przez niego cofnięta.

Zgodnie z art. 114 K.p., pracownik może być pociągnięty do ogólnej odpowiedzialności materialnej, a o taką chodzi pytającemu, tylko wówczas, jeśli przyczyną wyrządzonej pracodawcy szkody było niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków służbowych z winy podwładnego. Z taką sytuacją nie mamy tu do czynienia - oczywiście przy założeniu, że dziecko jest w odpowiednim wieku.

Z powyższych wyjaśnień wynika, że jeśli dziecko, o którym mowa w pytaniu, nie ukończyło jeszcze czterech lat, to pracownik miał prawo odmówić wyjazdu w delegację poza stałe miejsce pracy, a tym samym nie może być pociągnięty do odpowiedzialności materialnej za utracony kontrakt. I to nawet wówczas, jeśli poprzednio złożył pracodawcy oświadczenie o tym, iż nie ma zamiaru korzystać z uprawnień rodzicielskich.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60