Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Jak wyegzekwować wykonywanie ustaleń w sprawie kontaktów z dzieckiem?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak wyegzekwować wykonywanie ustaleń w sprawie kontaktów z dzieckiem?

Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017
Dawid Szwarc

W wyroku rozwodowym sąd dokładnie sprecyzował zasady mojego kontaktu z dziećmi. Od pewnego czasu żona nie stosuje się do nich, w wyniku czego mam poważnie utrudnianą, a czasem wręcz uniemożliwianą styczność z dziećmi. W jaki sposób mogę wyegzekwować od byłej żony przestrzegania postanowień zawartych w wyroku?

Istnieje możliwość przymuszenia rodzica, który nie wykonuje postanowień wydanego w tej sprawie orzeczenia. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Wynika to z art. 59815 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.). W sytuacji gdy mimo tego zagrożenia osoba ta nadal nie wykonuje swojego obowiązku w należyty sposób, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.

Co istotne, sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej ze względu na zmianę okoliczności (np. podwyższyć z uwagi na jeszcze bardziej niewłaściwą postawę rodzica).

Do wniosku o wszczęcie postępowania należy dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

Ważne jest również to, że prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. Sprawia to zatem, że z takim orzeczeniem można udać się bezpośrednio do komornika i wszcząć egzekucję z majątku rodzica, jeśli ten nie zapłaci nałożonych na niego kar (wystarczy przedłożyć komornikowi wniosek egzekucyjny oraz wspomniane postanowienie sądu opiekuńczego).

Jeśli do kontaktu z dzieckiem nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązku przez rodzica, u którego dziecko pozostaje, sąd opiekuńczy przyzna również od tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu (np. utraconych pieniędzy w związku z wykupionym i anulowanym wyjazdem wakacyjnym, na który rodzic chciał pojechać z dzieckiem).

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60