Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Mediacja w sprawie rozwodowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Mediacja w sprawie rozwodowej

Gazeta Podatkowa nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017
Dawid Szwarc

Czeka mnie sprawa rozwodowa. Uważam, że nasze małżeństwo powinno zostać rozwiązane z uwagi na brak jakichkolwiek więzi między mną a żoną. Ten stan trwa już blisko dwa lata. Czy nadal rozwodzący małżonkowie są zmuszani to odbycia postępowania pojednawczego, mimo że nie ma obiektywnej możliwości dla uratowania małżeństwa?

W polskich przepisach nie obowiązuje już instytucja obowiązkowego posiedzenia pojednawczego, które odbywało się, zanim jeszcze dochodziło do rozprawy rozwodowej. Czytelnik musi być jednak przygotowany na to, że może pojawić się propozycja odbycia mediacji. W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii. Mediacją mogą być objęte takie zagadnienia, jak zaspokojenie potrzeb rodziny, alimenty, sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi oraz sprawy majątkowe podlegające rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Wynika to z art. 4452 K.p.c.

To, że sąd może skierować strony do mediacji oznacza tylko tyle, że ma tego rodzaju kompetencję. Natomiast nie ma możliwości zmuszenia strony do wzięcia w niej udziału. Zgodnie z regułą ogólną mediacja jest dobrowolna (art. 1831 § 1 K.p.c.). Mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia kierującego strony do mediacji nie wyraziła na nią zgody. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła taki wniosek. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób jego wyboru. Jeżeli strony nie uzgodniły osoby mediatora, sąd kieruje je do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do trzech miesięcy. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin na przeprowadzenie mediacji może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy. Czasu trwania mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60