Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Kiedy dokonać podziału majątku dorobkowego?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kiedy dokonać podziału majątku dorobkowego?

Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Dawid Szwarc

Zamierzam wnieść sprawę o rozwód. Razem z mężem doszliśmy do porozumienia, że nie będziemy rozstrzygać kwestii winy za rozpad naszego związku. Mamy spory majątek wspólny i musimy go podzielić. Kiedy najlepiej to zrobić? Czy można za jednym razem załatwić tę sprawę w postępowaniu rozwodowym?

Zasadniczo w postępowaniu rozwodowym tego rodzaju sprawy majątkowe nie są rozstrzygane. Celem postępowania rozwodowego jest bowiem rozstrzygnięcie czy są spełnione przesłanki rozwodowe oraz - jeśli tak - podjęcie decyzji w sprawie małoletnich dzieci stron (określenie wysokości alimentów, ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów). Natomiast sprawy majątkowe między samymi małżonkami to ostatnia kwestia, którą sąd może się zająć. W drodze wyjątku przewiduje się, że przedmiotem tego postępowania może być także podział majątku. W myśl przepisów podział majątku jest możliwy, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu i o ile małżonek złoży stosowny wniosek. Wynika to z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.).

Oznacza to, że małżonkowie muszą być zasadniczo zgodni co do tego, jakie rzeczy (prawa) wchodzą do ich majątku wspólnego, jaka jest ich wartość oraz jak ma wyglądać ten podział (czyli komu mają przypaść na wyłączną własność określone składniki tego majątku, jaka ma być wysokość ewentualnych spłat czy dopłat itp.).

Istnieje również możliwość podziału majątku wspólnego po prawomocnym rozwiązaniu małżeństwa (co jest rozwiązaniem najczęściej praktykowanym). W takiej sytuacji można wybrać jedną z dwóch opcji - można majątek podzielić w sądzie bądź umownie. Podział umowny możliwy jest w każdym przypadku, chociaż nieraz wymagana jest forma aktu notarialnego dla tego rodzaju porozumienia (gdy podział obejmuje np. własność nieruchomości). Nawet jeśli do majątku nie wchodzą składniki wymagające podziału w formie notarialnej, w każdej sytuacji zaleca się zawieranie porozumienia o podziale co najmniej w zwykłej formie pisemnej - co pozwala w prosty sposób udowodnić wyłączne prawa do danego składnika majątku. Do sprawy sądowej dochodzi najczęściej wtedy, gdy byli małżonkowie nie mogą się porozumieć co do zasad tego podziału. Trzeba pamiętać, że czasem warto skorzystać z drogi sądowej także wtedy, gdy porozumienie istnieje - podział sądowy bywa często tańszy niż ten umowny. Sporządzenie aktu notarialnego, gdy np. nieruchomość ma znaczną wartość, wiąże się z wysoką taksą notarialną. Natomiast opłata sądowa od wniosku o podział majątku wspólnego małżonków to kwota stała 1 tys. zł, a gdy byli małżonkowie są zgodni co do podziału i przedstawią zgodny projekt podziału, opłata jest znacznie niższa i wynosi 300 zł.

Przykładowy wzór wniosku o podział majątku wspólnego byłych małżonków

Gdynia, dnia 1 czerwca 2016 r.

Wnioskodawczyni:
Zofia Śmigielska
ul. Łąkowa 2/12, Gdynia
Uczestnik:

Szymon Śmigielski
ul. Mickiewicza 21/5, Gdynia
Wartość przedmiotu sprawy: 350.000 zł
Sąd Rejonowy w Gdyni
Wydział Cywilny

Wniosek o ustalenie nierównych udziałów w majątku
wspólnym oraz o podział tego majątku

Wnoszę o:

1) ustalenie nierównych udziałów byłych małżonków w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową w następujących częściach: 60% dla wnioskodawczyni, 40% dla uczestnika,
2) dopuszczenie dowodu z zeznań świadka Krystyny Nowak, zam. w Gdyni, ul. Matejki 1/3, na okoliczność ustalenia stopnia przyczynienia się uczestników do powstania majątku wspólnego,
3) ustalenie, że w skład majątku wspólnego małżonków Zofii Śmigielskiej i Szymona Śmigielskiego wchodzą następujące przedmioty:
- własność nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Pobierowo, ul. Portowa 22/3, KW 112222,
- samochód marki.......... rocznik 2012,
- oszczędności na koncie bankowym,
- zestaw kina domowego, telewizor, urządzenia domowe i drobne ruchomości,
4) dokonanie podziału majątku wspólnego w ten sposób, aby opisane prawo do nieruchomości lokalowej, zestawu kina domowego i telewizora, urządzeń domowych oraz ruchomości stanowiących wyposażenie lokalu przyznać na wyłączną własność wnioskodawczyni Zofii Śmigielskiej. Natomiast samochód osobowy...... oraz oszczędności na rachunku bankowym przyznać na wyłączną własność uczestnika - Szymona Śmigielskiego wraz z zasądzeniem stosownej dopłaty tytułem wyrównania udziału uczestnika (40% całości) w majątku objętym wspólnością ustawową,
5) zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Małżeństwo uczestników zawarte w dniu 11 maja 1988 r. zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Dowód: odpis wyroku rozwodowego.

Strony nie zawierały nigdy żadnych umów małżeńskich. W trakcie małżeństwa uczestnicy nabyli własność nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Pobierowo, przy ul. Portowej 22/3.

Dowód: wypis aktu notarialnego; odpis z KW.

W 2012 r. strony kupiły nowy samochód osobowy marki.........., którego wartość wynosi obecnie 45 tys. zł.

Dowód: dokument zakupu, dowód rejestracyjny.

Przedmioty wyposażenia mieszkania uczestnicy nabywali za wspólne środki w trakcie trwania związku małżeńskiego. Wnioskodawczyni w ramach podziału majątku chciałaby otrzymać nieruchomość gruntową oraz wskazane powyżej ruchomości (zestaw kina domowego, telewizor, wyposażenie lokalu). Pozostałe składniki majątku (m.in. samochód oraz oszczędności z rachunku bankowego w kwocie ok. 100 tys. zł) wraz z dopłatą miałyby być przyznane uczestnikowi postępowania.

Przez cały okres małżeństwa wnioskodawczyni była czynna zawodowo, zarabiała znaczne kwoty. Uczestnik przez ostatnie 10 lat pracował jedynie dorywczo, nie wykorzystywał wszystkich możliwości, aby znaleźć stałe zatrudnienie. Jednocześnie przez ostatnie 5 lat uczestnik nadużywał alkoholu, wynosił przedmioty wartościowe z domu i sprzedawał, aby uzyskać pieniądze na zakup alkoholu i prowadził hulaszczy tryb życia.

Praktycznie w znacznej części koszty utrzymania rodziny, zakup niezbędnych przedmiotów urządzenia domowego ponosiła sama wnioskodawczyni z własnych zarobków. Dlatego biorąc pod uwagę te okoliczności, wnioskodawczyni uważa, że sprawiedliwym byłoby przyznanie jej prawa do 60% majątku wspólnego małżonków.

Dowód: zeznania świadków, zeznania uczestników.

Mając na uwadze powyższe, uważam wniosek za zasadny.

Zofia Śmigielska

Załączniki: 

1) Odpis wyroku rozwodowego.
2) Wypis aktu notarialnego oraz odpis z księgi wieczystej.
3) Dowód rejestracyjny samochodu i dowód jego zakupu.
4) Odpisy wniosku i załączników.

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60