Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Sankcje za niedopełnienie obowiązków w PPK
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Sankcje za niedopełnienie obowiązków w PPK

Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 8.01.2024
Kinga Romas

W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której zobowiązany jest zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązków w tym zakresie?

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Za niedopełnienie tego obowiązku w terminie grozi kara grzywny. Może ona zostać nałożona na podmiot zatrudniający albo osobę zobowiązaną do działania w imieniu tego podmiotu - w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u tego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym rok popełnienia czynu zabronionego.

Sprawdzenia, czy dany podmiot wywiązał się z tego obowiązku w wymaganym terminie, dokonuje Polski Fundusz Rozwoju. W tym celu do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego ZUS udostępnia PFR informację zawierającą nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej płatników będących podmiotami zatrudniającymi, którzy deklarowali w tym kwartale składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione. Dane te są zgodne ze stanem odpowiednio na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku. W razie ustalenia, że dany podmiot nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie, PFR wzywa ten podmiot do zawarcia, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową (PFR TFI SA) albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. PFR w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.moje.ppk.pl wyjaśnia, że: "Ten 30-dniowy termin nie stanowi przedłużenia terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Jeżeli podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu tego podmiotu nie dopełnił/dopełniła obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega odpowiedzialności wykroczeniowej za niewykonanie tego obowiązku".

Może też się okazać, że podmiot zwolniony jest z obowiązku wdrożenia PPK. Ustawodawca przewidział taką możliwość w odniesieniu do:

 • osób fizycznych, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby,
 • mikroprzedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
 • podmiotów zatrudniających, które w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia dla minimum 25% osób zatrudnionych i nadal są uprawnione do korzystania z tego zwolnienia.

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy (90 dni) zatrudnienia. Nie ma to zastosowania, gdy osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.

Za niezawarcie w terminie umowy o prowadzenie PPK grozi kara grzywny. Może być ona wymierzona w wysokości od 1.000 zł do 1.000.000 zł. Ściganie w tym zakresie należy do obowiązków Państwowej Inspekcji Pracy.

Z wyjaśnień PFR zamieszczonych na stronie internetowej www.mojeppk.pl wynika, że w przypadku, gdy podmiot zatrudniający nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK w maksymalnym terminie wynikającym z ustawy o PPK, tj. do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące zatrudnienia, należy przyjąć, że: "(...) w pierwszym dniu po upływie tego terminu z mocy prawa powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy osobą zatrudnioną a instytucją finansową, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK". W takiej sytuacji umowę o prowadzenie PPK uważa się za zawartą na warunkach wynikających z umowy o zarządzanie PPK. Z tym że regulacja ta nie znajduje zastosowania w odniesieniu do osoby, która nie została zapisana do PPK przez podmiot zatrudniający w terminie określonym w przepisach przejściowych ustawy o PPK - taką osobę należy zapisać zaraz po wykryciu sytuacji.

Odprowadzanie wpłat na rachunek

Zgodnie z art. 28 ustawy o PPK pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat finansowanych przez ten podmiot do wybranej instytucji finansowej oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

Wpłaty obliczone i pobrane, które nie zostaną przekazane w terminie do instytucji finansowej, stanowią wpłaty spóźnione. W razie zaistnienia takiej sytuacji należy jak najszybciej dokonać wpłaty. Rozwiązanie to nie ma zastosowania, gdy przez błąd leżący po stronie podmiotu zatrudniającego lub osoby działającej w jego imieniu nie naliczono i nie pobrano należnych wpłat z wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia - w takiej sytuacji mamy do czynienia z wpłatami zaległymi. PFR nie dopuszcza możliwości późniejszego pobrania zaległych wpłat z wynagrodzenia, bowiem takie działanie byłoby niekorzystne dla pracownika, kiedy z jednej pensji pracodawca musiałby pobrać wpłaty za kilka miesięcy. W takim przypadku szkodę wyrządzoną pracownikowi niedokonaniem wpłat do PPK pracodawca powinien naprawić na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Grzywna może zostać nałożona na podmiot zatrudniający lub osobę, która działa w jego imieniu w razie:

- niedopełnienia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
- niezgłoszenia wymaganych ustawą danych lub zgłoszenia nieprawdziwych danych albo udzielenia w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowy ich udzielenia,
- nieprowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.