Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Nowości w zeznaniach PIT za 2017 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nowości w zeznaniach PIT za 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Agata Cieśla

Wzorem lat poprzednich już w grudniu startujemy z akcją PIT dotyczącą sporządzania zeznań rocznych przez osoby fizyczne. Tradycyjnie w ramach tej akcji systematycznie w każdy poniedziałek na stronie 4 będą publikowane artykuły i porady z tego zakresu. W stosunku do ubiegłych lat znacznie zwiększyło się grono osób zobowiązanych do dokonania samodzielnego rozliczenia podatku za 2017 r. Wynika to z faktu, że w rozliczeniach za 2017 r. nie jest już możliwe dokonanie rocznego obliczenia podatku za pośrednictwem płatnika (np. zakładu pracy) na formularzu PIT-40. To powoduje, że osoby, które dotychczas korzystały z tego rozwiązania, będą zobowiązane do osobistego rozliczenia się.

Kwota zmniejszająca podatek

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. określona została w art. 27 ust. 1a ustawy o pdof. Wskazane w nim zasady ustalania kwoty zmniejszającej podatek stosuje się dopiero w rocznym rozliczeniu.

Z przywołanego przepisu wynika, że w rozliczeniu za 2017 r. dla osób o najniższych dochodach rocznych określonych w wysokości do 6.600 zł kwota zmniejszająca podatek wynosi 1.188 zł. W efekcie osoby o tym poziomie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej w ogóle nie zapłacą podatku. Z kolei dla podatników, których roczne dochody mieszczą się w przedziale powyżej 6.600 zł do 11.000 zł, kwota zmniejszająca podatek określona została pomiędzy 1.188 zł a 556,02 zł. Natomiast podatnicy o rocznych dochodach wyższych niż 11.000 zł, ale nieprzekraczających pierwszego progu skali podatkowej, czyli 85.528 zł, będą w 2017 r. korzystać z kwoty zmniejszającej podatek na dotychczas obowiązującym poziomie, czyli 556,02 zł.

W porównaniu do przepisów obowiązujących do końca 2016 r. kwota zmniejszająca podatek w rozliczeniu za 2017 r. uległa obniżeniu u podatników uzyskujących roczne dochody w przedziale powyżej 85.528 zł do 127.000 zł - zmniejsza się ona od 556,02 zł do 0 zł. Prawa do stosowania kwoty zmniejszającej podatek w ogóle nie mają natomiast podatnicy, których roczne dochody wynoszą powyżej 127.000 zł.

W odniesieniu do obliczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ustawodawca w 2017 r. zachował zasadę stosowania kwoty zmniejszającej w dotychczasowej wysokości, czyli 556,02 zł rocznie (miesięcznie 1/12 tej kwoty, czyli 46,33 zł). Płatnik uwzględnia ją do momentu, gdy dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego progu podatkowego, czyli kwoty 85.528 zł. Po przekroczeniu tego progu przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy w ogóle jej nie stosuje. Ten mechanizm stosowania kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku powoduje, że dopiero w rozliczeniu rocznym następuje rzeczywista korekta tego zmniejszenia (przykład).


Ostateczna wysokość kwoty zmniejszającej podatek przysługująca podatnikowi za dany rok podatkowy ustalana jest dopiero w rozliczeniu rocznym.

Darowizna honorowych krwiodawców

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o pdof, pdop oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175) wprowadziła zmianę brzmienia art. 26 ust. 1 pkt c) ustawy o pdof dotyczącego darowizn krwi. Po nowelizacji odliczeniu od dochodu podlegają darowizny krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników. Jest to w rzeczywistości powrót do zasady stosowania wysokości tego odliczenia sprzed l stycznia 2017 r. Zgodnie z nią niezależnie od tego, czy podatnik oddał honorowo krew czy osocze, przy ustalaniu kwoty przysługującego odliczenia stosuje się tę samą stawkę. Zmiana ta ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r., czyli obowiązywać będzie w zeznaniach PIT za 2017 r.


Informacje dotyczące odliczeń od dochodu oraz od podatku przysługujących w rozliczeniach za 2017 r. dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.

Modyfikacja ulgi rehabilitacyjnej

Przywołana ustawa nowelizacyjna zmodyfikowała również przepisy dotyczące tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Zmiany w tym zakresie również mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. To oznacza, że podatnicy skorzystają z nich już w rocznych zeznaniach PIT za 2017 r.

Dzięki nowelizacji więcej osób zyskało prawo odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na utrzymanie psa asystującego. Dotychczas z odliczenia tego mogły korzystać wyłącznie osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I i II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa. W zeznaniach PIT za 2017 r. prawo do skorzystania z tego odliczenia rozszerzone zostało na wszystkie osoby niepełnosprawne korzystające z tego typu pomocy.

Zwiększeniu uległ także zakres stosowania odliczenia od dochodu dotyczącego wydatków związanych z przewozami samochodem osobowym. Dotychczas odliczenie to miało zastosowanie do wydatków związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Mogły z niego korzystać tylko osoby niepełnosprawne zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnicy mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, posiadający samochód osobowy stanowiący ich własność lub współwłasność. W rozliczeniach za 2017 r. zlikwidowane zostało ograniczenie wykorzystywania takiego samochodu wyłącznie do przejazdów na zabiegi rehabilitacyjne oraz rozszerzony został krąg osób uprawnionych do tego odliczenia na wszystkie osoby niepełnosprawne bez względu na posiadaną grupę inwalidzką. Utrzymany został natomiast limit samego odliczenia.

Omawiana nowelizacja przyniosła również zmianę w zakresie limitu dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika. Do tej pory podatnik mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne mógł odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne tych osób, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób nie przekroczyły kwoty 9.120 zł. Nowy limit dochodów wynosi 10.800 zł. Jednocześnie do dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika nie wlicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o pdof.

Skala podatkowa w 2017 r.
Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
ponad do
  85.528 zł 18% minus kwota
zmniejszająca
podatek
85.528 zł   15.395 zł 04 gr + 32%
nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota zmniejszająca uwzględniana przez podatnika w rocznym PIT
Podstawa opodatkowania Wysokość kwoty zmniejszającej
do 6.600 zł 1.188 zł
ponad 6.600 zł, nie więcej niż 11.000 zł od 1.188 zł do 556,02 zł
ponad 11.000 zł, nie więcej niż 85.528 zł 556,02 zł
ponad 85.528 zł, nie więcej niż 127.000 zł od 556,02 zł do 0 zł
ponad 127.000 zł brak

Sposób wyliczenia kwoty zmniejszającej podatek w zeznaniu rocznym
Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek w rozliczeniu rocznym
ponad do
  6.600 zł 1.188 zł
6.600 zł 11.000 zł 1.188 zł - [631,98 zł ×
(podstawa obliczenia podatku - 6.600 zł) : 4.400 zł]
11.000 zł 85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł 127.000 zł 556,02 zł - [556,02 zł ×
(podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek

Przykład

Pan Andrzej i pan Marcin w 2017 r. uzyskiwali wyłącznie dochody ze stosunku pracy. Zarobki Pana Andrzeja za 2017 r. wyniosły brutto 10.500 zł (pracował 12 miesięcy na 1/6 etatu), a pana Marcina 108.000 zł (pracował 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy).Obaj mieli prawo do podstawowych miesięcznych tzw. kosztów pracowniczych, każdemu z nich pracodawca zastosował w trakcie roku kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł.

W PIT-11 za 2017 r. pracodawca wykaże:

  Pan Andrzej Pan Marcin
1. przychód 10.500 zł 108.000 zł
2. koszty 1.335 zł 1.335 zł
3. dochód 9.165 zł 106.665
4. pobrane zaliczki 132 zł 8.760 zł
5. składki na ubezpieczenia społeczne podlegające odliczeniu od dochodu 1.439,64 zł 14.806,80 zł
6. składki zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku 702,12 zł 7.222,44 zł

W zeznaniu rocznym PIT-37 podstawa obliczenia podatku u Pana Andrzeja wyniesie 7.725 zł (tj. poz. 1 - 2 - 5), a u pana Marcina 91.858 zł. W tej sytuacji u obu podatników kwotę zmniejszającą podatek do zastosowania w zeznaniu rocznym za 2017 r. należy obliczyć w następujący sposób:

Pan Andrzej Pan Marcin
1.026,41 zł,
tj. 1.188 zł - [631,98 zł ×
(7.725 zł - 6.600 zł) : 4.400 zł]
471,15 zł,
tj. 556,02 zł - [556,02 zł ×
(91.858 zł - 85.528 zł) : 41.472 zł]


W efekcie ostateczne rozliczenie podatku za 2017 r. będzie u każdego z nich wyglądać następująco:

  Pan Andrzej Pan Marcin
1. podstawa opodatkowania 7.725 zł 91.858 zł
2. podatek według skali 364,09 zł, tj. 7.725 zł × 18% - 1.026,41 zł 16.949,49 zł, tj. 15.395,04 zł + (91.858 zł
- 85.528 zł) × 32% - 471,15 zł
3. składki zdrowotne do odliczenia 364,09 zł
(składka odliczana jest
do wysokości podatku)
7.222,44 zł
4. podatek należny 0 zł 9.727 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.