Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Sezonowe zatrudnienie w podatku dochodowym
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sezonowe zatrudnienie w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Agata Cieśla

Pomimo tego, że pracownicy masowo wybierają okres wakacji na czas urlopowego wypoczynku, dla wielu pracodawców nie jest to czas, w którym mogą sobie pozwolić na funkcjonowanie na tzw. zmniejszonych obrotach. To powoduje, że w letnich miesiącach wielu z nich posiłkuje się zatrudnieniem sezonowego personelu. Na sposób jego rozliczenia w podatku dochodowym ma wpływ to, w jakiej formie ono występuje.


W tym roku po raz pierwszy postanowiliśmy w okresie sierpień - wrzesień zatrudnić dodatkowo sezonowych pracowników do prac biurowych. Jaka jest różnica w obowiązkach płatnika w stosunku do pracownika zatrudnionego na zastępstwo i tymczasowego? Jakie są różnice w obciążaniu kosztów podatkowych ich należnościami?

Zarówno w przypadku, gdy firma zatrudnia pracownika na zastępstwo, jak i wówczas, gdy korzysta z usług pracownika tymczasowego mamy do czynienia z pracownikiem sezonowym. Różny jest jednak zakres obowiązków, jakie ma do wypełnienia podmiot zatrudniający takie osoby jako płatnik pdof.

Jak wynika z Kodeksu pracy, umowa na zastępstwo zawierana jest, gdy zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, czyli m.in. w czasie jego letniego urlopu wypoczynkowego. Pracownik-zastępca wykonuje wówczas powierzone mu obowiązki w oparciu o umowę o pracę na czas określony. Jego pracodawca, jako płatnik podatku dochodowego, od wypłacanego (stawianego mu do dyspozycji) wynagrodzenia oblicza i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy, a także nalicza i odprowadza składki ZUS (społeczne i zdrowotną) tak jak od wynagrodzenia każdego innego pracownika. Tym samym powinien uwzględnić przy jej obliczaniu zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł lub 139,06 zł (tę drugą tylko jeżeli pracownik-zastępca złoży stosowne oświadczenie) i 1/12 kwoty zmniejszającej zaliczkę, o której mowa w art. 27 ust. 1b ustawy o pdof (gdy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia złoży PIT-2). Dla pracodawcy zarówno wynagrodzenia, jak i składki ZUS pracownika-zastępcy są kosztem podatkowym.

Natomiast gdy firma korzysta z usług pracowników tymczasowych, wówczas wszelkie obowiązki kadrowe w stosunku do jego wynagrodzenia spoczywają na agencjach pracy tymczasowej, które uzyskały wpis do rejestru agencji zatrudnienia i świadczą usługi w zakresie zatrudniania pracowników w celu skierowania ich do pracodawców-użytkowników. Pracodawca-użytkownik będący podmiotem, u którego po zawarciu umowy z agencją pracownik tymczasowy faktycznie świadczy pracę, wyznacza pracownikowi tymczasowemu zadania i kontroluje ich wykonanie. Pracodawca-użytkownik nie nalicza jednak ani nie odprowadza za pracownika tymczasowego składek społecznych oraz zdrowotnej, nie jest również zobowiązany do obliczania i potrącania zaliczki na podatek dochodowy. Do jego obowiązków należy zapłata agencji pracy tymczasowej należności za wykonaną przez pracownika tymczasowego usługę, wraz z prowizją, zgodnie z wystawioną przez agencję fakturą obejmującą wszystkie koszty, jakie ona w związku z tym ponosi. Wartość tej faktury będzie u niego kosztem podatkowym. Oprócz tego pracodawca-użytkownik może obciążać koszty firmowe wydatkami wynikającymi z uzgodnionego z agencją zakresu przejęcia obowiązków pracodawcy w zakresie bhp, a także dotyczącymi wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową pracowników tymczasowych.


Postanowiliśmy w sierpniu przyjąć dwie osoby na 3-tygodniową praktykę absolwencką. Czy jeżeli będzie ona nieodpłatna, powstanie u nas przychód w podatku dochodowym? W jaki sposób należy opodatkować ewentualne wynagrodzenie tych osób?

Brakowi wynagrodzenia za praktykę absolwencką nie można przypisać statusu nieodpłatności. Ponieważ z założenia absolwent w trakcie jej odbywania ma zdobyć doświadczenie zawodowe i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy wyniesionej ze szkoły, nie można uznać, że praca absolwenta jest pozbawiona ekwiwalentu. Z tego też względu podmiot przyjmujący praktykanta nie uzyskuje przychodu z nieodpłatnego świadczenia.

Gdy praktyka ta jest odpłatna, wówczas na podmiocie ją organizującym ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego. Od uzyskanego przez praktykanta świadczenia pieniężnego pobiera zaliczkę na podatek według 18% stawki, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej podatek (art. 35 ust. 6 ustawy o pdof). Tylko na wniosek praktykanta płatnik ma możliwość poboru zaliczki według 32% stawki (art. 41a ustawy o pdof).


Czy od wynagrodzeń zatrudnianych sezonowo zleceniobiorców (żaden nie jest jednocześnie pracownikiem firmy) należy pobierać zaliczki na podatek dochodowy, czy też powinno się je opodatkowywać zryczałtowanym podatkiem?

Przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne z tytułu wykonywania umów zlecenia klasyfikowane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof). Sposób ich opodatkowania w przypadku, gdy zleceniobiorca nie jest pracownikiem płatnika, uzależniony jest od wartości wynagrodzenia wynikającego z takiej umowy.

Gdy z umowy wynika, że nie przekracza ono 200 zł, wówczas płatnik musi pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, którego nie pomniejsza się o koszty uzyskania i składki ZUS (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof). Ponadto samego ryczałtu nie zmniejsza o składkę zdrowotną. Gdy jest ona wyższa niż 200 zł lub zawarta umowa nie określa miesięcznej należności, a jedynie mechanizm jej obliczenia, wówczas zleceniodawca, jako płatnik, od przychodu z tytułu takiej umowy zlecenia musi pobrać zaliczkę na podatek (art. 41 ustawy o pdof). Oblicza ją od należności pomniejszonej o koszty wskazane w art. 22 ust. 9 ustawy o pdof oraz potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki ZUS. Tak obliczoną zaliczkę zmniejsza się następnie o składkę zdrowotną pobraną ze środków zleceniobiorcy (nie więcej niż 7,75% podstawy jej wymiaru).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60