Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Zaliczki miesięczne i kwartalne w 2017 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zaliczki miesięczne i kwartalne w 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Agata Cieśla

Na przedsiębiorców będących osobami fizycznymi korzystającymi z opodatkowania na zasadach ogólnych - i to zarówno według skali podatkowej, jak i 19% podatkiem liniowym - nałożono obowiązek odprowadzania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy. Zasadniczo ich wpłaty powinny być dokonywane co miesiąc. Jednak, po spełnieniu ustawowych warunków, część przedsiębiorców może opłacać zaliczki na pdof kwartalnie.

Krąg podmiotów uprawnionych

Z możliwości kwartalnego opłacania zaliczek na podatek dochodowy mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy na potrzeby rozliczania podatku dochodowego posiadają status małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w roku podatkowym.

Z ustawowej definicji wynika, że małym jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia na złote kwoty tego limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego i zaokrągla do 1.000 zł. Stąd w 2017 r. małym podatnikiem jest przedsiębiorca, u którego wartość wskazanego przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł (przykład 1).

Z kolei podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej w 2017 r., który również jest uprawniony do opłacania zaliczek kwartalnych, jest podatnik, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia:

  • nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną (przykład 2),
     
  • działalności gospodarczej nie prowadził małżonek podatnika, jeśli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa (przykład 3).

Taki przedsiębiorca, jeżeli w kolejnych latach będzie miał status małego podatnika, również będzie miał prawo opłacać zaliczki w tym systemie.

Przykład 1

Podatnik w 2017 r. kontynuuje działalność opodatkowaną podatkiem liniowym. W 2016 r. jego przychody ze sprzedaży usług w działalności indywidualnej wyniosły 643.500 zł, a z udziału w działalności spółki cywilnej - 745.890 zł. Łączna wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła u podatnika w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł, w związku z tym ma on prawo w 2017 r. opłacać zaliczki kwartalne.


Przykład 2

Podatnik działalność gospodarczą zakończył w grudniu 2013 r. Jeżeli w 2017 r. podejmie ją ponownie, wówczas będzie go można uznać za podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą w 2017 r. W efekcie będzie on mógł wybrać kwartalny sposób opłacania zaliczek na podatek.


Przykład 3

Podatniczka 1 lutego 2017 r. po raz pierwszy w życiu rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Jej mąż prowadził działalność do 31 grudnia 2016 r. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa. W tych okolicznościach podatniczka nie może w 2017 r. opłacać kwartalnych zaliczek.

Wybór skuteczny po zawiadomieniu

Przedsiębiorca, który jest do tego uprawniony i podjął decyzję o opłacaniu zaliczek kwartalnych, powinien w ustawowym terminie zawiadomić urząd skarbowy o dokonanym wyborze.

Jeżeli jest podmiotem rozpoczynającym działalność gospodarczą, powinien tego dokonać do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Z kolei mały podatnik omawiane zawiadomienie zobowiązany jest złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego. Zawiadomienie o opłacaniu zaliczek kwartalnych dotyczy również lat następnych. Tym samym podatnicy, którzy wyboru takiego dokonali w 2016 r., a w 2017 r. są do tego uprawnieni i zamierzają nadal z niego korzystać, nie muszą go składać. Natomiast podatnik, który zamierza z nich zrezygnować, musi w terminie do dnia 20 lutego 2017 r. zawiadomić o tym urząd skarbowy w formie pisemnej. Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek mogą być również złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG.

Wyliczanie i terminy wpłaty zaliczek

Przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania według skali podatkowej zaliczki kwartalne zaczynają opłacać od kwartału, w którym dochód, po uwzględnieniu możliwych obniżeń, przekracza kwotę 3.091 zł. Dochód do opodatkowania pomniejsza się o straty z lat wcześniejszych i odliczenia wskazane w art. 26 ustawy o pdof. Sam podatek zmniejsza się o zapłacone składki zdrowotne (7,75% podstawy ich wymiaru). Z kolei tzw. liniowcy wpłacają zaliczki już po osiągnięciu pierwszego dochodu. Ustalając podstawę opodatkowania, mogą w trakcie roku odliczać od dochodu jedynie straty z lat wcześniejszych i składki na ubezpieczenia społeczne, a od podatku składki zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru). Kwoty zaliczek obliczają w wysokości różnicy między podatkiem wyliczonym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b ustawy o pdof.

Zaliczki kwartalne za pierwsze trzy kwartały roku podlegają wpłacie do urzędu skarbowego w terminie do dnia 20. każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Wpłaty zaliczki za ostatni kwartał dokonują do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Tej ostatniej wpłaty można jednak uniknąć, jeżeli przed upływem terminu do jej zapłaty podatnik dokona rocznego rozliczenia podatku poprzez złożenie zeznania z jednoczesną wpłatą wynikającego z niego podatku (szerzej na temat ostatniej zaliczki pisaliśmy w GP nr 5 z 2017 r. na str. 5).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60