Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Ostatnia zaliczka na podatek dochodowy za 2017 r. wpłacana ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ostatnia zaliczka na podatek dochodowy za 2017 r. wpłacana w 2018 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018

W styczniu 2018 r. spółka z o.o. zapłaciła ostatnią zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za 2017 r. Czy mając na uwadze fakt, że zaliczka płacona jest w kolejnym roku obrotowym, podlega ona wykazaniu w księgach roku 2017? Jeżeli tak, to w jaki sposób ją zaewidencjonować? Czy ewentualne zmiany w wysokości podatku za 2017 r. wynikające z CIT-8 podlegają również ewidencji księgowej?

W księgach rachunkowych 2017 r. należy zaewidencjonować podatek dochodowy dotyczący tegoż roku (2017). W konsekwencji, na etapie opłacania zaliczek jego wysokość powinna odpowiadać kwocie należnej, czyli podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego. Zasada ta dotyczy również kwoty podatku wynikającej z zeznania rocznego CIT.

Natomiast fizyczna wpłata zaliczki, jak i późniejsza ewentualna dopłata lub zwrot podatku będą ewidencjonowane w księgach roku 2018.

Ostatnia zaliczka na podatek dochodowy według ustawy o PDOP

Jak wynika z art. 25 ust. 1a ustawy o PDOP, zaliczkę za ostatni miesiąc (odpowiednio ostatni kwartał) roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego, jeżeli przed upływem terminu do jej wypłaty złożył zeznanie i jednocześnie w tym terminie dokonał zapłaty podatku, na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o PDOP.

Tak więc podatnik, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zaliczkę za grudzień 2017 r. (IV kwartał 2017 r.) musiał wpłacić do 22 stycznia 2018 r. (przesunięcie terminu wpłaty na 22 stycznia 2018 r. nastąpiło, ponieważ 20 stycznia br. przypadał w sobotę, tj. dzień wolny od pracy).

Ujęcie podatku dochodowego w księgach rachunkowych

Uwzględniając powyższe, zaliczka na podatek dochodowy za ostatni miesiąc lub kwartał 2017 r. może być ujmowana w księgach rachunkowych 2017 r. następującym zapisem:

      - Wn konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu zaliczek
         na podatek dochodowy od osób prawnych).

Natomiast wpłata zaliczki na rachunek bankowy urzędu skarbowego podlega ujęciu w księgach rachunkowych 2018 r., zapisem:

      - Wn konto 22,
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

W analogiczny sposób należy ewidencjonować podatek wynikający z zeznania CIT-8. Zasadą bowiem jest, że wielkość podatku dochodowego zaewidencjonowana na koncie 87 powinna odpowiadać wartości podatku wynikającej z zeznania rocznego.

Zatem w przypadku, gdy z zeznania podatkowego CIT-8 będzie wynikał podatek należny większy niż suma należnych, zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych 2017 r. zaliczek za okres od początku roku, różnicę pomiędzy tymi wartościami należy ująć zapisem: Wn konto 87, Ma konto 22. Natomiast gdy podatek należny wynikający z zeznania będzie mniejszy niż suma dotychczas zaewidencjonowanych należnych zaliczek, to w księgach rachunkowych 2017 r. dokonuje się korekty podatku, zapisem: Wn konto 22, Ma konto 87.

Ewentualna dopłata podatku (lub jej zwrot) na rachunek bankowy księgowana jest - podobnie jak zapłata ostatniej zaliczki - w księgach roku, w którym dopłacono podatek lub otrzymano zwrot, a więc bieżąco, tj. w księgach 2018 r.

Prezentacja podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym za 2017 r.

• Bilans

Nadpłata podatku wynikająca z nadwyżki zaliczkowych wpłat podatku dochodowego nad kwotą rocznego podatku wynikającą z zeznania rocznego (CIT-8) podlega wykazaniu w aktywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - w pozycji B.II.3 lit. b) "Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych".

Natomiast niedopłaty w podatku dochodowym, powstałe w związku z wpłaceniem mniejszej kwoty podatku w formie zaliczek niż kwota podatku rocznego wynikająca z zeznania, stanowią zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego podlegające wykazaniu w pasywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - w pozycji B.III.3 lit. g) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych".

• Rachunek zysków i strat

Podatek dochodowy należny za 2017 r. podlega wykazaniu w rachunku zysków i strat sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - w pozycji M. "Podatek dochodowy" (wariant kalkulacyjny) lub w pozycji J. "Podatek dochodowy" (wariant porównawczy).

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60