Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Zaliczka na poczet przyszłych usług a przychód - interpretacja indywidualna ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zaliczka na poczet przyszłych usług a przychód - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Środki pieniężne otrzymane na poczet przyszłych usług należy potraktować jako zaliczkę (przedpłatę) na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 updop, a co za tym idzie, przychód z tego tytułu nie powinien zostać rozpoznany w dacie otrzymania zaliczki.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 września 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.129.2017.1.ZK.

Wnioskodawca (spółka z o.o.) produkuje na zlecenie wyroby z tworzyw sztucznych dostarczanych przez zamawiające podmioty. W tym zakresie spółka podpisała wieloletnią umowę.

Interpretacje Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Zgodnie z postanowieniami umowy, po podpisaniu kontraktu, ale jeszcze przed rozpoczęciem prac spółka otrzymała od kontrahenta zaliczkę na poczet przyszłych usług. Płatność została udokumentowana fakturą zaliczkową VAT. Przedmiotowa zaliczka dotyczy wszystkich lat, za które spółka zobowiązana będzie świadczyć usługi na rzecz kontrahenta. Ponadto, zgodnie z umową, w przypadku gdy po zakończeniu świadczenia usług spółka nie wykorzysta całej kwoty zaliczki, będzie ona zobowiązana do zwrotu pozostałej części na konto kontrahenta. Z kolei wynagrodzenie należne spółce z tytułu świadczenia usług kalkulowane będzie na podstawie ilości wytworzonych (oraz dostarczonych) w danym miesiącu przez nią produktów i uzgodnionych cen jednostkowych poszczególnych produktów.

W świetle postanowień umowy, usługi wykonywane przez wnioskodawcę fakturowane będą na kontrahenta w okresach miesięcznych. Termin płatności faktury został określony na 30 dni od dnia doręczenia.

Otrzymana przez spółkę zaliczka, zgodnie z intencją stron, zaliczana będzie proporcjonalnie na poczet usług, które wykonywane będą przez nią w okresie trwania umowy. Faktura będzie wystawiana przez spółkę na kontrahenta każdorazowo na pełną kwotę równą wartości usług wykonanych w danym miesiącu. Przy czym kontrahent nie wpłaci pełnej kwoty, bowiem jej część, tj. 45% zostanie potrącana z otrzymanej zaliczki, a jedynie dopłaci resztę kwoty, tj. 55% jej wartości z własnych środków.

Wnioskodawca zapytał organ podatkowy, czy otrzymane środki pieniężne na poczet przyszłych usług spółka powinna potraktować jako wpłatę na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a co za tym idzie, przychód z tego tytułu nie powinien zostać rozpoznany w dacie otrzymania zaliczki? W którym momencie spółka powinna rozpoznawać przychody z tytułu usług produkcyjnych wynikających z zawartej umowy?

Zaliczka na poczet wykonania usługi

Zdaniem wnioskodawcy otrzymane na podstawie umowy środki pieniężne (zaliczkę) na poczet przyszłych usług produkcyjnych należy potraktować jako zaliczkę (przedpłatę) na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 updop. W związku z tym przychód z tego tytułu nie powinien zostać rozpoznany w dacie otrzymania zaliczki, o czym świadczą następujące przesłanki:

  • zapłata zaliczki na poczet usług produkcyjnych otrzymana została przez spółkę przed wyświadczeniem usługi, przy czym w momencie otrzymania zapłaty żadna część tej usługi nie była jeszcze wykonana (dlatego też w tej sytuacji nie mamy do czynienia z zapłatą za częściowe wykonanie usługi),
     
  • z treści umowy zawartej z kontrahentem wprost wynika, że zapłata zaliczki dokonywana jest na poczet określonego świadczenia, tj. na poczet usług produkcyjnych, polegających na wytworzeniu szacowanych ilości produktów, które wykonywane będzie przez spółkę w okresie trwania umowy; w przypadku usług, na które dokonywana jest wpłata, nie ma żadnych wątpliwości, jakie świadczenie objęte jest wolą stron co do jego spełnienia w przyszłości,
     
  • wykonanie usług produkcyjnych jest odroczone w czasie, dopiero wytworzenie przez spółkę produktów wiązało się będzie z wystąpieniem przychodu należnego podlegającego opodatkowaniu,
     
  • zapłata zaliczki w momencie jej dokonywania nie jest ostateczna, albowiem podmiot wpłacający przysporzenie ma możliwość wycofania się z usługi.

Usługa rozliczana miesięcznie

Zdaniem wnioskodawcy przychody z tytułu usług produkcyjnych wynikających z zawartej umowy, należy rozpoznawać ostatniego dnia miesięcznego okresu rozliczeniowego określonego na fakturze, w wysokości odpowiadającej pełnej kwocie usług wykonanych w danym miesiącu.

W przedstawionym stanie faktycznym umowa zawierana jest na czas określony, a usługi wykonywane przez wnioskodawcę fakturowane będą na kontrahenta w okresach miesięcznych. Ponadto, miesięczny okres rozliczeniowy każdorazowo będzie wskazany na wystawionej fakturze. Zgodnie z tymi okresami spółka będzie się rozliczała z pobranej zaliczki, w części odpowiadającej faktycznej wartości usług wykonanych w danym miesiącu.

Zawarta między stronami umowa, przewidująca miesięczne okresy rozliczeniowe powoduje, że usługi produkcyjne świadczone w jej ramach należy rozliczać zgodnie z art. 12 ust. 3c updop. W konsekwencji, przychody z tytułu usług produkcyjnych wynikających z zawartej umowy wnioskodawca powinien rozpoznawać ostatniego dnia miesięcznego okresu rozliczeniowego określonego na fakturze.

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny tego stanowiska.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60