Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Rozliczenie nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym - ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Jeżeli zakończenie umowy dzierżawy w żaden sposób nie wiąże się z utratą przydatności gospodarczej dokonanych przez najemcę inwestycji w obcych środkach trwałych, czy też ze zmianą rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to niezamortyzowana wartość takiej inwestycji może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodu jest "cała" ich niezamortyzowana wartość początkowa (również w części sfinansowanej dotacją).

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 sierpnia 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.36.2017.2.KB)

Stan faktyczny

Podatnik zawarł umowę dzierżawy nieruchomości, które zamierzał wykorzystywać przy prowadzeniu działalności produkcyjnej. Przedmiot dzierżawy został rozbudowany, w wyniku czego powstały inwestycje w obcym środku trwałym. Część wydatków została sfinansowana dotacją zwolnioną z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o PDOP. Następnie umowa dzierżawy została rozwiązana wraz z rozliczeniem poniesionych nakładów na podstawie art. 694 Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.) w zw. z art. 676 K.c. W wyniku pisemnego porozumienia, właściciel nieruchomości zobowiązał się do zatrzymania nakładów stanowiących inwestycję w obcym środku trwałym za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu.

Na dzień rozwiązania umowy dzierżawy tylko część wartości początkowej inwestycji została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Część odpisów amortyzacyjnych, w związku z dofinansowaniem dotacją, nie stanowiła kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1) Czy podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość niezamortyzowanych inwestycji w obcych środkach trwałych na dzień rozliczenia nakładów?

2) Czy podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu całą niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcych środkach trwałych, obejmującą także część sfinansowaną dotacją zwolnioną z podatku dochodowego?

Zdaniem podatnika, możliwość taka istnieje, co oznacza uznanie za koszt podatkowy całości wydatku poniesionego na wykonanie inwestycji w obcym środku trwałym (także w części sfinansowanej dotacją) pomniejszonego o sumę dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika. Jednoczenie przypomniał m.in., że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Wyjaśnił przy tym, że ograniczenie zawarte w ww. przepisie dotyczy wyłącznie środków trwałych zlikwidowanych, których utrata przydatności gospodarczej była skutkiem zmiany rodzaju działalności. Kosztem uzyskania przychodów, co do zasady, będzie więc strata powstała w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli utraciły one przydatność gospodarczą z przyczyn innych niż zmiana rodzaju działalności, tj. nie były zdeterminowane zmianą rodzaju działalności gospodarczej, a co za tym idzie utratą przez likwidowany środek trwały jego przydatności gospodarczej. Przez likwidację należy rozumieć definitywne pozbycie się środka trwałego (wykreślenie z ewidencji), np. poprzez jego zniszczenie, usunięcie, a także zwrot wynajmującemu inwestycji w obcym środku trwałym przed upływem okresu dzierżawy (czy okresu pełnej amortyzacji).

Organ podatkowy przypomniał, że zgodnie z art. 676 K.c., jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

W świetle powyższego organ podatkowy stwierdził, że możliwość zaliczenia niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym do kosztów uzyskania przychodów należy oceniać przez pryzmat kryterium racjonalnego i ekonomicznego działania podatnika oraz z punktu widzenia realizacji celów wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, a więc osiągania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Biorąc po uwagę powyższe wyjaśnienia oraz powołane regulacje podatkowe, zdaniem organu podatkowego:

"(...) w rozpatrywanej sprawie zakończenie umowy dzierżawy w żaden sposób nie wiązało się z utratą przydatności gospodarczej dokonanych przez Wnioskodawcę inwestycji w obcych środkach trwałych, czy też ze zmianą rodzaju prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej (podkreśl. red.). Również planowane zbycie poniesionych nakładów stanowiących inwestycje w obcym środku trwałym (...), nie będzie prowadzić ani do utraty przydatności gospodarczej dokonanych przez Wnioskodawcę inwestycji w obcych środkach trwałych, ani do zmiany rodzaju prowadzonej (...) działalności gospodarczej. W konsekwencji brak będzie podstaw do zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. i wyłączenia na tej podstawie z kosztów uzyskania przychodów wartości odpowiadającej wartości niezamortyzowanych inwestycji w obcym środku trwałym. Tym samym niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (podkreśl. red.). (...)"

W zakresie drugiego pytania organ podatkowy wyjaśnił, że:

"(...) kosztem uzyskania przychodu na dzień rozliczenia nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym, sfinansowanych częściowo z dotacji (zwolnionej od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 updop), jest wartość początkowa wynikająca z ewidencji środków trwałych, która odpowiada wydatkom poniesionym na jego wytworzenie (niezależnie od źródła ich finansowania), pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych bez względu na to, czy odpisy te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Bez znaczenia w tym momencie jest sposób sfinansowania wytworzenia tego środka trwałego. Tym samym kosztem uzyskania przychodów jest "cała" niezamortyzowana wartość środka trwałego (również w części sfinansowanej dotacją) (podkreśl. red.). (...)"

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60