Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Moment potrącenia kosztów pośrednich u prowadzących księgi rachunkowe - ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Moment potrącenia kosztów pośrednich u prowadzących księgi rachunkowe - odpowiedź resortu finansów na pytanie Wydawnictwa GOFIN

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Moment potrącalności kosztów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, czyli tzw. kosztów pośrednich, został uregulowany przez ustawodawcę w art. 22 ust. 5c updof oraz art. 15 ust. 4d updop. Z przepisów tych wynika, że koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu, który przekracza rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Stosownie do art. 22 ust. 5d updof i art. 15 ust. 4e updop, dzień poniesienia kosztu jest to dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Podatnicy w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, mogą stosować uproszczenia (art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) i jednorazowo ująć w księgach rachunkowych danego okresu nieistotne koszty dotyczące zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych, jeśli z uwagi na ich wysokość, brak jest uzasadnienia do rozliczania ich w czasie.

Wydawnictwo nasze zwróciło się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie, czy przyjęcie dla celów bilansowych zasady jednorazowego rozliczania nieistotnych kosztów dotyczących okresu przekraczającego rok podatkowy skutkuje możliwością takiego samego ich rozliczania dla celów podatku dochodowego?

Resort finansów w piśmie otrzymanym przez nas 30 marca 2017 r. stwierdził: "Jeśli jednostka prowadząca ewidencję rachunkową zgodnie z przepisami o rachunkowości, w ramach uproszczeń rachunkowych, ujmie w tej ewidencji kwotę kosztu jednorazowo bez rozliczania w czasie, to w przypadku kosztu innego niż bezpośrednio związanego z przychodem (pośredniego), na mocy art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio art. 22 ust. 5c i 5d updof - przyp. red.) zalicza taki koszt do kosztów uzyskania przychodów w dacie ujęcia w ewidencji rachunkowej".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60