Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Wydatki na przejazdy podwykonawców ich samochodami firmowymi a koszty ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wydatki na przejazdy podwykonawców ich samochodami firmowymi a koszty uzyskania przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017

Spółka zajmująca się serwisowaniem urządzeń zleca wykonanie serwisów podwykonawcom. Na zlecenie spółki podwykonawcy jadą do miejsc serwisu swoimi firmowymi samochodami osobowymi. Następnie obciążają spółkę, zgodnie z zawartą umową, kosztami tych dojazdów (w formie ryczałtu lub przejechanych kilometrów). Czy koszty tych dojazdów, wykazane na fakturze w osobnej pozycji, spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Koszty przejazdów podwykonawców ich firmowymi samochodami osobowymi, do miejsc wykonywania powierzonych im przez spółkę zadań, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów spółki.

W pierwszej kolejności należy wspomnieć, że nie ma przeszkód, aby strony ustaliły, że koszty związane z podróżą podwykonawcy zostaną mu zwrócone przez podmiot zlecający odbycie tej podróży w celu realizacji zadań powierzonych podwykonawcy. Strony mogą zatem w zawartej umowie ustalić m.in., że podwykonawcy zostaną zwrócone koszty przejazdów, np. w wysokości ceny biletu środka transportu lub w wysokości "kilometrówki".

W ustawie o PDOP ustawodawca nie odniósł się wprost do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z podróżami podwykonawców, odbywanymi w celu realizacji powierzonych im obowiązków. Wydatki te nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. To oznacza, że mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, jeśli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Odnosząc się do związku wydatków ponoszonych na podwykonawców z przychodami spółki, warto przywołać interpretację indywidualną Ministra Finansów z 29 września 2015 r., nr DD10.8221.145.2015.MZB, dotyczącą sytuacji, w której spółka przy realizacji świadczonych przez siebie usług korzystała z pracy m.in. podwykonawców i zleceniobiorców.

Spółka podpisywała z ww. osobami umowy, z których wynikało, że wydatki związane z noclegami oraz przejazdami do miejsca wykonywania czynności zleceniobiorców oraz podwykonawców (np. bilety komunikacji samochodowej, kolejowej lub lotniczej) obciążały spółkę. Ponoszone na ww. cel wydatki zostały uwzględnione przy kalkulacji wynagrodzenia należnego podwykonawcy/zleceniobiorcy z tytułu wykonywanych prac (gdyby koszty te ponosili podwykonawcy/zleceniobiorcy, to cena świadczonych przez nich usług byłaby wyższa). Odnosząc się do tak przedstawionego stanu faktycznego, Minister Finansów stwierdził:

"(...) wydatki ponoszone przez Spółkę na organizację noclegów oraz komunikację dla zleceniobiorców i podwykonawców mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Tego rodzaju wydatki są bowiem kosztami Spółki (zleceniodawcy), gdyż wiążą się z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Z przedstawionych przez Wnioskodawcę informacji wynika, że wartość wydatków, jakie Spółka ponosi na zapewnienie noclegów i komunikacji dla kontrahentów (zleceniobiorców, podwykonawców) są uwzględniane w kalkulacji należnego Spółce od klientów wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac. W zawieranych umowach strony uzgodniły również, że wydatki te nie są refakturowane ani na podwykonawców Spółki, ani nie obciążają zleceniobiorców. Nie istnieje więc ryzyko, że wydatki te nie zostaną ostatecznie poniesione przez Wnioskodawcę lub, że zostaną uwzględnione w kosztach podatkowych dwukrotnie, tj. przez Wnioskodawcę oraz przez zleceniobiorcę lub podwykonawcę. (...)"

Podobnie wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 1 lipca 2014 r., nr IPTPB3/423-97/14-5/PM.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, spółka wprawdzie nie zapewnia podwykonawcom przejazdów do miejsca wykonywanych przez nich zadań, lecz zwraca im te koszty, zgodnie z zawartą umową. Wydatki te stanowią element ceny za usługę świadczoną przez podwykonawcę. Nie ma zatem przeszkód, aby wartość tych wydatków spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów.

Wspomnijmy, że na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej tzw. "kilometrówkę" (tj. kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu); podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Uważamy, że ww. przepis nie ma zastosowania do sytuacji, o której mowa w pytaniu. Wydatki związane z kosztami dojazdu samochodem podwykonawcy do miejsca świadczonych przez niego usług to jego "wydatki z tytułu używania samochodu", a nie spółki. Wydatki te składają się na wartość usługi wykonywanej przez podwykonawcę (są wkalkulowane w cenę), mimo że zostały wyodrębnione na fakturze wystawionej przez podwykonawcę. W związku z powyższym, przedmiotowe wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów spółki w pełnej wysokości, bez ograniczenia limitem "kilometrówki".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60