Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Koszty związane ze szkoleniem pracownika
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Koszty związane ze szkoleniem pracownika

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017

Pracownik został skierowany na szkolenie w zakresie obsługi programu graficznego, który będzie wykorzystywał w pracy na zajmowanym stanowisku. Po odbyciu szkolenia złożył wniosek o zwrot udokumentowanych kosztów szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia. Czy wartość wszystkich wymienionych wydatków zwróconych pracownikowi pracodawca może ująć do kosztów uzyskania przychodów?

Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, mogą być sfinansowane (zwrócone) zarówno koszty szkolenia, jak też koszty zakwaterowania i wyżywienia. Poniesione z tego tytułu wydatki pracodawca może ująć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

art. 17 Kodeksu pracy wynika, że pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Przy czym zgodnie z art. 1031 § 1 K.p., przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

W świetle regulacji kodeksowych, pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje:

  • urlop szkoleniowy oraz
     
  • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Natomiast do obowiązków pracodawcy nie należy finansowanie pracownikowi przedsięwzięcia związanego z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Pewne świadczenia z tego tytułu może on przyznać pracownikowi na zasadzie dobrowolności. Tak wynika z art. 1033 K.p., który stanowi, że pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Ponieważ zawarty w tym przepisie katalog świadczeń dodatkowych ma charakter otwarty, zależnie od potrzeb, pracodawca może też sfinansować pracownikowi inne wydatki, w tym np. koszty wyżywienia.

Zasadniczo wzajemne prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika, powinna regulować pisemna umowa. Jednak w przypadku braku takiej umowy, o przyznaniu świadczeń dodatkowych pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe może świadczyć adnotacja pracodawcy zatwierdzająca zwrot wydatków objętych wnioskiem pracownika, w udokumentowanej przez niego wysokości.

Jeżeli pracodawca zwróci pracownikowi koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia, to konieczne jest wykazanie, że wspomniane wydatki mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Z interpretacji organów podatkowych wynika, że do stwierdzenia czy poniesione wydatki na kształcenie pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, istotne jest ustalenie, czy wydatki te związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne na stanowisku pracy zajmowanym przez pracownika, czy też służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z zajmowanym przez pracownika stanowiskiem i wykonywaną przez niego pracą. Jako wydatki uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, powołane organy uznają wydatki na kształcenie pracownika, które pozwolą nabyć mu umiejętności i wiedzę niezbędną w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 lutego 2015 r., nr ILPB1/415-1380/14-2/AN). W sytuacji opisanej w pytaniu szkolenie pracownika dotyczyło obsługi programu, z którego będzie on korzystał w pracy na zajmowanym stanowisku, co pozwala uznać, że sfinansowane przez pracodawcę koszty kształcenia pracownika są racjonalnie i gospodarczo uzasadnione. Poniesione z tego tytułu wydatki pracodawca będzie mógł zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof lub art. 15 updop).

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60