Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Rabat na zakupione towary otrzymany na przełomie roku
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rabat na zakupione towary otrzymany na przełomie roku

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017

Jak należy ewidencjonować w księgach rachunkowych otrzymane w 2017 r. faktury potwierdzające rabaty na zakupione w 2016 r. towary?

Od 1 stycznia 2016 r. moment dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem faktury korygującej został określony w ustawach o podatku dochodowym. Zgodnie z art. 15 ust. 4i ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22 ust. 7c ustawy o PDOF), jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Zatem nie ulega wątpliwości, iż dla celów podatku dochodowego korekta wynikająca z otrzymania rabatu powinna być rozliczona w okresie otrzymania faktury korygującej, a więc w sytuacji przedstawionej w pytaniu - w 2017 r.

Inaczej będzie dla celów bilansowych. Otóż w świetle art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wynik działalności operacyjnej obejmuje m.in. wartość sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu. Należy zatem przyjąć, że w księgach rachunkowych korekta powinna zostać rozliczona w okresie sprawozdawczym, w którym towar został nabyty.

Jeżeli zatem otrzymany w 2017 r. rabat dotyczy towarów nabytych w roku ubiegłym, to korekty transakcji jednostka powinna dokonać dla celów bilansowych w księgach rachunkowych 2016 r. W ten sposób doprowadzi wartość towarów sprzedanych w 2016 r. lub znajdujących się w magazynie do rzeczywistej wartości.

Rabat, o którym mowa w pytaniu, powoduje u nabywcy obniżenie ceny nabycia (zakupu) towarów. Wynika to z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w świetle którego cena nabycia (zakupu) to kwota należna sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, powiększona m.in. o koszty bezpośrednio związane z zakupem, a obniżona o udzielone rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia.

Tak więc w przypadku, gdy rabat dotyczy jeszcze niesprzedanych towarów, należy zmniejszyć wartość zapasów znajdujących się w magazynie. Korekty takiej dokonuje się:

   1) na koncie 33 "Towary" - przy ewidencji według cen nabycia
       (zakupu), zapisem:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki
         z dostawcami",
      - Ma konto 33 "Towary";
   2) na koncie 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów"
       - gdy towary wycenia się według stałych cen ewidencyjnych, zapisem:
      - Wn konto 30 lub 21,
      - Ma konto 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów".

W sytuacji natomiast, gdy otrzymany rabat dotyczy towarów już sprzedanych, korekcie o wartość tego rabatu będzie podlegał koszt sprzedanych towarów, zapisem:

      - Wn konto 30 lub 21,
      - Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach
         zakupu (nabycia)".

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60