Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   CIT-8 - zeznanie podatnika podatku dochodowego od osób ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

CIT-8 - zeznanie podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017

CIT-8 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Termin złożenia tego zeznania upływa z końcem trzeciego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Zwróć uwagę!

Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek złożyć zeznanie CIT-8 za 2016 r. najpóźniej 31 marca 2017 r.

1. Kto składa CIT-8?

CIT-8 są obowiązani składać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wymienieni w art. 1 updop, z wyjątkiem podatników:

a) uzyskujących przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 updop (m.in. z działalności rolniczej, gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach, z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy),

b) zwolnionych od składania zeznania na mocy art. 27 ust. 1 updop, a są nimi podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 updop (m.in. jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego),
    
  • art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a updop (kościelne osoby prawne uzyskujące dochody z niegospodarczej działalności statutowej),
    
  • przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8 updop, tj. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,

c) niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP, jeśli od polskiego podmiotu będącego płatnikiem uzyskali należności z tytułów wymienionych w art. 21 i 22 updop (m.in. z odsetek, praw autorskich, dywidend) i nie uzyskali innych dochodów w naszym kraju.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (art. 1 updop)
1)  osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji,
2)  jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej (z zastrzeżeniem pkt 1, 3 i 4),
3) spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
4)  spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania

2. Formularz CIT-8 i załączniki do niego

Do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) za rok podatkowy, który zaczął się po 31 grudnia 2015 r. stosuje się CIT-8(24). Obowiązującymi załącznikami do tego formularza są: CIT-8/O(11), CIT-D(5), CIT-BR(1), CIT-ST(7), SSE-R(5) oraz sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

Załączniki do CIT-8
formularz podmiot zobowiązany do sporządzenia
CIT-8/O - informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku podatnik, który w ciągu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie, np.:
- uzyskał dochody (przychody) wolne lub zwolnione od podatku (m.in. wymienione w art. 17 ust. 1 updop, art. 20 ust. 3 updop),
- odlicza od dochodu stratę z lat ubiegłych,
- przekazał darowizny, które może odliczyć od dochodu,
- korzysta z zachowanego prawa do odliczenia poniesionych wydatków inwestycyjnych,
- poniósł wydatki na nowe technologie (zgodnie z art. 18b updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., wydatki te pomniejszają podstawę opodatkowania),
- odlicza od podatku podatek potrącony u źródła w innym niż Polska państwie z tytułu dochodów tam osiągniętych,
- otrzymał dywidendę od podmiotu krajowego,
- dokonywał wypłat zagranicznym osobom prawnym
CIT-D - informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach podatnik otrzymujący lub przekazujący darowizny i korzystający z odliczenia
CIT-BR - informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową podatnik odliczający od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, o których mowa w art. 18d updop (w rozliczeniu za 2016 r. - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.)
CIT-ST - informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatnik posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka właściwa dla jego siedziby, w tym podatnik prowadzący działalność poprzez położony na terytorium RP zakład zagraniczny, zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracę
SSE-R - rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia podatnik prowadzący działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r. i w związku z tym korzystający z określonej w tym zezwoleniu pomocy publicznej, a także podatnik będący wspólnikiem spółki osobowej (w tym cywilnej) prowadzącej taką działalność
sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej podatnik, któremu organ podatkowy na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi

Niektóre podmioty oprócz obowiązku złożenia zeznania (wraz z wymaganymi przepisami załącznikami) powinny także przekazać do urzędu skarbowego dodatkowe dokumenty. Taki obowiązek wynika z art. 27 ust. 2 updop. Przepis ten stanowi, że podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

W zacytowanym przepisie ustawodawca wyznaczył termin złożenia rocznego sprawozdania finansowego po jego zatwierdzeniu (10 dni od daty zatwierdzenia). Tymczasem roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający generalnie nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Gdy zatem rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, sprawozdanie to należy zatwierdzić do 30 czerwca.

Przykład

Przyjmujemy, że sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2016 r. zostanie zatwierdzone 9 maja 2017 r. W takiej sytuacji należy je złożyć w urzędzie skarbowym do 19 maja 2017 r.


Przykład

Przyjmujemy, że sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2016 r. zostanie zatwierdzone 30 czerwca 2017 r. W takiej sytuacji należy je złożyć w urzędzie skarbowym do 10 lipca 2017 r.

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki będącej podatnikiem CIT nie musi być dołączane do składanego w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego CIT-8. Z tego względu we wzorze formularza CIT-8 nie wymieniono sprawozdania finansowego jako załącznika do niego.


3. Termin złożenia zeznania

Rok podatkowy podatnika CIT

Od przyjętego przez podatnika roku podatkowego będzie zależeć termin, w którym powinien złożyć zeznanie. CIT-8 trzeba bowiem złożyć w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego.

Zazwyczaj dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Jednak podatnik CIT może wybrać jako swój rok podatkowy okres niepokrywający się z rokiem kalendarzowym, o ile:

 • odpowiednie postanowienia w tym zakresie zostaną zawarte w statucie albo umowie spółki, albo innym dokumencie regulującym zasady ustrojowe innych podatników i
   
 • zawiadomi o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.

Szczególne zasady dotyczące określania roku podatkowego przewidziano w stosunku do podatników rozpoczynających działalność.

art. 8 ust. 2 updop wynika, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do:

 • końca roku kalendarzowego - przy wyborze roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym,
   
 • ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych - przy wyborze roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym.

Jeśli natomiast podatnik podjął po raz pierwszy działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego oraz przyjął za rok podatkowy - rok kalendarzowy, to pierwszy rok podatkowy takiego podatnika może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczął działalność (art. 8 ust. 2a updop).

W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż 12 i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

Jeszcze inaczej określa się rok podatkowy, w sytuacji gdy z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego. W tym przypadku za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych, a następny rok podatkowy trwa od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Zeznanie złożone w formie elektronicznej lub papierowej


Zwróć uwagę!

Zeznanie podatkowe CIT-8, wraz z załącznikami, co do zasady, składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zeznanie złożone w formie elektronicznej trzeba opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Od obowiązku przesyłania zeznania drogą elektroniczną zwolnione zostały podmioty, które na podstawie przepisów wymienionych w art. 45ba ust. 2 updof są obowiązane sporządzić informacje oraz roczne obliczenie podatku za rok podatkowy (tj. PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub PIT-40) dla nie więcej niż pięciu podatników.

Zwróć uwagę!

Możliwość wyboru papierowej wersji zeznania mają jedynie podatnicy, którzy spełniają następujące warunki:

 • zobowiązani są sporządzić informacje lub roczne obliczenie podatku za dany rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników PIT oraz
   
 • nie korzystają z usług biura rachunkowego, które składałoby te dokumenty do urzędu skarbowego w ich imieniu.

Od obowiązku złożenia zeznania nie zwalnia okoliczność, że podatnik nie osiągnął w okresie rozliczeniowym przychodów ani nie poniósł kosztów uzyskania przychodów. W takim przypadku należy złożyć tzw. zerowy CIT-8.

Właściwy urząd

Zeznanie wraz z załącznikami należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby przedsiębiorcy (jeśli jest ona położona na terytorium Polski). Siedzibę określa się na podstawie odpowiedniego rejestru, a w przypadku gdy adres siedziby nie został ujawniony w rejestrze - bierze się pod uwagę siedzibę wynikającą ze statutu lub odpowiedniej umowy. Taki sposób ustalania organu podatkowego, do którego należy złożyć wspomniane zeznanie, wynika z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 122).

Przepisy prawne Rozporządzenia w sprawie terytorialnego zasięgu działania... oraz w sprawie właściwości organów podatkowych dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Kierując się miejscem siedziby podatnika, właściwy miejscowo organ podatkowy należy ustalić według załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1441). W załączniku nr 2 do tego rozporządzenia określono siedziby naczelników urzędów skarbowych właściwych dla niektórych kategorii podatników, zwanych potocznie "dużymi".

Podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego zmienili adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy, powinni złożyć zeznanie do urzędu skarbowego właściwego według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego (gdy nowy adres siedziby, zgodnie z odrębnymi przepisami, został ujawniony w rejestrze), za który jest składane zeznanie (§ 11 ust. 1 pkt 2 z uwzględnieniem § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych).

Odmienne zasady obowiązują też w tym zakresie przedsiębiorców mających siedzibę za granicą, a prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski (czyli nierezydentów). W ich przypadku organem upoważnionym do przyjęcia zeznania będzie bowiem urząd skarbowy właściwy dla opodatkowania podmiotów zagranicznych. W każdym województwie wyznaczony jest jeden urząd skarbowy do obsługi takich podmiotów. O tym zaś, do którego z nich powinno trafić zeznanie - decyduje miejsce prowadzenia przez te podmioty działalności gospodarczej. Wykaz wspomnianych urzędów zawarto w § 6 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych. Jeżeli jednak podatnik mający siedzibę za granicą prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy miejscowo do złożenia zeznania będzie Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.


4. Obowiązek zapłaty podatku

Podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Natomiast podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od tych dochodów, które osiągają w Polsce.

Podatnicy CIT są obowiązani wpłacać w trakcie roku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na podatek. Z kolei po zakończeniu roku podatkowego, do końca trzeciego miesiąca roku następnego, powinni złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym. W tym terminie muszą wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ust. 1 updop). Taki obowiązek powstanie tylko wówczas, gdy podatek wykazany w zeznaniu okaże się wyższy od sumy wpłaconych w ciągu roku zaliczek. Przy czym przepisy nie wymagają, aby wpłata podatku nastąpiła w dniu złożenia zeznania, chyba że jest to termin ostateczny na jego złożenie. Przykładowo podatnik CIT, którego rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, CIT-8 za 2016 r. może złożyć np. 28 lutego 2017 r., a wynikający z niego podatek wpłacić 31 marca 2017 r.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60