Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Jednorazowa amortyzacja w 2017 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jednorazowa amortyzacja w 2017 r.

Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (433) z dnia 1.01.2017

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność gospodarczą oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Zwróć uwagę!

Pod pojęciem małego podatnika w 2017 r. należy rozumieć takiego podatnika, u którego w 2016 r. wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła 5.157.000 zł.

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów w roku podatkowym, w którym wspomniane środki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Przy określaniu tego limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3.500 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22f ust. 3 updof oraz art. 16f ust. 3 updop.

Zwróć uwagę!

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2017 r. wynosi 215.000 zł. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amortyzacyjnych odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na wspólników tej spółki.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych podatnicy mogą dokonać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych na zasadach określonych w:

Suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.

Jednak nie wszyscy podatnicy rozpoczynający działalność mogą skorzystać z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. W przypadku podatnika CIT podatnikiem rozpoczynającym działalność nieuprawnionym do jednorazowej amortyzacji jest podatnik, który został utworzony:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
     
  • w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
     
  • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro.

Natomiast w przypadku podatnika PIT jednorazowej amortyzacji nie może stosować podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną. Ograniczenie to ma także zastosowanie, jeśli działalność taką prowadził małżonek tej osoby, a między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

W myśl art. 22k ust. 10 updof i art. 16k ust. 10 updop, jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Pomoc de minimis może być udzielana w różnych formach, np. w postaci dotacji, ulg podatkowych. Limit tej pomocy dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200.000 euro w okresie trzech lat podatkowych, z wyjątkiem transportu drogowego towarów, gdzie limit dla przedsiębiorców z tej branży wynosi 100.000 euro. Uwzględnia się przy tym całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat.

Zwróć uwagę!

Ustalając prawo skorzystania z pomocy de minimis w 2017 r., należy wziąć pod uwagę lata 2015-2017.

Do ogólnej puli dopuszczalnego limitu wlicza się m.in. kwotę pomocy de minimis uzyskaną w formie jednorazowej amortyzacji. Kwotę tę określa się jako ekwiwalent dotacji brutto (EDB). W celu ustalenia tej wartości trzeba zastosować jeden z dwóch wzorów określonych w § 4 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. nr 194, poz. 1983 ze zm.).

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60