Facebook
Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2023 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2023  »  Odliczenia od dochodu  »   Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rocznym zeznaniu PIT?
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rocznym zeznaniu PIT?

Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024
Agata Cieśla

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie tzw. termomodernizacją. Popularności przedsięwzięć w tym zakresie sprzyjają przede wszystkim programy termomodernizacyjne oferujące różnorodne dofinansowania. Ponadto w podatku dochodowym istnieje możliwość obniżenia rocznego zobowiązania w zeznaniu PIT poprzez skorzystanie z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Jak w większości podatkowych preferencji, również i w przypadku tej zastosowanie jej uzależnione jest od spełnienia szeregu warunków.

Podmioty uprawnione i tytuł prawny

Ustawa o pdof (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) nie definiuje pojęcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a jedynie w art. 5a pkt 18c wskazuje, że w celu ustalenia jego zakresu należy odwołać się do art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496). Z kolei z tego ostatniego przepisu wynika, że zakres pojęcia "przedsięwzięcia termomodernizacyjnego" obejmuje przedsięwzięcia, których przedmiotem jest m.in. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji, czyli np. wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Z ulgi termomodernizacyjnej związanej z realizacją takiego przedsięwzięcia mogą korzystać osoby fizyczne, realizując ją poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania. Prawo do tego odliczenia, wynikające z art. 26h ust. 1 ustawy o pdof oraz art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.), ustawodawca przewidział zarówno dla podatników osiągających dochody opodatkowane według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, jak i tzw. ryczałtowców. Aby jednak wskazane osoby mogły z omawianej ulgi skorzystać, muszą dokonać przewidzianego w przywołanych przepisach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku, którego są właścicielem lub współwłaścicielem.

Minister Finansów w objaśnieniach podatkowych z dnia 30 marca 2023 r. w zakresie ulgi termomodernizacyjnej odniósł się do kwestii momentu spełnienia warunku dotyczącego tytułu prawnego do budynku. Wynika z nich wprost, że musi on być spełniony na moment zastosowania ulgi w rozliczeniu podatkowym następującym w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym podatnik poniósł wydatki kwalifikujące się do objęcia ulgą termomodernizacyjną. Tym samym, aby skorzystać z odliczenia, podatnik nie musi być właścicielem domu w momencie poniesienia wydatku - ten warunek musi być jednak spełniony na moment składania zeznania, w którym chce odliczyć ulgę.

Termin odliczenia i zakres prac

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne objęte omawianą ulgą musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Generalnie odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jedynie kwotę odliczenia, która nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie, można odliczać w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Katalog wydatków odliczanych w ramach ulgi został zawarty w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 273 ze zm.).

Limit ulgi

Odliczenie dokonywane w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlega limitowaniu. Jego wysokość nie może przekroczyć kwoty 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. W efekcie gdy podatnicy pozostają w związku małżeńskim, każdemu z nich przysługuje odrębny limit w kwocie 53.000 zł.

Status budynku

Dla możliwości skorzystania z ulgi istotny jest również status samego budynku. Po pierwsze, budynek musi być już wybudowany, gdyż ulga nie ma zastosowania do budynków będących w budowie. Po drugie, musi to być budynek mieszkalny jednorodzinny. To z kolei oznacza, że omawiana ulga dotyczy inwestycji realizowanej - jak wynika z definicji zawartej w art. 3 pkt 2a Prawa budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) - w budynku wolno stojącym albo w budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Budynek ten musi stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, ponadto dopuszcza się wydzielenie w nim nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Co ważne, ponieważ ulga nie ma zastosowania do budynku jednorodzinnego znajdującego się w budowie - musi on być oddany do używania. Potwierdzeniem statusu budynku objętego ulgą - jak wynika z przedstawionych już objaśnień MF - niezależnie od tego, kiedy został wybudowany, nie musi być formalny dokument dokonania jego odbioru budowlanego. Status ten może być rozpatrywany w oparciu o wszelkie dowody świadczące o użytkowaniu tego budynku przez podatnika.

Z objaśnień wynika, że ulga przysługuje również w przypadku, gdy z uwagi na to, iż w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przykładowo nie ma możliwości technicznych montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej), jest ona zamontowana na gruncie lub na innym budynku, np. garażu czy budynku gospodarczym i służy nie tylko budynkowi mieszkalnemu, lecz także innym budynkom znajdującym się na posesji podatnika (przykład 1).

Balkony, tarasy i rozbudowa

W przywoływanych objaśnieniach w przykładzie 3 Minister Finansów poruszył kwestię odliczenia w ramach ulgi wydatków na ocieplenie balkonów i tarasów stanowiących integralną część budynku. Z przykładu wynika wprost, że podatnik ma możliwość skorzystania w ramach ulgi z odliczenia wydatków poniesionych na ten cel.

W objaśnieniach fiskus zmienił również swoje dotychczasowe stanowisko dotyczące wydatków ponoszonych na dobudowaną w ramach rozbudowy część wybudowanego już budynku jednorodzinnego. Obecnie przyjmuje się, że z ulgi można skorzystać w odniesieniu do wydatków na obie części budynku: już istniejącą i dobudowywaną, na co wskazuje zawarty w objaśnieniach przykład 10.

Dokumentowanie wydatków

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem VAT, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury.

W odniesieniu do małżonków fiskus przez dłuższy czas twierdził, że w sytuacji gdy faktura wystawiona była na jednego z małżonków, to odliczenia mógł dokonać tylko ten małżonek, na którego była ona wystawiona. Obecnie jednak przyjmuje, że jeżeli małżonkowie dokonują objętego ulgą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym należącym do ich majątku wspólnego, wydatek może odliczyć jeden z małżonków albo oboje po 50% - decyzja w tym zakresie należy do nich. Zatem to małżonkowie, jako podatnicy, powinni decydować o zakresie skorzystania z ulgi. Obecnie w opinii fiskusa samo wystawienie faktury na któregokolwiek z małżonków ma znaczenie drugorzędne, jeżeli wydatek jest poniesiony z majątku wspólnego małżonków i przeznaczony na wspólną nieruchomość.

Zewnętrzne finansowanie a ulga

Wydatki z rozporządzenia nie podlegają jednak odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej w części, w jakiej zostały:

1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku (...) lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Tym samym podatnik nie odlicza od dochodu (przychodu) wydatków, których finalnie nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone) - może odliczyć tylko te, których ciężar ekonomiczny ponosi sam. Dotyczy to m.in. wydatków sfinansowanych z dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych takich jak np. pochodzące z programu Mój Prąd, Czyste Powietrze czy Moje Ciepło (przykład 2).

To nie oznacza jednak, że źródłem finansowania omawianych wydatków muszą być wyłącznie jego własne środki. Może to być pożyczka (kredyt) bankowa lub kredyt udzielony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. Gdy podatnik ponosi wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego sfinansowane z tych źródeł, ma prawo odliczyć całość tych wydatków, bez względu na wysokość spłaconego kredytu, z którego zostały sfinansowane (przykład 3).

Przykład 1

Pan Eryk jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W 2023 r. unowocześnił system ogrzewania tego budynku, montując w tym celu instalację fotowoltaiczną. Ponieważ konstrukcja dachu budynku mieszkalnego (dach kopertowy z lukarnami) uniemożliwiała umieszczenie na nim tej instalacji, zainstalował ją na dachu budynku garażowego. Podatnik w związku z dokonanym przedsięwzięciem może w zeznaniu PIT za 2023 r. skorzystać z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o ile spełni pozostałe warunki do jej zastosowania.


Przykład 2

Pani Irena w 2023 r. zainstalowała pompę ciepła w jednorodzinnym budynku mieszkalnym będącym jej własnością, ponosząc z tego tytułu wydatki w wysokości 43.000 zł. W sierpniu 2023 r. wystąpiła ona o przyznanie dotacji w ramach Programu Moje Ciepło. Dotacja ta ma wynieść 16.000 zł. Załóżmy, że jej wpływ na jego konto bankowe nastąpi dopiero w lutym 2024 r., a podatniczka w 2023 r. spełniała pozostałe warunki do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Wariant I - Pani Irena w zeznaniu PIT za 2023 r. odliczy wydatki termomodernizacyjne w kwocie 27.000 zł będącej różnicą pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi (43.000 zł) i przewidywanym zwrotem (16.000 zł). W tej sytuacji nie będzie zobowiązana w zeznaniu za 2024 r. doliczyć kwoty dotacji do wykazanego w nim dochodu.

Wariant II - Pani Irena w PIT za 2023 r. odliczy od dochodu wydatki termomodernizacyjne w pełnej poniesionej wysokości, tj. 43.000 zł. W tej sytuacji w zeznaniu za 2024 r. będzie obowiązana doliczyć kwotę dotacji (16.000 zł) do wykazanego w nim dochodu.


Przykład 3

Pan Piotr będący właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego w 2023 r. wykonał docieplenie jego fundamentów, ponosząc z tego tytułu wydatki w kwocie 32.000 zł. Z kwoty tej 20.000 zł sfinansował kredytem bankowym zaciągniętym na 30 miesięcy, który zgodnie z harmonogramem spłaca od września 2023 r. Pan Piotr co prawda w 2023 r. spłacił tylko 4 raty kredytu, ale w PIT za 2023 r. będzie mógł, spełniając pozostałe warunki, odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej całość poniesionych wydatków.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.