Facebook
Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2023 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2023  »  Odliczenia od dochodu  »   Przy uldze na ekspansję ważny jest cel udziału ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Przy uldze na ekspansję ważny jest cel udziału w targach - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Odliczeniu w ramach ulgi na ekspansję podlegają określone koszty ponoszone z tytułu udziału w targach krajowych i zagranicznych, w których podatnik bierze udział jako wystawca promujący własne produkty, a nie w przypadkach gdy obecność na targach ma na celu wyłącznie zapoznanie się z ofertą innych firm. Ulga obejmuje ponadto wydatki na przygotowanie dokumentacji sprzedażowej i przetargowej oraz na dostosowanie opakowań do potrzeb klientów (z ich inicjatywy). Poza zakresem ulgi pozostają natomiast wydatki na posiłki z potencjalnymi kontrahentami odbywane w czasie targów, jak też koszty związane z wyjazdami pracowników do tych podmiotów.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 października 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.434.2023.2.AN.

Wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego złożył podatnik będący producentem aparatury medycznej. Wyroby te wytwarza samodzielnie zgodnie z projektami opracowanymi we własnym centrum badawczo-rozwojowym. W 2022 r. realizował działania promocyjne, które spowodowały w 2023 r. wzrost przychodów ze sprzedaży własnych produktów, w odniesieniu do przychodów osiągniętych w 2021 r. Działania zmierzające do zwiększenia przychodów ze sprzedaży własnych produktów są podejmowane nadal i będą realizowane w kolejnych latach. W związku z tym podatnik zamierza korzystać z ulgi na ekspansję.

Jako działania podejmowane w celu zwiększenia sprzedaży wskazał m.in. uczestniczenie w krajowych i zagranicznych targach, gdzie jako wystawca promuje własne produkty oraz szerzy informację o firmie i ofercie produktowej. Zdarza się również, że jego pracownicy uczestniczą w targach tylko jako obserwatorzy - w celu weryfikacji ofert prezentowanych przez inne firmy oraz badanie trendów w zakresie organizacji stoisk targowych (wystawowych).

Do kosztów ponoszonych z tytułu udziału w targach podatnik zaliczył wydatki na:

1) organizację miejsca wystawowego, w szczególności koszty: powierzchni wystawienniczej, wstępu na targi, wpisu do katalogów i ulotek targowych, transportu elementów stoiska targowego i eksponatów targowych, zakupu zabudowy stoiska, nabycia/wypożyczenia mebli, wykonania grafik na stoisko targowe, montażu i demontażu stoiska targowego, zużycia mediów na stoisku, sprzątania stoiska oraz opłaty za parkingi i koszty kolacji odbywanych z potencjalnymi klientami,

2) zakup biletów lotniczych dla pracowników wyznaczonych do prezentacji firmowych produktów oraz uczestniczących w targach jako obserwatorzy,

3) zakwaterowanie i wyżywienie pracowników, w tym głównie koszty noclegów i diety.

Ponadto podatnik wyjaśnił, że w uzasadnionych okolicznościach (spowodowanych m.in. brakiem bezpośredniego połączenia lotniczego, niemożnością zakupu biletów lotniczych czy zbyt odległymi terminami wylotu i przylotu) podróże do miejscowości, w których odbywają się targi, pracownicy odbywają prywatnymi samochodami. Wówczas ponosi koszty transportu drogowego, w tym zakupu paliwa, opłat za autostrady i parkingi.

Poza wymienionymi wydatkami, podatnik ponosi również inne koszty mające na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. Koszty te dotyczą:

 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym: zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, w szczególności zakupu roll-upów reklamowych, usług graficznych, ekspozytorów z wyrobami firmy, usług doradczych, gadżetów reklamowych, usług tłumaczenia treści marketingowych na języki obce,
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów; w tej grupie mieszczą się koszty wykonania personalizowanych torebek zgodnych z wymaganiami klientów,
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, a przede wszystkim certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych oraz związane z tym koszty tłumaczeń dokumentacji, badań przeprowadzanych przez niezależne laboratoria, związane z procedurą przepisania dokumentów z jednostką notyfikowaną (w przypadku współpracy OEM) oraz z uwzględnieniem podmiotu na certyfikacie PPE,
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom; koszty te obejmują m.in. wydatki za wydanie świadectwa wolnej sprzedaży, notarialne potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem, koszty sądowe związane z potwierdzaniem wiarygodności dokumentów, czy koszty usług w zakresie legalizacji dokumentów, np. apostiIle.

Podatnik chciał wiedzieć, czy wszystkie opisane wydatki mające na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży własnych produktów będzie mógł odliczyć w ramach ulgi na ekspansję? Dodatkowo chciał się upewnić, że odliczeniu będą podlegały koszty związane z wyjazdami pracowników (z tytułu diet, biletów lotniczych lub korzystania z samochodów prywatnych) do potencjalnych zagranicznych kontrahentów? Zgodnie z wyrażonym stanowiskiem, uważa, że wszystkie opisane wydatki podlegają odliczeniu w ramach ulgi na ekspansję.

Organ podatkowy stwierdził, że podatnik będzie mógł odliczyć tylko część opisanych kosztów. Przypomniał, że ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży (tzw. ulga na ekspansję) została wprowadzona jako zachęta dla przedsiębiorców do rozwoju i rozszerzania działalności zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Polega ona na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, a ponoszonych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów bezpośrednio wytworzonych przez podatnika i zbywanych na rzecz podmiotów niepowiązanych. Przy czym aby zachować prawo do odliczenia, konieczne jest:

 • zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów lub
 • osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju

przynajmniej w jednym z dwóch następujących po sobie lat podatkowych, począwszy od roku, w którym poniesione zostały koszty zwiększenia przychodów. Przy czym wspomniane zwiększenie przychodów ze sprzedaży należy stwierdzić w odniesieniu do przychodów ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia kosztów z tego tytułu.

Omawiając regulacje dotyczące ulgi na ekspansję, organ podatkowy zwrócił uwagę, że: "(...) katalog kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, uprawniających do ulgi, ma charakter zamknięty. Zatem, tylko te wydatki mogą być odliczone jako koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie ocena, czy dany wydatek mieszczący się w powyższym katalogu może być uznany za podlegający odliczeniu, powinna być dokonywana w każdym przypadku indywidualnie.

Z uwagi na obowiązującą w polskim systemie podatkowym zasadę powszechności opodatkowania, przepisy dotyczące ulg i preferencje w opodatkowaniu należy interpretować ściśle, zgodnie z zasadami wykładni językowej i w granicach tej wykładni".

Przechodząc do oceny stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego na tle przepisów art. 18eb updop, powołany organ stwierdził, że podatnik nie będzie mógł ująć w kwocie odliczenia wszystkich przedstawionych wydatków. Jego zdaniem, jeśli chodzi o koszty uczestnictwa w targach, to w myśl art. 18ed ust. 7 pkt 1 updop do tej kategorii kwalifikuje się jedynie koszty polegające na organizacji miejsca wystawowego, zakupie biletów lotniczych oraz zakwaterowania i wyżywienia pracowników. Tym samym poza zakresem odliczenia pozostają koszty niewymienione wprost w tym przepisie, które mają jedynie pośredni związek z uczestnictwem w targach. W przypadku podatnika będą to ponoszone podczas trwania targów koszty parkingów oraz kolacji z potencjalnymi kontrahentami.

Ponadto w ocenie organu brak jest podstaw do uznania za koszty poniesione na zwiększenie sprzedaży własnych produktów wydatków związanych z udziałem w targach, gdy podatnik nie występuje w roli wystawcy, a obecność pracowników służy tylko zapoznaniu się z ofertą innych firm czy badaniu trendów w organizacji stoisk targowych. W takim przypadku nie jest bowiem spełniony podstawowy warunek ulgi, czyli działanie na rzecz promocji sprzedaży produktów podatnika.

Organ podatkowy zakwestionował również prawo do odliczenia kosztów związanych z wyjazdami pracowników do potencjalnych zagranicznych kontrahentów poniesione m.in. na diety, bilety lotnicze oraz paliwo. Stwierdził bowiem, że tego rodzaju koszty w ogóle nie mieszczą się w zakresie kosztów ponoszonych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży, o których mowa w art. 18eb ust. 7 updop. W szczególności nie mogą one być utożsamiane z kosztami z tytułu udziału w targach.

Także nie wszystkie wydatki przedstawione jako koszty działań promocyjno-informacyjnych mieszczą się w zakresie art. 18eb ust. 7 pkt 2 updop. Aby zakreślić ramy tego przepisu, organ odwołał się do językowego znaczenia pojęć "promocja" i "informacja". W rezultacie uznał, że podatnik nie może do tej kategorii kwalifikować kosztów o charakterze reklamowym, czyli w okolicznościach analizowanej sprawy wydatków na zakup: usług doradczych dotyczących sposobów promocji firmy, a także gadżetów reklamowych, roll-upów promujących produkty w trakcie konferencji czy ekspozytorów z wyrobami firmy prezentowanych w siedzibie firmy podatnika.

Z kolei oceniając możliwość odliczenia wydatków na dostosowanie opakowań do potrzeb klientów, o których mowa w art. 18eb ust. 7 pkt 3 updop, organ zastrzegł, że do tej kategorii można zaliczyć jedynie koszty związane z dostosowaniem opakowań, w przypadku gdy działania w tym zakresie są podejmowane z inicjatywy klientów, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie. Zatem jeżeli to podatnik proponuje klientom wykonanie spersonalizowanych torebek, to wydatki na przygotowanie takich opakowań nie uprawniają do odliczenia w ramach ulgi na ekspansję. Odliczenie jest możliwe jednak, gdy spersonalizowane torebki są wykonywane z inicjatywy klienta.

Organ podatkowy nie miał natomiast zastrzeżeń co do wydatków ponoszonych przez podatnika na przygotowanie dokumentacji, o której mowa w art. 18eb ust. 7 pkt 4 i 5 updop, a więc:

 • umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych oraz
 • niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Potwierdził, że wszystkie wydatki z tym związane przedstawione przez podatnika we wniosku mieszczą się w zakresie ulgi na ekspansję i mogą być odliczone od podstawy opodatkowania.

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.