Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019
POLECAMY
Bilans 2019 - ważne informacje
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Brak treści informacji dodatkowej w pliku PDF
Działanie Programu jest jak najbardziej prawidłowe. Wskazana w pytaniu zmiana związana jest udostępnieniem przez Min. Fin. nowej wersji struktur logicznych (wer. 1-2). Nowa wersja struktur ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych od 1 września 2019 r.
Brak treści informacji dodatkowej w pliku PDF
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 r  - zmiana terminów.
Nie później niż do 30 czerwca 2020 r.
 
Do 31 lipca 2020 r.
 
Nie później niż do 30 września 2020 r.
 
Nie później niż do 15 października 2020 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2019 r. a zakończyć do 15 stycznia 2020 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. jednostki mikro

Definicja jednostek mikro

Jednostkami mikro mogą być jednostki określone w art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości, tzn.:

1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (tj. spółki handlowe - osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji, spółki cywilne), inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;

2) związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,

3) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2.000.000 euro i nie więcej niż 3.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą o rachunkowości - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą o rachunkowości; limit przychodów za 2018 r., decydujący o stosowaniu uproszczeń dla tych jednostek w 2019 r., wynosi zatem:

nie mniej niż 2.000.000 euro × 4,3 zł/euro = 8.600.000 zł*

i nie więcej niż 3.000.000 euro × 4,3 zł/euro = 12.900.000 zł*.

* Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez NBP, na dzień bilansowy. Średni kurs euro ogłoszony 31 grudnia 2018 r. wynosił 4,3 zł/euro;

4) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości (tzn. dobrowolnie, pomimo że ich przychody są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro),

5) jednostka, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2a ustawy o rachunkowości, jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku była jednostką mikro

- w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Jednostkami mikro - w świetle art. 3 ust. 1b ustawy o rachunkowości - są również jednostki, wymienione wyżej w pkt 1, które:

1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej dla jednostek mikro oraz

2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z następujących trzech wielkości:

a) 1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Warunkiem koniecznym, aby jednostki, o których mowa wyżej, stały się jednostkami mikro, jest w każdym przypadku podjęcie decyzji przez ich organy zatwierdzające w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro (dotyczy to zarówno jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1a, jak i tych, o których mowa w art. 3 ust. 1b). Jeśli organ zatwierdzający nie podejmie takiej decyzji, to jednostka mikro (pomimo spełnienia pozostałych warunków określonych w art. 3 ust. 1a i 1b ww. ustawy) sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, czyli w pełnym zakresie. Należy pamiętać, że podjęcie decyzji o stosowaniu uproszczeń dla jednostek mikro spowoduje konieczność aktualizacji przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości.

Co istotne, jednostkami mikro, bez względu na osiągnięte wielkości sumy bilansowej, przychodów, czy zatrudnienia, nie mogą być jednostki określone w art. 3 ust. 1e ustawy o rachunkowości.

Zakres uproszczeń dla jednostek mikro

W art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości wymieniono generalnie wszystkie przepisy wprowadzające uproszczenia dla jednostek mikro, tj. art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 ww. ustawy. Umożliwia to tym samym organowi zatwierdzającemu przyjęcie wszystkich ww. uproszczeń lub wyboru tylko niektórych z nich do stosowania przez jednostkę.

Jeżeli jednostka uzyska status jednostki mikro w danym roku obrotowym, a w następnym roku obrotowym przekroczy progi wyznaczone dla jednostek mikro, to mimo tego nadal będzie mogła korzystać z uproszczeń przewidzianych dla tych jednostek. Dopiero gdy dwa lata z rzędu przekroczy progi przewidziane dla jednostek mikro, utraci status tej jednostki.

Warto pamiętać, że jednostkami mikro - bez względu na osiągnięte wielkości sumy bilansowej, przychodów czy zatrudnienia - nie mogą być jednostki określone w art. 3 ust. 1e ustawy o rachunkowości.

Zestawienie uproszczeń w sprawozdawczości dla jednostek mikro,
przewidzianych w ustawie o rachunkowości
Rodzaj uproszczenia Przepis ustawy o rachunkowości
Uproszczony bilans według załącznika nr 4 do ustawy art. 46 ust. 5 pkt 4
Uproszczony rachunek zysków i strat według załącznika nr 4 do ustawy art. 47 ust. 4 pkt 4
Niesporządzanie informacji dodatkowej, pod warunkiem, że jednostka mikro przedstawi informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości art. 48 ust. 3
Niesporządzanie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym* art. 48a ust. 3
Niesporządzanie rachunku przepływów pieniężnych* art. 48b ust. 4
Jednostka mikro zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z działalności, może nie sporządzać tego sprawozdania, jeżeli w informacji dodatkowej lub jako informacje uzupełniające do bilansu zaprezentuje informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określonych w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.

Uwaga: Jednostka mikro zamierzająca sporządzić sprawozdanie z działalności, może nie wykazywać w tym sprawozdaniu kluczowych niefinansowych wskaźnikach efektywności związanych z działalnością jednostki oraz informacji dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego (por. art. 49 ust. 6 ustawy o rachunkowości)

art. 49 ust. 4
Jednostka, która przyjęła status jednostki mikro, nie ma obowiązku sporządzania tych elementów sprawozdania finansowego, nawet w przypadku, gdy jej sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu.

 

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. jednostki małej

Definicja jednostek małych

Jednostkami małymi mogą być jednostki określone w art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości, tzn.:

1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (tj. spółki handlowe - osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji, spółki cywilne), inne osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie) oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości;

3) jednostka, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2a ustawy o rachunkowości, jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku była jednostką małą

- w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 ustawy o rachunkowości.

Dodatkowo art. 3 ust. 1d ustawy o rachunkowości zawiera doprecyzowujące regulacje, zgodnie z którymi jednostką małą jest także jednostka, która:

1) za poprzedni rok obrotowy sporządziła sprawozdanie finansowe z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek małych przewidzianych ustawą oraz

2) w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyła dwie z wielkości wymienionych w art. 3 ust. 1c pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Co istotne ww. warunki powinny zostać spełnione równocześnie (łącznie).

Według przepisów jednostki, które uzyskają status jednostki małej w danym roku obrotowym, a w następnym roku obrotowym przekroczą progi wyznaczone dla jednostek małych, nadal będą mogły korzystać z uproszczeń przewidzianych dla tych jednostek.

Jednostka utraci status jednostki małej, jeśli dwa lata z rzędu przekroczy progi dla jednostek małych, gdyż nie będzie wtedy spełniać wymogu zawartego w art. 3 ust. 1d pkt 2 ustawy o rachunkowości.

Co istotne jednostkami małymi, bez względu na osiągnięte wielkości sumy bilansowej, przychodów, czy zatrudnienia, nie mogą być jednostki określone w art. 3 ust. 1e ustawy o rachunkowości.

 

Zakres uproszczeń dla jednostek małych

W art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości wymieniono generalnie wszystkie przepisy wprowadzające uproszczenia dla jednostek małych, tj. art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 ww. ustawy. Umożliwia to tym samym organowi zatwierdzającemu przyjęcie wszystkich ww. uproszczeń lub wyboru tylko niektórych z nich do stosowania przez jednostkę.

Jeżeli jednostka uzyska status jednostki małej w danym roku obrotowym, a w następnym roku obrotowym przekroczy progi wyznaczone dla jednostek małych, to mimo tego nadal będzie mogła korzystać z uproszczeń przewidzianych dla tych jednostek. Dopiero gdy dwa lata z rzędu przekroczy progi przewidziane dla jednostek małych, utraci status tej jednostki.

Warto pamiętać, że jednostkami małymi - bez względu na osiągnięte wielkości sumy bilansowej, przychodów czy zatrudnienia - nie mogą być jednostki określone w art. 3 ust. 1e ustawy o rachunkowości.

Zestawienie uproszczeń w sprawozdawczości dla jednostek małych,
przewidzianych w ustawie o rachunkowości
Rodzaj uproszczenia Przepis ustawy o rachunkowości
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego według załącznika nr 5 do ustawy art. 48 ust. 4
Uproszczony bilans według załącznika nr 5 do ustawy art. 46 ust. 5 pkt 5
Uproszczony rachunek zysków i strat według załącznika nr 5 do ustawy art. 47 ust. 4 pkt 5
Dodatkowe informacje i objaśnienia według załącznika nr 5 do ustawy art. 48 ust. 4
Niesporządzanie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym* art. 48a ust. 4
Niesporządzanie rachunku przepływów pieniężnych* art. 48b ust. 5
Jednostka mała zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z działalności, może nie sporządzać tego sprawozdania, jeżeli w informacji dodatkowej zaprezentuje informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 pkt 5 ustawy o rachunkowości

Uwaga: Jednostka mała zamierzająca sporządzić sprawozdanie z działalności, może nie wykazywać w tym sprawozdaniu kluczowych niefinansowych wskaźnikach efektywności związanych z działalnością jednostki oraz informacji dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego (por. art. 49 ust. 6 ustawy o rachunkowości)

art. 49 ust. 5
Jednostka, która przyjęła status jednostki małej, nie ma obowiązku sporządzania tych elementów sprawozdania finansowego, nawet w przypadku, gdy jej sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu.

 

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. dla organizacji pozarządowych

Jednostki, które mogą skorzystać z możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości  

Załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości zawiera zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, ustalony dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy. Są to:

1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, którymi są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia:

a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

2) prowadzące działalność pożytku publicznego:

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres informacyjny sprawozdania finansowego organizacji pozarządowych

Wyżej wymienione jednostki prowadzące księgi rachunkowe mogą w swoich zasadach (polityce) rachunkowości określić, iż sporządzają uproszczone sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości lub wskazać, iż bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową sporządzają w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości (por. art. 46 ust. 6, art. 47 ust. 5 oraz art. 48 ust. 6).

Uwaga: Jeżeli sprawozdania finansowe jednostek pozarządowych będą podlegały badaniu na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, to takie sprawozdania (zarówno te sporządzane według załącznika nr 6, jak i załącznika nr 1) powinny także obejmować zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Te elementy sprawozdania powinny zostać sporządzone zgodnie z art. 48a ust. 1 pkt 1 i art. 48b ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy. Należy bowiem zauważyć, że art. 48a i art. 48b nie zawierają zwolnienia ze sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych dla organizacji pozarządowych, jak to ma miejsce w przypadku jednostek mikro (art. 48a ust. 3 i art. 48b ust. 4) oraz jednostek małych (art. 48a ust. 4 i art. 48b ust. 5).

Zakres sprawozdania wynikający z załącznika nr 6 dostosowany jest do specyfiki działalności organizacji pozarządowych. Mogą go sporządzać zarówno organizacje prowadzące wyłącznie działalność statutową oraz te, które obok działalności statutowej prowadzą również działalność gospodarczą. Wymienione jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, tj. zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ze względu na specyfikę działalności, decydując się na sporządzanie sprawozdania finansowego na podstawie załącznika nr 6, jednostki te muszą dostosować prowadzenie ksiąg rachunkowych do wymogów określonych w tym załączniku.

Jednostki, które mogą sporządzać sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości - w świetle aktualnych przepisów - nie mogą przyjąć statusu jednostki mikro ani jednostki małej (por. art. 3 ust. 1e pkt 8 ustawy o rachunkowości). Nie mogą one zatem sporządzać sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 (minimalny zakres sprawozdania finansowego przewidziany dla jednostek mikro), czy załącznika nr 5 (minimalny zakres sprawozdania finansowego przewidziany dla jednostek małych).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.