Facebook
Bilans 2023

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2023
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2023 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Prace bilansowe to prace poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego. Powinny być one tak zorganizowane, aby umożliwiły sporządzenie sprawozdania w wymaganym w ustawie o rachunkowości terminie. Poniżej przedstawiamy harmonogram prac bilansowych za 2023 r. dla jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

Lp.

Rodzaj prac

Termin wykonania

Podstawa prawna

1.

Wybór firmy audytorskiej i zawarcie umowy o badanie rocznego sprawozdania finansowego

Przed rozpoczęciem inwentaryzacji znaczących składników majątkowych

art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości

Uwaga: Wyboru firmy audytorskiej dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru. Umowę o badanie sprawozdania finansowego zawiera kierownik jednostki w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Koszty przeprowadzenia badania ponosi badana jednostka.

2.

Inwentaryzacja aktywów i pasywów

Na dzień bilansowy, tj. na 31 grudnia 2023 r.

art. 26 ustawy o rachunkowości

Uwaga: Inwentaryzację składników aktywów wymienionych w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości można rozpocząć 1 października 2023 r., a zakończyć do 15 stycznia 2024 r. Nie dotyczy to aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy.

3.

Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów

Na dzień inwentaryzacji

art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości

4.

Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem księgowym. Wyjaśnienie i rozliczenie w księgach 2023 r. ujawnionych różnic

Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2023 r., nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 25 marca 2024 r.

art. 27 i art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości

5.

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy

Nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 25 marca 2024 r.

art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości

6.

Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych

Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2024 r.

art. 18 ust. 2 i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości

7.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż do 31 marca 2024 r.

art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości

8.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2024 r.

art. 45, art. 52 ust. 1 oraz art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości

Uwaga: Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej. Przy czym większość jednostek prowadzących księgi rachunkowe ma obowiązek sporządzania sprawozdań w formie ustrukturyzowanej, tj. w postaci pliku w formacie XML zgodnym z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD.

9.

Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, nie później niż do 31 marca 2024 r.

art. 45 ust. 1f i art. 52 ust. 2 i 2b ustawy o rachunkowości

Uwaga: Sprawozdanie finansowe podpisują - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu sprawozdania finansowego wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, lub odmów złożenia takich oświadczeń. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do sprawozdania finansowego.

10.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego

Przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2024 r.

art. 53 ust. 1 i 1a oraz art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości

Uwaga: Ukończenie badania sprawozdania finansowego spółek z o.o., towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych oraz spółdzielni powinno nastąpić najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni.

11.

Udostępnienie sprawozdania z działalności jednostki i rocznego sprawozdania finansowego, a jeżeli podlegało ono obowiązkowemu badaniu - także sprawozdania z badania: wspólnikom (w spółce z o.o.), akcjonariuszom (w spółce akcyjnej, prostej spółce akcyjnej), członkom (w spółdzielni, towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwie reasekuracji wzajemnej); spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego

Najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni.
Jeśli np. zgromadzenie wspólników spółki z o.o. zostanie wyznaczone na 21 czerwca 2024 r., to w terminie do 6 czerwca 2024 r. należy udostępnić wspólnikom roczne sprawozdanie finansowe spółki, sprawozdanie z działalności spółki oraz sprawozdanie z badania.

art. 68 ustawy o rachunkowości

12.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający

Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2024 r.

art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości

Uwaga: Przez organ zatwierdzający - w myśl art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości - rozumie się organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego.

13.

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek kontynuujących działalność

Najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
Jeśli np. sprawozdanie finansowe za 2023 r. zostanie zatwierdzone 6 czerwca 2024 r., to ostateczne zamknięcie ksiąg powinno nastąpić do 21 czerwca 2024 r.

art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości

14.

Złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Jeśli np. sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2023 r. zostanie zatwierdzone 6 czerwca 2024 r., to należy je złożyć do rejestru przedsiębiorców KRS do 21 czerwca 2024 r.

art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości

Uwaga: Obowiązek złożenia sprawozdania we właściwym rejestrze sądowym dotyczy jednostek gospodarczych wpisanych w tym rejestrze (np.: spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, jawnych, partnerskich, spółdzielni oraz SP ZOZ). W rejestrze sądowym należy złożyć przede wszystkim następujące dokumenty: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu), odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie z działalności (jeśli jednostka na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości była zobowiązana je sporządzać). Ponadto jednostka wraz z ww. dokumentami składa we właściwym rejestrze sądowym odmowę podpisu sprawozdania oraz oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości lub odmowę złożenia takiego oświadczenia, jeżeli zostały sporządzone.
Złożenie dokumentów, o których mowa wyżej, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Zamieszczone w repozytorium dokumentów finansowych sprawozdanie finansowe lub sprawozdanie z badania jest przesyłane za pośrednictwem ww. systemu do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.
Jeżeli sprawozdanie finansowe za 2023 r. nie zostanie zatwierdzone do 30 czerwca 2024 r., to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wynika to z treści art. 69 ust. 2 ww. ustawy.

15.

Złożenie rocznego sprawozdania finansowego (z wyjątkiem dodatkowych informacji i objaśnień do tego sprawozdania) wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
Jeśli np. sprawozdanie finansowe za 2023 r. zostanie zatwierdzone 6 czerwca 2024 r., to należy je złożyć do ogłoszenia w MSiG do 21 czerwca 2024 r.

art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości

Uwaga: Obowiązkiem publikacji w MSiG są objęte roczne sprawozdania finansowe jednostek, do których nie ma zastosowania art. 69 ustawy o rachunkowości (tj. jednostek niepodlegających wpisowi do rejestru sądowego), zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.

16.

Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatników PIT

Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, tj. najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

art. 45 ust. 1, 5 i 8a updof

Uwaga: Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, czyli do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na postawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości.
Sprawozdania finansowe Szef KAS udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

17.

Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami do Szefa KAS przez podatników CIT, z wyłączeniem podmiotów zwolnionych podmiotowo z podatku oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do KRS

W terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Jeśli np. sprawozdanie finansowe za 2023 r. zostanie zatwierdzone 13 czerwca 2024 r., to należy je złożyć do Szefa KAS do 28 czerwca 2024 r.

art. 27 ust. 2 i 2b updop

Uwaga: Podatnicy CIT obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe, odmowę podpisu, o której mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, o których mowa w art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości, jeżeli zostały one sporządzone, wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS nie dotyczy podmiotów zwolnionych podmiotowo z podatku oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do KRS. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości albo w formacie, o którym mowa w art. 45 ust. 1ga lub 1h tej ustawy. Obowiązek przekazania sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe nie są objęte obowiązkiem badania.

Sprawozdania finansowe Szef KAS udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.