Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2021 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Lp. Rodzaj prac Termin wykonania Podstawa prawna
1. Wybór firmy audytorskiej i zawarcie umowy o badanie rocznego sprawozdania finansowego Przed rozpoczęciem inwentaryzacji znaczących składników majątkowych art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Wyboru firmy audytorskiej dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru. Umowę z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego zawiera kierownik jednostki w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.), pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.
2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów Na dzień bilansowy, tj. na 31 grudnia 2021 r. art. 26 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Inwentaryzację składników aktywów wymienionych w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości można rozpocząć 1 października 2021 r., a zakończyć do 15 stycznia 2022 r. Przy czym możliwość ta nie dotyczy aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy.
3. Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów Na dzień inwentaryzacji art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości
4. Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem księgowym. Wyjaśnienie i rozliczenie w księgach 2021 r. ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2021 r., nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2022 r. art. 27art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości
5. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy Nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2022 r. art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości 
6. Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2022 r. art. 18 ust. 2 i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości
7. Zamknięcie ksiąg rachunkowych  Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż do 31 marca 2022 r. art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości
8. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2022 r. art. 45 ust. 1, 1f, 1g, art. 52 ust. 1 oraz art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej. Przy czym większość jednostek prowadzących księgi rachunkowe ma obowiązek sporządzania sprawozdań w formie ustrukturyzowanej, tj. w postaci pliku w formacie XML zgodnym z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD.
9. Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego  Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, nie później niż do 31 marca 2022 r. art. 45 ust. 1f i art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
10. Badanie rocznego sprawozdania finansowego Przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2022 r. art. 53 ust. 1 i 1a oraz art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Ukończenie badania sprawozdania finansowego spółek z o.o., towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych oraz spółdzielni powinno nastąpić najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni.
11.   Udostępnienie sprawozdania z działalności jednostki i rocznego sprawozdania finansowego, a jeżeli podlegało ono obowiązkowemu badaniu - także sprawozdania z badania: wspólnikom (w spółce z o.o.), akcjonariuszom (w spółce akcyjnej, prostej spółce akcyjnej), członkom (w spółdzielni, towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych,  towarzystwie reasekuracji wzajemnej); spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego Najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni.
Jeśli np. zgromadzenie wspólników spółki z o.o. zostanie wyznaczone na 24 czerwca 2022 r., to w terminie do 9 czerwca 2022 r. należy udostępnić wspólnikom roczne sprawozdanie finansowe spółki, sprawozdanie z działalności spółki oraz sprawozdanie z badania.
art. 68 ustawy o rachunkowości
12. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2022 r. art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Przez organ zatwierdzający - w myśl art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości - rozumie się organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego.
13. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek kontynuujących działalność Najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
Jeśli np. sprawozdanie finansowe za 2021 r. zostanie zatwierdzone 9 czerwca 2022 r., to ostateczne zamknięcie ksiąg powinno nastąpić do 24 czerwca 2022 r.
art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości 
14. Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami do Szefa KAS przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisanych do KRS W terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.
Jeśli np. sprawozdanie finansowe za 2021 r. zostanie zatwierdzone 14 czerwca 2022 r., to należy je złożyć do Szefa KAS do 24 czerwca 2022 r.
art. 27 ust. 2 i 2b updop
Uwaga: Senat RP na posiedzeniu 29 października 2021 r. przyjął bez poprawek ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1570). Wprowadza ona m.in. zmiany w art. 27 ust. 2 updop, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Treść tego przepisu po zmianach będzie następująca: "Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe, odmowę podpisu, o której mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, o których mowa w art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości, jeżeli zostały one sporządzone, wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej nie dotyczy podmiotów zwolnionych podmiotowo z podatku oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości albo w formacie, o którym mowa w art. 45 ust. 1ga lub 1h tej ustawy. Obowiązek przekazania sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe nie są objęte obowiązkiem badania."
15. Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, tj. najpóźniej do 2 maja 2022 r. art. 45 ust. 1, 5 i 8a updof
Uwaga: Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, czyli do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na postawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości. Sprawozdania finansowe Szef KAS udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
Z uwagi na fakt, iż 30 kwietnia 2022 r. przypada w dzień wolny (sobota), ostateczny termin przekazania rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS przesuwa się na 2 maja 2022 r. (poniedziałek).
16. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym  W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Jeśli np. sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2021 r. zostanie zatwierdzone 9 czerwca 2022 r., to należy je złożyć do rejestru przedsiębiorców KRS do 24 czerwca 2022 r.
art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Obowiązek złożenia sprawozdania we właściwym rejestrze sądowym dotyczy jednostek gospodarczych wpisanych w rejestrze przedsiębiorców KRS (np.: spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, jawnych, partnerskich, spółdzielni oraz SP ZOZ). W rejestrze sądowym należy złożyć przede wszystkim następujące dokumenty: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu), odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie z działalności (jeśli jednostka na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości była zobowiązana je sporządzać).
Złożenie dokumentów, o których mowa wyżej, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości (por. art. 19e ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - Dz. U. z 2021 r. poz. 112). Zamieszczone w repozytorium dokumentów finansowych sprawozdanie finansowe lub sprawozdanie z badania jest przesyłane za pośrednictwem ww. systemu do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (zob. art. 20 ust. 1g ww. ustawy).
Jeżeli sprawozdanie finansowe za 2021 r. nie zostanie zatwierdzone do 30 czerwca 2022 r., to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wynika to z treści art. 69 ust. 2 ww. ustawy.
17. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego (z wyjątkiem dodatkowych informacji i objaśnień do tego sprawozdania) wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
Jeśli np. sprawozdanie finansowe za 2021 r. zostanie zatwierdzone 9 czerwca 2022 r., to należy je złożyć do ogłoszenia w MSiG do 24 czerwca 2022 r.
art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Obowiązkiem publikacji w MSiG są objęte roczne sprawozdania finansowe jednostek, do których nie zastosowano art. 69 ustawy o rachunkowości (tj. jednostek niepodlegających wpisowi do rejestru sądowego), zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości.
Do ogłoszenia należy złożyć następujące dokumenty: wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie z badania oraz odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.