Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Ustawa o rachunkowości ściśle określa, które jednostki mają obwiązek, a które prawo do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

 

Jednostki stosując obowiązkowo standardy międzynarodowe

W ustawie o rachunkowości zostały wskazane tylko dwa rodzaje jednostek, które mają obowiązek stosować MSR zamiast ustawy o rachunkowości. Są to podmioty określone w art. 55 ust. 5 tej ustawy. W świetle tego przepisu obligatoryjnie regulacje zawarte w MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych stosują:

a) emitenci papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości,

b) banki.

 

Jednostki stosując dobrowolnie standardy międzynarodowe

Ustawodawca określił również katalog jednostek, które mogą dobrowolnie sporządzać jednostkowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR. Są to podmioty wymienione w art. 45 ust. 1a, 1b i 1e oraz art. 55 ust. 6 i 7 ustawy o rachunkowości. Przy czym decyzję w sprawie sporządzania jednostkowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR podejmuje odpowiednio organ zatwierdzający lub organ zatwierdzający jednostki dominującej (por art. 45 ust. 1c i art. 55 ust. 8 ustawy o rachunkowości).

 

Podmioty, które mogą stosować dobrowolnie MSR zamiast ustawy o rachunkowości

Dobrowolnie MSR stosuje się do jednostkowych sprawozdań finansowych

 • emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 45 ust. 1a ustawy o rachunkowości),
   
 • jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 45 ust. 1b ustawy o rachunkowości),
   
 • oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 45 ust. 1e ustawy o rachunkowości)

Dobrowolnie MSR stosuje się do skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 • emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 55 ust. 6 ustawy o rachunkowości),
   
 • jednostek dominujących niższego szczebla, wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 55 ust. 7 ustawy o rachunkowości)

W oparciu o art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości podmioty, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, stosują wówczas przepisy tej ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie w zakresie nieuregulowanym przez MSR.

Należy zwrócić uwagę, że pozostałe jednostki, a zatem te podmioty, które nie zostały wskazane w ustawie o rachunkowości jako obligatoryjnie lub dobrowolnie stosujące MSR, mogą korzystać z rozwiązań przyjętych w MSR, jednak tylko w stosunku do zagadnień, które nie zostały uregulowane w ustawie o rachunkowości, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz w KSR. Wynika to z art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Wymaga jednak podkreślenia, że jest to prawo, a nie obowiązek. Jeśli jednostka skorzysta z tej możliwości, musi fakt ten opisać w zasadach (polityce) rachunkowości.

Przypominamy, iż w myśl art. 45 ust. 1h ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeśli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Przy czym Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/kas w zakładce Co robimy/Struktury e-sprawozdań  poinformowało, iż struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR obecnie nie będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

W związki w tym jednostki te zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej według przez siebie wybranych formatów i struktury logicznej lub w formie nieustrukturyzowanej.

Warto dodać, iż na emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, nałożono obowiązek sporządzania raportów rocznych w Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 r. lub później.

Europejski jednolity elektroniczny format sprawozdawczy (ESEF) jest to nowy jednolity format raportowania służący do sporządzania rocznych raportów finansowych. Raporty te mają być publikowane w formacie ESEF od 2021 r. przez spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych w Unii Europejskiej.

Format ten przewiduje wykorzystanie jednego pliku, zawierającego sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu oraz oświadczenia osób upoważnionych przez spółkę. Jest to plik czytelny, podobnie jak zwykła strona internetowa. W ramach dodatkowego obowiązku spółki sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe na podstawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) będą musiały znakować (ang. tag) określone informacje w swoich sprawozdaniach finansowych zgodnie z taksonomią MSSF przy użyciu standardu Inline XBRL (iXBRL). Dzięki temu sprawozdania finansowe będą nadawały się do odczytu maszynowego.

Uwaga: Parlament Europejski oraz Rada osiągnęły wstępne porozumienie, będące przedmiotem formalnego zatwierdzenia, dotyczące zmiany Dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE seria L 390 z 31.12.2004) w zakresie terminu obowiązkowego stosowania przez emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, jednolitego elektronicznego formatu raportowania (european single electronic format, ESEF). Zmiana ww. dyrektywy ma na celu odłożenie w czasie obowiązkowego zastosowania wymogów ESEF o rok - dla raportów za lata obrotowe zaczynające się 1 stycznia 2021 r. lub później, tj. począwszy od raportów za 2021 rok. Decyzja dotycząca odsunięcia w czasie ma należeć do państw członkowskich. Oznacza to, że w przepisach unijnych znajdzie się tzw. opcja krajowa w sprawie odroczenia obowiązku stosowania ESEF.

W związku z COVID-19, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania ESEF w sprawozdawczości finansowej ww. emitentów. Jednocześnie utrzymana zostanie możliwość raportowania w tym formacie już za rok 2020. Resort finansów we współpracy z UKNF, opracuje przepisy implementujące unijne prawo do polskiego porządku prawnego niezwłocznie po przyjęciu zmiany ww. dyrektywy oraz jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.