Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Poradnik VAT nr 7 (343) z dnia 10.04.2013

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2013 r., pod poz. 363, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Rozporządzenie weszło w życie od 1 kwietnia 2013 r. i zasadniczo nawiązuje do części uregulowań zawartych w obowiązującym do końca marca 2013 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. nr 212, poz. 1338 ze zm.). Nowe rozporządzenie zawiera zmiany o charakterze uzupełniającym, jak również uwzględnia dotychczas nieuregulowane zagadnienia, jak np. odrębną ewidencję dotyczącą korekty sprzedaży.


Obowiązek ewidencjonowania każdej sprzedaży

W § 3 rozporządzenia doprecyzowano, że obowiązek ewidencjonowania dotyczy każdej sprzedaży, w tym otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty).


Reklamacje i pomyłki

Uregulowano, dotychczas nie znajdujące odzwierciedlenia w przepisach podatkowych, zasady zwrotu towaru lub reklamacji towaru (usługi), a także sposób postępowania w przypadku tzw. oczywistych pomyłek. W przepisie § 3 ust. 4 rozporządzenia wymieniono elementy, jakie powinna zawierać odrębna ewidencja w przypadku zwrotów towarów, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży.


Wykonywanie czynności w ramach umowy agencyjnej, zlecenia itp.

W § 5 zawarto uregulowania dotyczące podatników wykonujących czynności w ramach umowy agencyjnej, zlecenia itp. Wskazano, iż podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży innemu podmiotowi, przekazuje kasę powierzoną lub zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego podmiotu.

Przy czym, jak wynika z przepisu § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia, przekazanie innemu podmiotowi kasy powierzonej w celu prowadzenia ewidencji lub zobowiązanie innego podmiotu do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej, następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.


Sporządzanie raportów miesięcznych

Podatnicy prowadzący ewidencję przy użyciu kasy sporządzają raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu (§ 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia).


Ewidencjonowania sprzedaży opodatkowanej na zasadzie marży

W przypadku podatników, dla których podstawą opodatkowania jest marża, wprowadzono dla potrzeb ewidencjonowania tego rodzaju sprzedaży tzw. "zero techniczne". Przyporządkowanie to powinno być odnotowane przez serwisanta w książce kasy (§ 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia).


Dane widniejące na paragonie fiskalnym

W przepisach określających zakres i układ paragonu fiskalnego zamieszczono zapis, iż na żądanie nabywcy paragon fiskalny musi zawierać NIP nabywcy (§ 8 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia). Regulacja ta ma umożliwić podatnikom wystawiane za pomocą kasy paragonu, który pełniłby rolę tzw. faktury uproszczonej (w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro).


Zawiadomienie o liczbie kas

Nowością jest określenie wzoru zawiadomienia o liczbie i miejscu (adresie) używania kas, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Szerzej na ten temat piszemy w niniejszym Poradniku VAT w dziale "Kasy rejestrujące".


Termin dokonywania przeglądów technicznych

Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy, w myśl § 33 rozporządzenia co do zasady dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata (do 31 marca 2013 r. termin ten wyznaczony był "co 24 miesiące"). Zmiana ta, umożliwia podatnikom dokonywanie przeglądów technicznych w terminach wcześniejszych.

Obszerne omówienie regulacji zawartych w powyższym rozporządzeniu znajdą Państwo w kolejnych numerach Poradnika VAT.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60