Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Składka na FEP za pracownika - emeryta
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składka na FEP za pracownika - emeryta

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016

W firmie zatrudniam dwóch pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy wykonują pracę zaliczoną do prac o szczególnym charakterze. Osoby te mają ustalone prawo do emerytury. Czy mam obowiązek opłacać za pracowników składkę na FEP w sytuacji, gdy wykonują wskazane prace w niepełnym wymiarze czasu pracy i mają ustalone prawo do przedmiotowego świadczenia?

Tak. Fakt pobierania przez wskazanych w pytaniu pracowników emerytury oraz zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie zwalnia pracodawcy z obowiązku opłacania za nich składki na FEP, o ile spełniają oni warunki wymagane do jej naliczania.

Zasady i tryb opłacania składki na FEP reguluje ustawa o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 ze zm.). I tak, składkę na ten Fundusz opłacają pracodawcy (z własnych środków) za pracowników, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • urodzili się po dniu 31 grudnia 1948 r.,
     
  • wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 tej ustawy.

Wynika to z art. 35 ust. 1 wskazanej ustawy.

Obowiązek opłacania składki na FEP powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez pracownika tzw. prac szczególnych, a ustaje z dniem zaprzestania ich wykonywania. Co istotne, okres od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze do dnia zaprzestania wykonywania takiej pracy należy rozumieć jako okres od dnia zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy, na którym wykonywana jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, do dnia ustania zatrudnienia na tym stanowisku pracy.

Warto dodać, że obowiązek opłacania składki na ten Fundusz dotyczy także pracodawcy zatrudniającego pracowników, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy, bądź też za niespełnienie innych warunków - nie nabędą w przyszłości prawa do emerytury pomostowej. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych nie uzależnia bowiem obowiązku opłacania składek na FEP od wymiaru czasu pracy. Odsyła jedynie do przepisów art. 3 ust. 1 i 3 tego aktu, które definiują pojęcia pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (patrz: tabela). Obowiązek opłacania składki na przedmiotowy Fundusz uzależniony jest jedynie od dwóch przesłanek określonych wyżej, w oderwaniu od warunków, które muszą spełnić ubezpieczeni, aby uzyskać prawo do emerytury pomostowej. Obowiązku jej opłacania za danego zatrudnionego pracownika nie wyłącza również okoliczność, iż jest to pracownik z ustalonym prawem do emerytury (por. interpretację indywidualną Oddziału ZUS w Gdańsku z dnia 25 lipca 2016 r., znak: DI/100000/43/650/2016).


Płatnik składek opłaca składki na FEP za wszystkich pracowników spełniających wymagane warunki, w tym także za emerytów zatrudnionych na niepełny etat.


Wobec powyższego składka na FEP powinna być opłacana od wszelkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowych, przysługujących za okres zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, bez względu na wymiar czasu pracy. Obowiązkiem jej zapłaty nie są objęte te składniki wynagrodzeń, które są należne za okres pracy, w którym praca tego rodzaju nie była wykonywana, nawet jeśli ich wypłata następuje w okresie świadczenia tzw. pracy szczególnej.

Prace szczególne
Prace w szczególnych warunkach
wymienione w załączniku nr 1
do ustawy o emeryturach pomostowych
Prace o szczególnym charakterze
wymienione w załączniku nr 2
do ustawy o emeryturach pomostowych
Prace związane z czynnikami ryzyka, które wraz z wiekiem pracownika mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Wykonywane są w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które, mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej, stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60