Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Wątpliwości dotyczące kwalifikacji aktywów do wartości niematerialnych i prawnych
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wątpliwości dotyczące kwalifikacji aktywów do wartości niematerialnych i prawnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
1. Licencja jako wartość niematerialna i prawna lub jako część środka trwałego

Użytkujemy w swojej działalności gospodarczej wiele urządzeń będących środkami trwałymi, które posiadają wbudowane, tj. dedykowane do tego urządzenia oprogramowanie. Jednocześnie mamy również licencje na oprogramowanie, które stanowią samodzielnie składniki wartości niematerialnych i prawnych. W jakich sytuacjach oprogramowanie stanowi część środka trwałego, a kiedy może być samodzielnym składnikiem wartości niematerialnych i prawnych?

W określonych przypadkach w wartości początkowej środków trwałych ujmowane są także nakłady na składniki niematerialne, co wynika z ich istoty lub charakteru ich powiązania ze środkiem trwałym. Przykładowo licencja na system operacyjny, która jest przypisana do konkretnego urządzenia (np. komputera, maszyny) i może być używana tylko na tym urządzeniu (licencja OEM), nie jest ujmowana jako odrębny składnik aktywów, lecz wchodzi w skład obiektu środka trwałego, zwiększając jego wartość początkową. Z kolei licencja wielostanowiskowa na system operacyjny, która jest niezależna od konkretnego urządzenia, w efekcie czego może być użytkowana na wielu różnych urządzeniach, jest ujmowana jako odrębny składnik aktywów trwałych - wartość niematerialna i prawna.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, przez wartości niematerialne i prawne rozumie się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Do wartości niematerialnych i prawnych ustawa zalicza w szczególności:

 • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
 • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
 • know-how,
 • koszty zakończonych prac rozwojowych,
 • nabytą wartość firmy.

Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", wartości niematerialnie i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, to wartości te zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z warunków wymienionych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Zwracamy także uwagę, iż wśród wartości niematerialnych i prawnych ustawa o rachunkowości nie wymienia oprogramowania komputerowego. Jednak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie i mogą być przedmiotem prawa autorskiego (por. art. 74 ust. 1 oraz art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy). W świetle art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy (tj. umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowy o korzystanie z utworu tzw. licencji).

Przedmiotem nabycia nie jest więc sam program komputerowy, lecz autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego lub licencja na użytkowanie programu komputerowego, które według przepisów o rachunkowości zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych.

Z kolei przez środki trwałe stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do środków trwałych ustawa o rachunkowości zalicza w szczególności:

 • nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 • inwentarz żywy.

Ponadto, podobnie jak w przypadku wartości niematerialnych i prawnych, środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Na problem właściwej kwalifikacji licencji jako wartości niematerialnej i prawnej bądź części środka trwałego wskazuje Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11). Jak wyjaśniono w pkt 4.5 tego standardu, środkiem trwałym jest co do zasady składnik aktywów posiadający postać rzeczową (materialną). Jednak w przypadku niektórych składników aktywów trwałych jednostka musi rozstrzygnąć, czy stanowią one środek trwały, czy wartość niematerialną i prawną. Środkiem trwałym są bowiem również rzeczowe prawa majątkowe w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, takie jak prawo wieczystego użytkowania gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Nie zalicza się natomiast do środków trwałych takich rzeczowych praw majątkowych jak służebność przesyłu, służebność gruntowa, służebności osobiste, hipoteka, zastaw oraz użytkowanie. Nie uznaje się również za środek trwały rzeczowych składników aktywów, które pełnią jedynie funkcję nośnika dla wartości niematerialnych i prawnych (por. pkt 4.6-4.7 KSR nr 11).

Przykład - na podstawie przykładu z pkt 4.7 KSR nr 11

Jednostka nabyła licencję na komputerowy program finansowo-księgowy, do której dołączono papierową dokumentację tego oprogramowania (m.in. instrukcję dla użytkownika) oraz płytę CD z plikiem instalacyjnym. W takiej sytuacji jednostka powinna ująć całą cenę nabycia licencji jako wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych, bez wyodrębniania składników rzeczowych zawartych w tej cenie.

W pkt 4.8 KSR nr 11 podkreślono, iż w określonych przypadkach w wartości początkowej środków trwałych ujmuje się również nakłady na składniki niematerialne, co wynika z ich istoty lub charakteru ich powiązania ze środkiem trwałym. Dotyczyć to może m.in. oprogramowania. O ujęciu oprogramowania w wartości początkowej środka trwałego takiego jak m.in. środek transportu, urządzenie, maszyna, w którym to oprogramowanie jest zainstalowane lub o odrębnym ujęciu tego oprogramowania jako wartości niematerialnej i prawnej decyduje rodzaj licencji (prawa do użytkowania), a nie rodzaj oprogramowania.

Licencja na system operacyjny, która jest przypisana do konkretnego urządzenia (np. komputera, maszyny) i może być używana tylko na tym urządzeniu, tzw. licencja OEM, nie jest ujmowana jako odrębny składnik aktywów, lecz wchodzi w skład obiektu środka trwałego zwiększając jego wartość początkową. Z kolei licencja wielostanowiskowa na system operacyjny, która jest niezależna od konkretnego urządzenia, w efekcie czego może być użytkowana na wielu różnych urządzeniach, jest ujmowana jako odrębny składnik aktywów trwałych, czyli wartość niematerialna i prawna, a nie jako element wartości początkowej środka trwałego.

Jeśli oprogramowanie sterujące zainstalowane jest na urządzeniu sterującym, które stanowi odrębny obiekt środków trwałych (np. rodzaje 487 i 488 KŚT), różny od urządzeń, których pracą steruje (urządzeń sterowanych) wtedy:

a) oprogramowanie sterujące zalicza się do tego samego obiektu inwentarzowego, co urządzenie sterujące - jeśli licencja na oprogramowanie jest przyporządkowana do tego konkretnego urządzenia sterującego (np. licencja OEM udzielona na urządzenie sterujące),

b) oprogramowanie sterujące zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych - jeśli licencja nie jest przyporządkowana do konkretnego urządzenia (tj. nie jest licencją typu OEM).

Przykład - na podstawie przykładu z pkt 4.8 KSR nr 11

Jednostka nabyła zespół komputerów wraz z oprogramowaniem na licencjach OEM. Licencje te są trwale przypisane do poszczególnych urządzeń (np. za pomocą numeru seryjnego tego urządzenia, numeru jego części składowych, takich jak płyta główna, procesor lub karta sieciowa) i mogą być wykorzystywane tylko na tych urządzeniach. Licencje na to oprogramowanie jednostka ujęła w księgach rachunkowych łącznie z tym urządzeniem jako składnik środka trwałego.

Standard wskazuje, iż coraz więcej urządzeń różnego typu (samochody, telefony) działa pod kontrolą dedykowanego oprogramowania. Wartość licencji na takie oprogramowanie nie jest ujawniana ani przez producentów, ani przez sprzedawców. Cena za licencję zawiera się w cenie nabycia urządzenia. Zazwyczaj jest to oprogramowanie typu OEM. W takim przypadku prawidłowe jest ujęcie całej ceny nabycia jako wartości początkowej środka trwałego. Nawet w razie osobnego nabycia licencji OEM z chwilą ich zainstalowania w urządzeniu powinny one zostać ujęte jako zwiększenie wartości początkowej tego urządzenia (środka trwałego), jeśli nie zostało ono jeszcze wprowadzone do ewidencji, albo być ujęte jako ulepszenie środka trwałego. Przykładem takiego oprogramowania może być nawigacja samochodowa.

KSR nr 11 w pkt 4.8 zwraca również uwagę na fakt, iż niekiedy powiązanie licencji na oprogramowanie z urządzeniem ma nie tyle charakter prawny co fizyczny. Dotyczy to przykładowo takiej sytuacji, gdy oprogramowanie wgrane jest do kości pamięci (chip), której nie można ponownie zapisać w celu uaktualnienia wersji oprogramowania. Wymiana oprogramowania wiąże się więc z koniecznością zakupu części materialnej, czyli nowej kości pamięci z już wgranym nowym oprogramowaniem. W takiej sytuacji uznaje się, że nastąpiło nabycie składnika aktywów rzeczowych, a nie składnika aktywów niematerialnych i prawnych, stąd poniesione nakłady stanowią odpowiednio remont lub ulepszenie środka trwałego.


2. Zakup prawa majątkowego o nieistotnej wartości początkowej

Jednostka zakupiła prawo do znaku graficznego, z którego będzie korzystać przez okres dłuższy niż rok. Czy ze względu na jego nieistotną dla jednostki wartość, można cenę jego zakupu odnieść w ciężar kosztów działalności operacyjnej, zamiast ujmować jako wartość niematerialną i prawną?

Prawo majątkowe, którego jednostkowa wartość początkowa jest niska, nie musi być zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych. Pod datą przyjęcia do używania wydatki poniesione na zakup tego prawa można odpisać w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej. Jednak w zasadach (polityce) rachunkowości jednostki powinny znaleźć się odpowiednie zapisy regulujące takie postępowanie w zakresie niskocennych składników majątku spełniających warunki uznania za wartość niematerialną i prawną.

W przypadku gdy nabyte przez jednostkę prawo majątkowe spełnia definicję wartości niematerialnej i prawnej, to generalnie ujmuje się je w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, a od wartości początkowej prawa dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów tych dokonuje się na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 32 ust. 1-4 i ust. 6 tej ustawy, czyli przy zastosowaniu przepisów analogicznych, jakie obowiązują dla środków trwałych w tym zakresie. W księgach rachunkowych przyjęcie prawa majątkowego do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanie od niego odpisów amortyzacyjnych przebiega według przedstawionego schematu.

Ewidencja księgowa zakupu prawa majątkowego i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

1. Wartość prawa majątkowego w cenie nabycia:

- Wn konto 02 "Wartości niematerialne i prawne",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne".

2. Odpisy amortyzacyjne od prawa majątkowego:

- Wn konto 40-0 "Amortyzacja" lub odpowiednie konto zespołu 5,
- Ma konto 07-2 "Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych".

`
Na temat nadrzędnych zasad rachunkowości w  Przewodniku Księgowego on-line

W świetle prawa bilansowego, kwalifikując poszczególne składniki majątku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należy uwzględnić również zasadę istotności, określoną w art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w powiązaniu z art. 4 ust. 4 i 4a tej ustawy. Zasada ta umożliwia stosowanie w księgach rachunkowych jednostki uproszczeń, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. W ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w przypadku nieistotnej wartości początkowej składnika majątku spełniającego warunki uznania za wartość niematerialną i prawną możliwe jest stosowanie uproszczeń polegających na tym, że tego rodzaju składnik:

1) zostanie ujęty w wartościach niematerialnych i prawnych i pod datą przyjęcia do użytkowania jego wartość początkowa zostanie jednorazowo odpisana w ciężar kosztów amortyzacji,

2) nie zostanie ujęty w wartościach niematerialnych i prawnych, a jego wartość początkowa zostanie jednorazowo odpisana w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej pod datą oddania do użytkowania.

Ustawa o rachunkowości nie określa jednak, jaką wartość można uznać za nieistotną. Poziom istotności wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, tj. dolną ich granicę, podobnie jak dla środków trwałych, jednostka ustala samodzielnie i zapisuje w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Przy ustalaniu dolnej granicy wartości początkowej można przyjąć kwotę określoną w przepisach o podatku dochodowym, pod warunkiem jednak, że nie przeczy to wspomnianej wcześniej zasadzie istotności.

Stosownie do przepisów podatkowych obowiązkowi amortyzacji podlegają wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa, w dniu przyjęcia do używania, jest wyższa niż 10.000 zł. Natomiast w przypadku wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa jest niższa bądź równa 10.000 zł, podatnik może:

a) nie ujmować ich w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a poniesione wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania wartości niematerialnej i prawnej do używania (por. art. 16d ust. 1 updop oraz art. 22d ust. 1 updof),

b) ująć w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych (por. art. 16f ust. 3 updop oraz art. 22f ust. 3 updof),

c) ująć w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do używania albo w miesiącu następnym (por. art. 16f ust. 3 updop oraz art. 22f ust. 3 updof).

Jeśli więc wartość nabytego przez jednostkę prawa do znaku graficznego nie jest w ocenie jednostki znacząca i nie przekracza kwoty ustalonej w jej polityce rachunkowości dla niskocennych składników majątku, to wydatki poniesione na jego nabycie można zaksięgować bezpośrednio w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej. W przypadku jednostek stosujących rodzajowy podział kosztów (konta zespołu 4), wydatek taki może być księgowany w ciężar konta 40-2 "Usługi obce", zapisem po stronie Wn konta 40-2, w korespondencji ze stroną Ma konta 30 "Rozliczenie zakupu" lub 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne". W przypadku jednostek rozliczających koszty na kontach zespołu 5 może to być np. konto 55 "Koszty zarządu".

Przykład - zakup prawa majątkowego za kwotę nieprzekraczającą limitu przyjętego w polityce rachunkowości dla wartości niematerialnych i prawnych

Spółka z o.o. nabyła w lipcu 2023 r. prawo majątkowe (prawo do znaku graficznego), którego cena nabycia wynosiła: 7.000 zł.

W polityce rachunkowości spółki widnieje zapis, iż dolną granicę wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej wyznacza kwota: 10.000 zł. Wszystkie składniki, których wartość początkowa przekracza kwotę: 10.000 zł zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast składniki majątku spełniające definicję wartości niematerialnych i prawnych, których cena jednostkowa nie przekracza: 10.000 zł, nie są zaliczane w księgach rachunkowych do wartości niematerialnych i prawnych, lecz ich wartość jest odnoszona bezpośrednio w koszty usług obcych w miesiącu oddania do używania. Ponadto spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym (konta zespołu 4). Spółka nie wprowadziła więc zakupionego prawa majątkowego do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych ze względu na nieistotną wartość. Na podstawie otrzymanej faktury ujęła je w księgach rachunkowych następującymi zapisami:

1. FZ - faktura dokumentująca zakup prawa majątkowego:

a) wartość zobowiązania w wysokości: 8.610 zł

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
- Ma konto 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu w wysokości: 1.610 zł

- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

c) wartość prawa majątkowego w cenie nabycia: 7.000 zł

- Wn konto 40-2 "Usługi obce",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Zwracamy uwagę, że dla celów bilansowych jednostka może (ale nie musi) stosować w odniesieniu do niskocennych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych limit obowiązujący dla celów podatkowych. Przy ustalaniu dolnej granicy wartości początkowej może również przyjąć inną kwotę. Według punktu 4.29 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe", przy ustalaniu tej kwoty, poza przepisami podatkowymi, bierze się pod uwagę:

a) przypuszczalną łączną wartość początkową składników, do których stosowane będą uproszczenia w porównaniu do rocznej sumy kosztów lub/i przychodów lub/i aktywów, bądź aktywów trwałych,

b) warunek, że zastosowanie uproszczeń nie zniekształci istotnie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki,

c) potrzeby ochrony mienia jednostki.

Przykład - zakup prawa majątkowego za kwotę przekraczającą limit przyjęty w polityce rachunkowości dla wartości niematerialnych i prawnych

Spółka z o.o. zakupiła prawo majątkowe (prawo do znaku graficznego), którego cena nabycia wynosiła: 4.000 zł. Zakupione prawo spełnia definicję wartości niematerialnej i prawnej.

W polityce rachunkowości spółki widnieje zapis, iż dolną granicę wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej wyznacza kwota: 3.000 zł. Wszystkie składniki, których wartość początkowa przekracza kwotę: 3.000 zł, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych. Spółka przyjęła więc zakupione prawo majątkowe do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i ujęła w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury następującymi zapisami:

1. FZ - faktura dokumentująca zakup prawa majątkowego:

a) wartość zobowiązania w wysokości: 4.920 zł

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
- Ma konto 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu w wysokości: 920 zł

- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

c) wartość prawa majątkowego w cenie nabycia: 4.000 zł

- Wn konto 02 "Wartości niematerialne i prawne",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".


3. Nakłady poniesione na aktualizację oprogramowania komputerowego

Spółka dokupiła aktualizację (tzw. upgrade) do specjalistycznego oprogramowania. Zakup nowej wersji programu spowodował udzielenie jednostce nowej licencji. Jak rozliczyć poniesione na ten cel wydatki - czy zwiększą one wartość początkową już istniejącego w księgach oprogramowania, czy może powstanie odrębna wartość niematerialna i prawna?

Wydatki poniesione na aktualizację posiadanego oprogramowania nie mogą zwiększać jego wartości początkowej, gdyż wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu. Jeśli w związku z zakupem aktualizacji dostawca udzielił spółce nowej licencji na okres dłuższy niż rok, to wydatek ten należy ująć jako nowy tytuł wartości niematerialnych i prawnych.

Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu. Przepisy art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dotyczące zwiększania wartości początkowej o koszty ulepszenia, odnoszą się bowiem wyłącznie do środków trwałych i mają zastosowania do wartości niematerialnych i prawnych. Również według przepisów podatkowych wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, o czym mowa w art. 16g ust. 13 updop oraz art. 22g ust. 17 updof.

Zatem nakłady poniesione na aktualizację specjalistycznego oprogramowani nie powodują w księgach rachunkowych ulepszenia ujętej jako wartość niematerialna i prawna licencji na oprogramowanie, nawet wówczas, gdy nastąpi wzrost wartości użytkowej tej licencji.

Sposób rozliczenia wydatku na aktualizację oprogramowania zależy od postanowień zawartych w umowie pomiędzy dostawcą oprogramowania a spółką nabywającą to oprogramowanie. Jeżeli nabycie nowej wersji oprogramowania nie jest związane z zakupem nowej licencji, to poniesione wydatki można odnieść bezpośrednio w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostki i wspomnianym wydatkiem obciążyć koszty usług obcych.

Z kolei jeśli w związku z aktualizacją oprogramowania nabyto nową licencję, która spełnia warunki uznania jej za wartość niematerialną i prawną, w tym m.in. przewidywany okres ekonomicznej użyteczności tej licencji jest dłuższy niż rok, to poniesione na ten cel wydatki mogą stanowić nową wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji. W przypadku gdy wartość początkowa nowej licencji jest nieistotna, to spółka może postąpić według reguł przyjętych w polityce rachunkowości w zakresie niskocennych składników majątku, w tym m.in. odnieść wartość licencji w cenie nabycia w ciężar kosztów usług obcych lub dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Przykład - nabycie aktualizacji specjalistycznego oprogramowania, związane z wydaniem nowej licencji

Spółka z o.o. zakupiła w lipcu 2023 r. aktualizację (tzw. upgrade) do posiadanego już specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Zakup ten wiązał się z wydaniem przez dostawcę oprogramowania nowej licencji. Cena nabycia aktualizacji wynosiła: 2.500 zł. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności licencji wynosił 2 lata.

W polityce rachunkowości spółki widnieje zapis, że składniki majątku spełniające definicję wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa mieści się w przedziale od 2.000 zł do 10.000 zł, zalicza się w księgach rachunkowych do wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają jednorazowemu odpisowi amortyzacyjnemu w miesiącu oddania do używania. Spółka przyjęła więc nową licencję jako nowy obiekt wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonała w lipcu 2023 r. jednorazowego odpisu amortyzacyjnego i ujęła te zdarzenia w księgach rachunkowych następującymi zapisami:

1. FZ - faktura zakupu nowej licencji (aktualizacja oprogramowania):

a) wartość brutto zobowiązania: 3.075 zł

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
- Ma konto 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu: 575 zł

- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

c) wartość licencji w cenie zakupu (nabycia): 2.500 zł

- Wn konto 02 "Wartości niematerialne i prawne",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

2. PK - jednorazowy odpis amortyzacyjny licencji: 2.500 zł

- Wn konto 40-0 "Amortyzacja",
- Ma konto 07-2 "Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.