Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Nowy wzór świadectwa pracy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nowy wzór świadectwa pracy

Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Ewa Madejek

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy dotyczące wystawiania świadectw pracy. W tym terminie zaczęło też obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które rozszerzyło zakres informacji podawanych w tym dokumencie o dane związane z wykorzystaniem uprawnień rodzicielskich. Sposób wypełniania świadectwa pracy znajduje się w rozporządzeniu pod wzorem tego dokumentu.

Szerszy zakres świadectwa pracy

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy zastąpiło wcześniej stosowane rozporządzenie dotyczące wystawiania świadectwa pracy. Określa ono:

  • szczegółową treść świadectwa pracy,
     
  • sposób i tryb wydawania świadectwa pracy,
     
  • sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectwa pracy,
     
  • pomocniczy wzór świadectwa pracy.

W stosunku do dotychczas obowiązującego wzoru świadectwa pracy, przepisy nowego rozporządzenia wprowadziły nowe informacje, jakie pracodawcy są zobowiązani podawać w tym dokumencie. Należą do nich dane o wykorzystaniu urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego. Jednak nie w każdym przypadku wymagane jest obligatoryjne podawanie tych informacji. Ponadto zmodyfikowano zakres informacji zamieszczanych w ustępie dotyczącym urlopu wychowawczego.

Obecnie, jako oddzielny ustęp (wcześniej jako punkt w ustępie) wyodrębniono informację o zastosowaniu skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 K.p., uprawniającego pracownika do odszkodowania.

Dodatkowo aktualnie pracodawca jest obowiązany wskazywać w świadectwie pracy okres korzystania przez pracownika z ochrony stosunku pracy, w czasie pracy w obniżonym wymiarze w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

Ponadto doprecyzowano ust. 1 świadectwa pracy w zakresie podawania w nim informacji o okresie pracy i wymiarze czasu pracy. Obecnie w każdym z okresów pracy oddzielnie wskazuje się obowiązujący wówczas pracownika wymiar etatu.

Urlop ojcowski i rodzicielski

W ustępie 5 pkt 3 świadectwa pracy zamieszcza się informacje o wymiarze i liczbie części wykorzystanego urlopu ojcowskiego. Przy czym wymiar tego urlopu może wynieść tydzień lub dwa tygodnie oraz może on być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach.

Natomiast w ustępie 5 pkt 4 świadectwa podaje się podstawę prawną udzielenia urlopu rodzicielskiego, jego wymiar i okres trwania oraz liczbę wykorzystanych części, w tym liczbę części wykorzystaną na podstawie art. 1821c § 3 K.p. W powołanej regulacji chodzi o urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni, który może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu.

Dane dotyczące wykorzystania urlopów ojcowskiego i rodzicielskiego (ust. 5 pkt 3 i 4 świadectwa pracy) pracodawcy wypełniają tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy.

W sytuacji gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop ojcowski lub rodzicielski, wówczas pracodawca wskazuje w tym dokumencie odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka.

Urlop wychowawczy i ochrona zatrudnienia

W ustępie 5 pkt 5 świadectwa pracy wskazuje się podstawę prawną udzielenia urlopu wychowawczego, wymiar, okresy korzystania z urlopu i liczbę wykorzystanych części. W przypadku gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop wychowawczy - pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka.

W ustępie 5 pkt 6 świadectwa podaje się okresy korzystania z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 K.p., czyli w czasie pracy w obniżonym wymiarze w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

Ponadto w ust. 5 pkt 7 świadectwa obecnie należy podawać liczbę dni lub godzin zwolnienia na dziecko do lat 14 (art. 188 K.p.), wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Informacje uzupełniające

Przepisy nowego rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy wskazują też termin 3 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy, w jakim pracodawca ma obowiązek uzupełnić ust. 7 świadectwa pracy na żądanie pracownika. Chodzi tu o zamieszczenie informacji o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy, o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia (§ 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy). Przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą dokonania tej czynności.

Nowy wzór świadectwa pracy
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60