Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Jak liczyć termin wniesienia odwołania od decyzji urzędu ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak liczyć termin wniesienia odwołania od decyzji urzędu skarbowego?

Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Małgorzata Żujewska

Odwołanie od decyzji wydanej przez urząd skarbowy trzeba wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia jej podatnikowi lub jego pełnomocnikowi. W przeciwnym razie można stracić szansę na weryfikację rozstrzygnięcia. Niedotrzymany termin podlega przywróceniu tylko wtedy, gdy wykaże się, że spóźnienie było niezawinione.

Zasady liczenia

Podatnik ma prawo odwołać się od decyzji urzędu skarbowego do dyrektora izby administracji skarbowej.

Odwołanie należy wnieść - za pośrednictwem urzędu skarbowego - w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Termin ten zaczyna biec następnego dnia po dniu doręczenia. Upływa ostatniego z wyznaczonej liczby dni o północy. Uwzględnia się dni robocze i wolne od pracy. Jeżeli ostatni dzień terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych. Odwołanie można w takim przypadku złożyć jeszcze pierwszego dnia po przerwie weekendowej lub świątecznej (przykład 1).

Dnia doręczenia decyzji nie należy utożsamiać wyłącznie z momentem faktycznego (fizycznego) jej otrzymania. Podatnik może nie dostać pisma, a mimo to uznaje się je za skutecznie doręczone.

Data doręczenia

Decyzja skierowana do osoby fizycznej może być jej doręczana "do rąk własnych" w miejscu zamieszkania albo pod adresem do doręczeń w kraju, miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności, siedzibie organu podatkowego, a w ostateczności - w każdym miejscu, gdzie się ją zastanie. Przesyłkę dla adresata nieobecnego w mieszkaniu można zostawić pełnoletniemu domownikowi, a gdyby go nie było albo odmówił przyjęcia pisma - sąsiadowi, zarządcy domu lub dozorcy (przykład 2). Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej decyzje doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności. Przyjmuje je osoba upoważniona do odbioru korespondencji lub prokurent. W razie niemożności przekazania pisma w siedzibie firmy dopuszczalne jest pozostawienie przesyłki u zarządcy budynku lub dozorcy. Jeżeli podatnika w sprawie reprezentuje pełnomocnik, to jemu doręcza się decyzję pod adresem wskazanym w pełnomocnictwie. Dzień doręczenia mu decyzji otwiera bieg terminu do wniesienia odwołania.

Pismo, którego nie uda się doręczyć właściwej osobie, trafia na 14 dni do placówki pocztowej - jeżeli próbował je dostarczyć operator pocztowy, albo do urzędu gminy (miasta) - gdy doręczycielem był pracownik organu podatkowego lub inna upoważniona osoba. Adresat jest dwukrotnie zawiadamiany o możliwości odebrania tam w tym czasie przesyłki. Pierwsze zawiadomienie następuje w dniu nieudanej próby doręczenia pisma. Powtórne awizo otrzymuje się w razie niepodjęcia przesyłki w terminie 7 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia. Jeżeli decyzja nie zostanie odebrana w ciągu 14 dni od dnia zostawienia adresatowi pierwszego zawiadomienia, uznaje się ją za doręczoną z upływem ostatniego dnia tego okresu (przykład 3).

Organy podatkowe coraz częściej doręczają decyzje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to poprzez wysłanie na adres elektroniczny adresata (zasadniczo na ePUAP) zawiadomienia z adresem elektronicznym, z którego można pobrać dokument, a także pouczeniem dotyczącym sposobu jego odbioru. To zawiadomienie można porównać do awizo stosowanego w usługach pocztowych. Dostęp do treści decyzji otrzymuje się dopiero po kliknięciu w podany link i podpisaniu urzędowego poświadczenia odbioru. W przypadku gdy pismo nie zostanie odebrane w ciągu 7 dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, organ podatkowy przekazuje powtórne zawiadomienie. Nieodebrany dokument uważa się za doręczony po upływie 14 dni liczonych od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.

(Nie)zawiniona zwłoka

Niedotrzymany termin może zostać przywrócony. Muszą być jednak spełnione wymogi wskazane w art. 162 Ordynacji podatkowej.

Postępowanie w sprawie przywrócenia terminu prowadzone jest na wniosek zainteresowanego. Wraz z nim trzeba złożyć odwołanie od decyzji. Kluczowe znaczenie ma uprawdopodobnienie braku winy w uchybieniu terminu. Wnioskodawca powinien wykazać, że nie dotrzymał go wskutek zdarzenia niezależnego od jego woli, a jednocześnie przy dołożeniu największej staranności nie był w stanie przezwyciężyć powstałej przeszkody. Negatywnie oceniane są nie tylko działania zawinione, ale także te będące następstwem choćby lekkiego niedbalstwa. Okolicznościami świadczącymi na korzyść wnioskodawcy są problemy komunikacyjne, klęski żywiołowe, nagła choroba, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą itp. (por. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 475/17). Przesłanką przemawiającą za przywróceniem terminu nie są zaniedbania zawodowego pełnomocnika, np. doradcy podatkowego, który nie wywiązał się z obowiązku sporządzenia i wniesienia odwołania. Podatnik odpowiada za dobór osób, którymi posługuje się przy prowadzeniu swoich spraw, a przez to ponosi skutki ich działań. Od zawodowego pełnomocnika oczekuje się natomiast szczególnej dbałości o terminowość i prawidłowość w wykonywaniu czynności procesowych. Powinien on zabezpieczyć interesy swoich klientów na wypadek nagłych zdarzeń, np. wyjazdu, chociażby ustanawiając substytuta (por. wyrok NSA z dnia 8 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 3442/17).

Podanie o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji wydanej przez urząd skarbowy rozpatruje dyrektor izby administracji skarbowej. Postanowienie wydane przez niego w tej sprawie jest ostateczne. Nie przysługuje na nie zażalenie. Można natomiast zaskarżyć je do sądu administracyjnego.

Przykład 1

Decyzja wydana przez urząd skarbowy w zakresie VAT została doręczona podatnikowi 18 grudnia 2019 r. Termin wniesienia od niej odwołania upływa 1 stycznia 2020 r. Dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy (Nowy Rok). Termin wniesienia odwołania od decyzji upłynie zatem następnego dnia po tym dniu wolnym, czyli 2 stycznia 2020 r.


Przykład 2

Urząd skarbowy wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w PIT za 2018 r. Wysłał ją na adres podatnika. Listonosz ze względu na nieobecność adresata doręczył przesyłkę mieszkającemu z nim pełnoletniemu synowi. Syn odebrał pismo 13 grudnia 2019 r., a przekazał je ojcu 16 grudnia 2019 r. Decyzję uznaje się za doręczoną 13 grudnia 2019 r. Termin wniesienia odwołania od decyzji upływa 27 grudnia 2019 r.


Przykład 3

Urząd skarbowy wysłał na adres podatnika decyzję. Listonosz podjął nieudaną próbę dostarczenia przesyłki 10 grudnia 2019 r., zostawiając zawiadomienie o możliwości jej odbioru w placówce pocztowej w ciągu 7 dni. Podatnik nie odebrał decyzji w tym terminie. Listonosz zostawił 18 grudnia 2019 r. powtórne awizo o możliwości podjęcia pisma w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia. Podatnik nie odebrał przesyłki. Decyzję uznaje się za doręczoną w dniu 24 grudnia 2019 r. Termin wniesienia odwołania od niej upłynie 7 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.