Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Dywidenda otrzymana z zagranicy - rozliczenie podatku

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dywidenda otrzymana z zagranicy - rozliczenie podatku

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020

Spółka z o.o., będąca komplementariuszem spółki komandytowej, posiadającej udziały w spółce rumuńskiej, otrzymała od spółki rumuńskiej dywidendę (poprzez spółkę komandytową z racji posiadanych w niej praw do udziału w zysku). Podatek zapłacony przez rumuńską spółkę wynosi 15%. Do spółki z o.o. wpłynęła kwota netto dywidendy w polskich złotych. W której pozycji deklaracji CIT należy wykazać dywidendę oraz odliczyć zapłacony w Rumunii podatek?

Możliwość oraz sposób opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych w innym państwie przez polskiego rezydenta podatkowego, a także zasady eliminowania podwójnego opodatkowania takich dochodów, uzależnione są od treści umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązującej między Polską a tym innym państwem (dalej: "umowa upo"). W przepisach takiej umowy, w części poświęconej sposobowi unikania podwójnego opodatkowania, zawarte są bowiem normy prawne wskazujące na to, czy i w jaki sposób dochód uzyskany w jednym państwie przez rezydenta podatkowego drugiego państwa może zostać opodatkowany przez to drugie państwo oraz przy użyciu jakiej metody eliminowane będzie podwójne opodatkowanie danego rodzaju dochodu.

Przepisy prawne Treści umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Wskazać w związku z tym należy, iż zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 lit. b) polsko-rumuńskiej umowy upo, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód z tytułu dywidendy uzyskanej od rumuńskiej spółki kapitałowej, który to dochód - zgodnie z art. 10 tej umowy - może zostać opodatkowany w Rumunii, to w Polsce odliczeniu od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów (uwzględniających również dochód osiągnięty z tytułu tej dywidendy) odliczeniu podlega kwota równa podatkowi zapłaconemu w Rumunii.

Takie odliczenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku, jaka została przez polskiego rezydenta w Polsce obliczona przed dokonaniem odliczenia, która odpowiednio przypada na dochód opodatkowany w Rumunii.

Powyższe przepisy wskazują zatem, iż podatek pobrany w Rumunii, od uzyskanych w Rumunii przez polskiego podatnika dochodów z dywidend, podlega odliczeniu od podatku dochodowego wyliczonego w Polsce od łącznej sumy dochodów takiego podatnika, zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 ustawy o PDOP.

Odliczenie w Polsce podatku zapłaconego w innym państwie

W omawianym przypadku, w związku z uzyskaną przez spółkę komandytową dywidendą oraz w związku z tym, iż uzyskane przez spółkę komandytową przychody stanowią dla celów podatkowych przychody wspólników takiej spółki, w proporcji odpowiadającej ich prawom do udziału w zysku spółki komandytowej, z datą wypłaty na rzecz spółki komandytowej wspomnianej dywidendy:

 • jeżeli wypłata dywidendy na rzecz spółki komandytowej dokonana została w walucie obcej, kwotę dywidendy brutto spółka z o.o. powinna przeliczyć na złote, stosując kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień osiągnięcia tego przychodu, tj. dzień, w którym dywidenda wpłynęła na rachunek spółki komandytowej, a następnie
   
 • określoną w złotych kwotę dywidendy brutto, proporcjonalnie w części, w jakiej spółka z o.o. posiada prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, spółka z o.o. powinna doliczyć do swoich podatkowych przychodów i ująć w poz. 50 formularza CIT-8 (w wersji tego formularza obowiązującej od 1 grudnia 2019 r.), a następnie
   
 • kwotę podatku pobranego w Rumunii spółka z o.o. powinna przeliczyć na złote stosując kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty przez płatnika tego podatku, a następnie
   
 • określoną w złotych kwotę zapłaconego w Rumunii podatku dochodowego od otrzymanej dywidendy, proporcjonalnie w części, w jakiej spółka z o.o. posiada prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, spółka z o.o. powinna ująć w poz. 165 formularza CIT-8/O (w wersji formularza obowiązującej od 1 grudnia 2019 r.) i dokonać odliczenia tej kwoty od łącznej kwoty podatku obliczonego przez jednostkę od wszystkich jej źródeł przychodów w poz. 127 formularza CIT-8.

Przypomnimy, iż nowe wzory formularzy obowiązujących od 1 grudnia 2019 r. w zakresie PDOP określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2337).

Aktywne druki i formularze Wzór zeznania CIT-8 dostępny jest
w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Podatki dochodowe

Ewidencja księgowa dywidendy otrzymanej przez spółkę z o.o. oraz spółkę komandytową

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, dla celów bilansowych przychody z tytułu dywidend (udziałów w zyskach) zalicza się do przychodów finansowych. Przychód taki wykazywany jest w wielkości dywidendy określonej w uchwale o podziale zysku. Bez znaczenia dla wysokości przychodu pozostaje fakt poboru ewentualnego podatku dochodowego od takiej wypłaty. Jeżeli zatem podmiot wypłacający dywidendę potrąca podatek dochodowy, w efekcie czego na rachunek bankowy otrzymującego dywidendę wpływa jej wartość netto (czyli w pomniejszeniu o taki podatek), to i tak do przychodów podlega zarachowaniu pełna kwota dywidendy (brutto), czyli bez pomniejszania o pobrany podatek.

W naszej ocenie, przedstawione zasady znajdą również zastosowanie w odniesieniu do dywidend otrzymywanych od zagranicznych podmiotów.

Odnosząc się do sytuacji przedstawionej w pytaniu, koniecznym jest określenie ewidencji otrzymania dywidendy przez spółkę komandytową od spółki zagranicznej oraz późniejsze jej przekazanie spółce z o.o.

Ujęcie otrzymania oraz przekazania dywidendy w księgach rachunkowych spółki komandytowej


Zakładając, że kwota dywidendy od zagranicznej spółki wynosi 100.000 zł, a potrącony za granicą podatek 15.000 zł, zapisy dotyczące otrzymania dywidendy od zagranicznego podmiotu w spółce komandytowej mogą przebiegać w następujący sposób:
   1) powstanie prawa do dywidendy od zagranicznego podmiotu:  100.000 zł
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z tytułu dywidendy),
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe";
 
   2) wpływ dywidendy na rachunek bankowy w pomniejszeniu o potrącony podatek:  85.000 zł
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 24 (w analityce: Rozrachunki z tytułu dywidendy);
 
   3) potrącony podatek:  15.000 zł
      - Wn konto 24 (w analityce: Podatek potrącony przez zagraniczny podmiot
          wypłacający dywidendę),
      - Ma konto 24 (w analityce: Rozrachunki z tytułu dywidendy).
 
Przekazanie dywidendy spółce z o.o. dokonane w trakcie roku może zostać ujęte na zasadach stosowanych przy śródrocznym podziale zysku. W związku z tym kwota przekazana spółce z o.o. może zostać ujęta zapisem:  85.000 zł
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Zaliczkowy podział wyniku
          - dywidenda od spółki zagranicznej - wartość netto),
      - Ma konto 13-0.
 
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podjęciu decyzji o podziale zysku nastąpi rozliczenie wypłaconej zaliczkowo kwoty, zapisem:
   a) przeznaczenie zysku do podziału w kwocie odpowiadającej wartości brutto dywidendy:  100.000 zł
      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego";  
   b) rozliczenie wypłaconej zaliczkowo dywidendy:  85.000 zł
      - Ma konto 24 (w analityce: Zaliczkowy podział wyniku - dywidenda od spółki
          zagranicznej - wartość netto);
 
   c) rozliczenie podatku pobranego za granicą:  15.000 zł
      - Ma konto 24 (w analityce: Podatek potrącony przez zagraniczny podmiot
         wypłacający dywidendę).
 

Ujęcie w księgach rachunkowych spółki z o.o.

Jeżeli spółka z o.o. otrzymuje w ciągu roku obrotowego na swój rachunek bankowy zaliczki na poczet zysku, to ujmuje je na koncie rozrachunkowym, np. 24. Dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podjęciu decyzji o podziale zysku oraz powzięciu przez wspólników uchwały o jego wypłacie, co następuje zazwyczaj w kolejnym roku obrotowym, zarachowuje ujęte na koncie 24 zaliczki na konto 75-0 "Przychody finansowe".

Co istotne, kwoty przychodu ujętej na koncie 75-0 nie uwzględnia się w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym. Na podstawę opodatkowania wpływa m.in. stosowna (w odniesieniu do posiadanych udziałów) część przychodów i kosztów spółki komandytowej. W konsekwencji, zasadne wydaje się być utworzenie do konta 75-0 konta analitycznego oznaczonego jako przychód niepodlegający opodatkowaniu.

W księgach rachunkowych spółki z o.o., będącej udziałowcem spółki komandytowej, otrzymanie (wpływ na konto) zaliczki na poczet zysku (w wysokości dywidendy z zagranicy - przyjmując wartości wykazane w ww. ewidencji spółki komandytowej) może zostać ujęte zapisem:  85.000 zł
      - Wn konto 13-0,
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z tytułu dywidendy).
 
Następnie, w dacie uchwały (wspólników spółki komandytowej) o podziale zysku, następuje:
   a) wykazanie przychodu finansowego w kwocie odpowiadającej wartości brutto dywidendy:  100.000 zł
      - Wn konto 24 (w analityce: Rozrachunki z tytułu dywidendy),
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe" (w analityce: Przychody z tytułu udziału
         w zysku spółki komandytowej niepodlegające opodatkowaniu);
 
   b) zarachowanie podatku potrąconego przez zagraniczny podmiot:  15.000 zł
      - Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
      - Ma konto 24 (w analityce: Rozrachunki z tytułu dywidendy);
 
   c) rozliczenie potrąconego podatku:  15.000 zł
      - Wn konto 87-0 "Podatek dochodowy od osób prawnych",
      - Ma konto 22.
 
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.