Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Umarzanie zaległości w podatku od nieruchomości
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Umarzanie zaległości w podatku od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Kinga Romas

Zobowiązanie w zakresie opłacania podatku od nieruchomości stanowi znaczne obciążenie dla budżetu wielu przedsiębiorców. Zdarza się, że podatnicy nie mają środków na jego opłacenie i na skutek tego posiadają zaległości. Czy można je umorzyć lub rozłożyć na raty?

Możliwe narzędzia pomocy

Zaległość podatkowa w podatku od nieruchomości powstaje wówczas, gdy osoba zobowiązana do uiszczenia podatku, nie wnosi go w terminie. Późniejsze uregulowanie podatku od nieruchomości powoduje naliczenie ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. Oblicza się je w wysokości i na zasadach określonych w przepisach działu III Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.).

W przypadku wystąpienia problemów ze spłatą należnego podatku od nieruchomości podatnik może wystąpić do organu podatkowego z prośbą o:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę bądź odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek od nieruchomości,
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych bądź odsetek za zwłokę.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Co istotne, jest to możliwe tylko w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

W celu uzyskania możliwości skorzystania z któregoś z narzędzi pomocy podatnik musi złożyć wniosek do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości. Uprawnienie w tym zakresie przysługuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Większość urzędów gmin i miast posiada wzory wniosków w zakresie umorzenia zaległości podatkowych. Należy wyczerpująco uzasadnić własną sytuację. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające status wnioskodawcy (patrz ramka: Załącznikami do wniosku...).

Załącznikami do wniosku o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości mogą być np.:

- oświadczenia o posiadanych przez przedsiębiorcę nieruchomościach i środkach trwałych,
- kserokopie z bilansu lub rachunku zysków i strat lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów itp.,
- kserokopie faktur (rachunków) za poniesione koszty opisane we wniosku,
- oświadczenia o wysokości opłacanych składek ZUS,
- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych,
- informacje o otrzymanej pomocy publicznej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku lub oświadczenia, że we wskazanym okresie pomocy nie otrzymano.

Interes podatnika i interes publiczny

Wydając decyzję, organ podatkowy bierze pod uwagę ważny interes podatnika lub interes publiczny. Przesłanki te nie zostały ustawowo zdefiniowane. Interpretację tych pojęć znajdziemy w orzecznictwie sądowym. Ukształtował się pogląd, zgodnie z którym:

 • ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych; będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku,
 • interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych.

Tym samym organ podatkowy w każdej rozpatrywanej sprawie indywidualnie musi ustalić i ocenić, na czym polega ważny interes podatnika oraz interes publiczny. Kryterium ważnego interesu podatnika wymaga wykazania konkretnych okoliczności, które uniemożliwiają wywiązanie się z ciążących obowiązków podatkowych bez doraźnej pomocy ze strony organów podatkowych. Nakaz uwzględnienia interesu publicznego oznacza dyrektywę postępowania, zgodnie z którą należy mieć na względzie respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak: sprawiedliwość, równość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy, sprawność działania aparatu państwowego (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 września 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 74/22).

Zatem urząd może kierować się różnymi kryteriami. W praktyce organ podatkowy w sposób uznaniowy podejmuje decyzję o tym, czy przyznać podatnikowi ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych czy też nie.

W sprawach ulg i zwolnień uznaniowych udzielanych na podstawie Ordynacji podatkowej ciężar udowodnienia okoliczności, na które powołuje się wnioskodawca w swoim wniosku, spoczywa na samym zainteresowanym. Wnioskodawca bowiem, wskazując na przeszkody w zakresie możliwości uiszczenia podatku, najczęściej sam dysponuje dowodami mogącymi potwierdzić określone fakty. W opinii sądów, ze względów fiskalnych, nie ma powodów, aby ciężar udowodnienia, tzn. potwierdzenia czy zaprzeczenia sytuacji opisywanej przez wnioskodawcę, musiał obciążać wyłącznie organy podatkowe. Takie stanowisko potwierdził m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 września 2022 r., sygn. akt III FSK 538/22.

Decyzja organu podatkowego

Organ podatkowy w wyniku rozpatrzenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości oraz po analizie dołączonych do wniosku dokumentów wydaje stosowną decyzję. Może w niej przychylić się do złożonego wniosku bądź wydać decyzję odmowną.

Organ, wydając decyzję odmowną, powinien w sposób szczegółowy, oparty o zebrany w sprawie materiał dowodowy uzasadnić, dlaczego nie przychylił się do złożonego wniosku. Opinia ta musi odnosić się do aktualnej sytuacji podatnika, czyli tej, która ma miejsce w dniu wydania decyzji.

Od decyzji w zakresie umorzenia zaległego podatku od nieruchomości podatnikowi przysługuje prawo odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego. Co ważne, sąd administracyjny nie może zobowiązać organu podatkowego do wydania decyzji o umorzeniu bądź odmowie umorzenia zaległości podatkowej (w przypadku stwierdzenia istnienia co najmniej jednej z przesłanek). Nie może też oceniać kryteriów przyjętych przez organ, a uzasadniających wybór opcji decyzyjnej. Tak orzekł NSA w wyroku z dnia 31 sierpnia 2022 r., sygn. akt III FSK 845/21.

Przykładowa treść uzasadnienia wniosku

"Moja zaległość w zakresie podatku od nieruchomości za okres 2020-2021 wynosi 125.500 zł.

Kwoty tej nie jestem w stanie uregulować. W 2020 r. na terenie firmy wybuchł pożar, w wyniku którego zniszczeniu uległy dwie hale produkcyjne, w tym maszyny i urządzenia. Poza tym w wyniku pożaru spłonął magazyn i znajdujące się w nim materiały.

Pomimo że budynki gospodarcze, które uległy zniszczeniu, były ubezpieczone, to jednak otrzymane odszkodowanie nie pokryło w pełni zaistniałej szkody.

Ponadto od 5 lat poważnie choruję, a leczenie jest bardzo kosztowne.

Wszystkie te zdarzenia bardzo mocno wpłynęły na moją sytuację ekonomiczną.

W związku z tym zwracam się z prośbą o umorzenie mojej zaległości podatkowej wraz odsetkami.

Jednocześnie nadmieniam, że do 2020 r. należne zobowiązania w podatku od nieruchomości regulowałem w terminie".

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.