Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Kolejne zwolnienia w podatku od nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kolejne zwolnienia w podatku od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Kinga Romas

Przedsiębiorcy będący w szczególności właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadaczami nieruchomości ponoszą również wydatki z tytułu opłacania podatku od nieruchomości. W praktyce przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zazwyczaj odprowadzają podatek od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej. Ustawodawca przewidział katalog podmiotów zwolnionych z tego obowiązku. Od 2018 r. zostanie on rozszerzony o żłobki i kluby dziecięce.

Zasady opodatkowania nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • grunty,
   
 • budynki lub ich części,
   
 • budowle bądź ich części, o ile związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tak wynika z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z tym że jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym,

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

3) użytkownikami wieczystymi gruntów,

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego.

Zwolnienia w podatku

W przypadku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od nieruchomości należy opłacać z zastosowaniem stawki najwyższej.

Jednakże ustawodawca przewidział przypadki, gdy podatku opłacać nie trzeba. Katalog ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości zawiera art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Znajdują się w nim zarówno zwolnienia podmiotowe, jak i przedmiotowe. W katalogu tym z dniem 1 stycznia 2018 r. pojawi się nowa kategoria podmiotów zwolnionych z obowiązku podatkowego. Podatku tego nie będą musiały odprowadzać żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Zwolnienie to wprowadza ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428).

Żłobki i kluby

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera definicji żłobka i klubu dziecięcego. Zatem odwołać się należy do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.).

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia, zaś w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1. roku życia.

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:

 • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
   
 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
   
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Nie wszystkich obejmie zwolnienie

Obecnie żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zwolnienie obejmie żłobki i kluby dziecięce zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

Nowe zwolnienie będzie mieć zastosowanie w odniesieniu do podatników podatku od nieruchomości, a więc przede wszystkim właścicieli nieruchomości, posiadaczy samoistnych czy użytkowników wieczystych. Z konstrukcji przepisu wynika, że ze zwolnienia skorzystają wyłącznie te podmioty, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce i jednocześnie opłacają podatek od nieruchomości.

Zatem nie znajdzie ono zastosowania w razie wynajmowania lokalu na potrzeby prowadzenia punktów opieki nad dziećmi, poza jednym przypadkiem. Chodzi o sytuację wynajmowania pomieszczeń od podmiotów publicznych np. gmin. Wówczas podatnikiem jest najemca, a więc podmiot prowadzący żłobek. W takim przypadku będzie on mógł skorzystać ze zwolnienia.

Z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zwolnione są również m.in.:

- uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
- publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
- instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
- przedsiębiorstwa o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.)

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60