Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Opłata za wspólny wniosek o wydanie interpretacji podatkowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opłata za wspólny wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Małgorzata Żujewska

Wspólnicy spółki cywilnej zamierzają złożyć wspólny wniosek o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy każdy z nich we własnym zakresie musi uiścić swoją część opłaty za wniosek, czy osoba wskazana jako strona postępowania interpretacyjnego formalnie wpłaca całą wymaganą kwotę?

Indywidualne interpretacje są sposobem na uzyskanie oficjalnego stanowiska administracji skarbowej na temat sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w jednostkowych sprawach. Dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym lub mogących uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym mają prawo złożyć jeden - wspólny - wniosek o wydanie interpretacji (ORD-WS).

Stroną postępowania interpretacyjnego dotyczącego wspólnego wniosku jest jeden z zainteresowanych - wskazany we wniosku. To on składa wniosek (każdy z pozostałych zainteresowanych wypełnia natomiast załącznik ORD-WS/B). Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania interpretacyjnego doręczane są pisma związane ze sprawą, w tym wspólna interpretacja podatkowa (pozostali otrzymują jej odpisy). On również odpowiada za uregulowanie opłaty za złożenie wniosku.

Sposób ustalania opłaty za wspólny wniosek o wydanie interpretacji podatkowej określa art. 14r § 4 Ordynacji podatkowej. Iloczyn ustawowej opłaty za złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej (40 zł) i sumy odrębnych sytuacji przedstawionych we wniosku (stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych) trzeba przemnożyć przez liczbę zainteresowanych. Przykładowo w przypadku, gdy 3 osoby składają wniosek dotyczący 2 odrębnych stanów faktycznych, opłata wyniesie 240 zł (40 zł × 2 × 3).

Obowiązek uregulowania całej opłaty za wspólny wniosek o wydanie interpretacji podatkowej spoczywa na zainteresowanym wskazanym jako strona postępowania interpretacyjnego. Poszczególni zainteresowani nie dokonują oddzielnie - we własnym zakresie - zapłaty swojej części. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej nr 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Wpłacający powinien podać w tytule wpłaty "za wydanie interpretacji indywidualnej" oraz wskazać swoje dane identyfikacyjne, np. NIP lub PESEL. Wpłaty trzeba dokonać w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nieuiszczenia wymaganej kwoty zainteresowany będący stroną postępowania interpretacyjnego zostanie wezwany do dopełnienia tego obowiązku w wyznaczonym terminie. On również otrzyma zwrot nienależnie uiszczonej opłaty (całej lub odpowiedniej części) przelewem na wskazany przez siebie rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na swój adres zamieszkania/siedziby lub korespondencyjny, ewentualnie na adres ustanowionego w sprawie pełnomocnika.


Druk ORD-WS wraz z załącznikami dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60