Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Opłata skarbowa od UPL-1P
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opłata skarbowa od UPL-1P

Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Małgorzata Żujewska

Klient udzielił mi pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych w formie papierowej (UPL-1P). Czy za złożenie takiego pełnomocnictwa w urzędzie skarbowym trzeba uiścić opłatę skarbową?

TAK. Podatnik (płatnik) ma prawo ustanowić pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych. Stanowi tak art. 80a § 1 Ordynacji podatkowej.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji przekazywanych w postaci papierowej wystawia się na druku oznaczonym symbolem UPL-1P. Upoważnienie to sporządzone w formie papierowej składa się w organie podatkowym właściwym w sprawach podatku, którego dotyczy dana deklaracja.

Przedłożenie UPL-1P podlega zasadniczo opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Obowiązek uregulowania opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa. Wynika to z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.). Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w urzędzie skarbowym uiszcza się na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego. Wymaganą kwotę należy wpłacić w kasie urzędu miasta lub przelać na jego rachunek bankowy. W wielu miejscowościach istnieje możliwość wniesienia opłaty skarbowej za pośrednictwem inkasenta. Inkasem zajmują się osoby i podmioty wyznaczone przez radę miejską.

Dowód zapłaty opłaty skarbowej dołącza się do pełnomocnictwa lub dostarcza w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia. Wybór jednej z tych opcji wskazuje się w części F. ("Informacja o załącznikach) w UPL-1P(1).

Pełnomocnictwa bez opłaty skarbowej

» upoważniające do odbioru dokumentów, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ
» udzielone w sprawach karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia
» ustanowione w sprawach cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych
» udzielone członkowi najbliższej rodziny: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
» udzielone przez podmioty wskazane w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej, np. jednostki budżetowe
» do podpisywania deklaracji składanych w formie elektronicznej (UPL-1)
» ogólne w sprawach podatkowych (PPO-1)

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60